Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Ahqaf Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
46:1Ha. Mim.
46:2Objava Knjige je od Allaha, Mo
46:3Stvorili smo nebesa i Zemlju i
46:4Reci: \"Jeste li vidjeli
46:5A ko je zabludjeliji od onog ko mimo Allahapriziva onog ko mu se ne
46:6A kad se ljudi saberu, bi
46:7I kad im se u
46:8Ili govore: \"Izmi
46:9Reci: \"Nisam bio novina od poslanika, i neznam
46:10Reci: \"Vidite li: ako je od Allaha, a nevjerujete u njega, a posvjedo
46:11I oni koji ne vjeruju govore o onima kojivjeruju: \"Da je dobro, ne bi nas u tome pretekli.\" Akako se njime ne upu
46:12I prije njega je Knjiga Musaova bila vodiljai milost, a ova Knjiga je potvrda na jeziku arapskom,da upozori one koji zulm
46:13Uistinu, oni koji ka
46:14Takvi
46:15A wassijetili smo
46:16To su oni od kojih primamo najbolje
46:17A onaj koji roditeljima svojim rekne: \"Uffvama oboma! Pla
46:18Takvi su oni na kojima se obistinila Rije
46:19I za sve
46:20A na Dan kad se oni koji nisu vjerovali,izlo
46:21I spomeni brata Adovog, kad je upozoravaonarod svoj u pje
46:22Reko
46:23Re
46:24Pa po
46:25Razara svaku stvar po naredbi Gospodaranjegovog! Pa su osvanuli: vidjele su se samo nastambenjihove. Tako pla
46:26I zaista smo osposobili njih u onom u
46:27I doista smo uni
46:28Pa
46:29I kad ti upravismo skupinu d
46:30Govorili su: \"O narode na
46:31O narode na
46:32A ko se ne odazove poziva
46:33Zar nisu vidjeli da je Allah koji je stvorionebesa i Zemlju - a nije se umorio stvaranjemnjihovim - kadar da o
46:34A na Dan kad se oni koji ne vjeruju izlo
46:35Zato se strpi, kaoShare this Surah Translation on Facebook...