Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

az-Zukhruf Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
43:1Ha. Mim.
43:2Tako mi Kitaba jasnog!
43:3Uistinu, Mi smo ga u
43:4A uistinu, on je u Majci-knjizi kod Nasuzvi
43:5Pa zar da potpuno okrenemo od vas Opomenu
43:6A koliko smo vjerovjesnika poslali ranijima!
43:7I nije im do
43:8Zato smo uni
43:9A ako ih upita
43:10Onaj koji je za vas Zemlju u
43:11I Koji iz neba spu
43:12I Koji je stvorio parove svega, i na
43:13Da se smjestite na le
43:14A uistinu, mi smo Gospodaru na
43:15I pripisuju Mu od robova Njegovih dio!Uistinu,
43:16Zar uzima od onog
43:17A kad se neki od njih obraduje onim
43:18Zar onaj ko se podi
43:19I tretiraju meleke - one koji su roboviMilostivog -
43:20I govore: \"Da je htio Milostivi, ne bismo ihobo
43:21Zar smo im dali Knjigu prije njega, pa su oniti koji je se pridr
43:22Naprotiv, govore: \"Uistinu, mi smo na
43:23I isto tako, nismo u grad poslali nijednog odopominja
43:24Rekao bi: \"Zar iako sam vam donio bolju Uputuod onog na
43:25Zato bismo im se osvetili, pa pogledaj kakavje bio kraj poricatelja!
43:26I kad re
43:27Izuzev Onog koji me je stvorio, pa uistinu,On
43:28I u
43:29Naprotiv, dao sam da u
43:30I po
43:31I reko
43:32Ho
43:33A da ljudi ne
43:34I za ku
43:35I zlatne ukrase, iako je to sve u
43:36A ko bude slijep na sje
43:37I uistinu, oni
43:38Dok, kad Nam do
43:39I ne
43:40Pa zar ti da pro
43:41Pa ako uklonimo tebe, pa uistinu, Mi
43:42Ili ti poka
43:43Zato se dr
43:44I uistinu, on je Opomena tebi i narodu tvom;a bi
43:45I pitaj onog koga smo poslali prije tebe odposlanika Na
43:46I doista smo poslali Musaa sa znakovima Na
43:47Pa po
43:48I nismo im pokazali nijedan znak, a da onnije bio ve
43:49I reko
43:50Pa po
43:51I objavi faraon u narodu svom, re
43:52Zar (nisam) ja bolji od ovog - njega koji jeprezren i jedva jasan?
43:53Pa za
43:54Tad u
43:55Pa po
43:56Te ih u
43:57I po
43:58I reko
43:59On je samo rob. Obdarili smo ga i u
43:60A da smo htjeli, sigurno bismo od vasna
43:61I uistinu, to je znanje o
43:62I neka vas nikako ne odvrati
43:63I po
43:64Uistinu, Allah! On je Gospodar moj i Gospodarva
43:65Tad su se razi
43:66
43:67Prijatelji
43:68\"O robovi Moji! Nema za vas straha Danas,niti
43:69Oni koji su vjerovali u ajate Na
43:70U
43:71Obilazi
43:72A to je D
43:73Ima
43:74Uistinu, krivci
43:75Ne
43:76I nismo im u
43:77I dozivat
43:78Doista, donijeli smo vam Istinu, me
43:79Zar postavljaju stvar? - pa uistinu, Mi smoTi koji postavljamo.
43:80Zar misle da Mi ne
43:81Reci: \"Kad bi Milostivi imao dijete, pa jabih prvi bio od obo
43:82Slavljen neka je Gospodar nebesa i Zemlje,Gospodar Ar
43:83Zato ih ostavi - upu
43:84A On je Taj koji je u nebu Bog i na ZemljiBog, i On je Mudri, Znalac.
43:85I neka je blagoslovljen Onaj
43:86I ne vladaju posredni
43:87A ako ih upita
43:88I govor njegov je: \"O Gospodaru moj! Uistinu,ovi su ljudi koji ne vjeruju.\
43:89Pa okreni se od njih i reci: \"Selam!\" - pasaznatShare this Surah Translation on Facebook...