Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ad-Dukhan Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
44:1Haa miim.
44:2Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
44:3sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.
44:4Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,
44:5(yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul,
44:6sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,
44:7Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini.
44:8Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.
44:9Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.
44:10Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata,
44:11yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.
44:12(Mereka berdoa): \"Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman\".
44:13Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,
44:14kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: \"Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila\".
44:15Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar).
44:16(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.
44:17Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia,
44:18(dengan berkata): \"Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu,
44:19dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
44:20Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamku,
44:21dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)\".
44:22Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya: \"Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa (segerakanlah azab kepada mereka)\".
44:23(Allah berfirman): \"Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar,
44:24dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan\".
44:25Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan,
44:26dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah,
44:27dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya,
44:28demikianlah. Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.
44:29Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan merekapun tidak diberi tangguh.
44:30Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksa yang menghinakan,
44:31dari (azab) Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas.
44:32Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa.
44:33Dan Kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan (Kami) sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
44:34Sesungguhnya mereka (kaum musyrik) itu benar-benar berkata,
44:35\"tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan,
44:36maka datangkanlah (kembali) bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar\".
44:37Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum Tubba' dan orang-orang yang sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.
44:38Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.
44:39Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
44:40Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya,
44:41yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan,
44:42kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
44:43Sesungguhnya pohon zaqqum itu,
44:44makanan orang yang banyak berdosa.
44:45(Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,
44:46seperti mendidihnya air yang amat panas.
44:47Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
44:48Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas.
44:49Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
44:50Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.
44:51Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman,
44:52(yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air;
44:53mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan,
44:54demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.
44:55Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran),
44:56mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka,
44:57sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.
44:58Sesungguhnya Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.
44:59Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula).Share this Surah Translation on Facebook...