Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ad-Dukhan Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
44:1Hā Mīm.
44:2Tako Mi Knjige jasne,
44:3Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo –
44:4u kojoj se svaki mudri posao riješi
44:5po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike
44:6kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna –
44:7Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih – ako čvrsto vjerujete,
44:8drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje – Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!
44:9Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se,
44:10zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim
44:11koji će ljude prekriti. \"Ovo je neizdržljiva patnja!
44:12Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!\
44:13A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti Poslanik
44:14od koga oni glave okreću i govore: \"Poučeni – umno poremećeni!\
44:15Mi ćemo patnju malo-pomalo otklanjati i vi ćete se, sigurno, u mnogobožačku vjeru vratiti;
44:16ali onog Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti.
44:17Još davno prije njih Mi smo faraonov narod u iskušenje stavili, kada im je bio došao plemeniti poslanik:
44:18\"Ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani,
44:19i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni,
44:20i ja se utječem i svome i vašem Gospodaru da me na kamenujete,
44:21a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!\
44:22I on pozva u pomoć Gospodara svoga: \"Ovo je, doista, narod nevjernički!\" –
44:23\"Izvedi noću robove Moje, za vama će potjera poći
44:24i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja će, zaista, potopljena biti.\
44:25I koliko ostaviše bašča i izvora,
44:26i njiva zasijanih i dvorova divnih,
44:27i zadovoljstava koja su u radosti provodili! –
44:28tako to bî, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili –
44:29ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu pošteđeni bili,
44:30a sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili
44:31od faraona – on je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili –
44:32i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali,
44:33i neka znamenja puna očite blagosti smo im dali.
44:34A ovi, doista, govore:
44:35\"Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni;
44:36pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!\
44:37Da li su silniji oni ili narod Tubba' i oni prije njega? – njih smo uništili jer su nevjernici bili.
44:38Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali.
44:39Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna.
44:40Dan sudnji će svima njima rok određeni biti,
44:41Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći,
44:42moći će samo oni kojima se Allah smiluje, jer – On je, uistinu, silan i milostiv.
44:43Drvo Zekkum
44:44biće hrana grješniku,
44:45u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti,
44:46kao što voda kada ključa vri.
44:47\"Ščepajte ga i usred ognja odvucite,
44:48a zatim mu, za kaznu, na glavu ključalu vodu izljevajte!\
44:49\"Okušaj, ta ti si, uistinu, 'moćni' i 'poštovani',
44:50ovo je, zaista, ono u što ste sumnjali!\
44:51A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti,
44:52usred bašča i izvora,
44:53u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima.
44:54Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti.
44:55U njima će moći sigurno koju hoće vrstu voća tražiti;
44:56u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati,
44:57blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!
44:58A Kur'an smo učinili lahkim, na jeziku tvome, da bi oni pouku primili,
44:59zato čekaj, i oni će čekati!Share this Surah Translation on Facebook...