Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

az-Zukhruf Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
43:1Hā Mīm.
43:2Tako Mi Knjige jasne,
43:3Mi je objavljujemo kao Kur'an, na arapskom jeziku, da biste razumjeli,
43:4a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti.
43:5Zar da odustanemo da vas opominjemo zato što svaku mjeru zla prelazite?
43:6A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali
43:7i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali!
43:8Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim.
43:9A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će, sigurno, reći: \"Stvorio ih je Allah\" – Da, Silni i Sveznajući,
43:10Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, da stignete kuda naumite;
43:11Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele – tako ćete i vi biti oživljeni;
43:12Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete,
43:13da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete: \"Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići,
43:14i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti!\
43:15A oni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. Čovjek je, zaista, očiti nezahvalnik.
43:16Zar da između onih koje On stvara uzima Sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? –
43:17a kad nekog od njih obraduju viješću da mu se rodila onā koju pripisuje Milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten.
43:18Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne?
43:19Oni meleke, koji su robovi Milostivoga, ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovarati!
43:20\"Da Milostivi hoće\" – govore oni – \"mi im se ne bismo klanjali.\" Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu.
43:21Zar smo im prije Kur'ana dali Knjigu pa se nje pridržavaju?
43:22Oni čak govore: \"Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na Pravom putu.\
43:23I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: \"Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu.\
43:24\"Zar i onda\" – govorio bi on – \"kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?\" A oni bi odgovarali: \"Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!\
43:25I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skončali oni koji su poslanike u laž ugonili.
43:26A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: \"Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate,
43:27ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer će mi On, doista, na Pravi put ukazati\" –
43:28On učini riječi Tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali.
43:29A Ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim, da uživaju sve dok im nije došla Istina i Poslanik očevidni.
43:30A sada, kada im Istina dolazi, oni govore: \"Ovo je vradžbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!\
43:31I još kažu: \"Trebalo je da ovaj Kur'an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!\
43:32Zar oni da raspolažu milošću Gospodara tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovome svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. – A milost Gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju.
43:33A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju,
43:34i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju,
43:35i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga biće za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili.
43:36Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati;
43:37oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu.
43:38I kada koji dođe pred Nas, reći će: \"Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!\
43:39Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali.
43:40Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitoj zabludi?!
43:41Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili,
43:42ili, kad bismo ti htjeli pokazati ono čime im prijetimo – pa Mi njih možemo svakom kaznom kazniti.
43:43Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na Pravome putu.
43:44Kur'an je, zaista, čast tebi i narodu tvome; odgovaraćete vi.
43:45Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Našim, koje smo prije tebe slali, da li smo naredili da se, mimo Milostivog, klanjaju božanstvima nekakvim.
43:46Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim faraonu i glavešinama njegovim, i on je rekao: \"Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!\
43:47I pošto im je donio znamenja Naša, oni su ih, odjednom, počeli ismijavati.
43:48I Mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veći od drugog, i na muke smo ih stavljali ne bi li se dozvali.
43:49\"O ti čarobnjače!\" – govorili su oni – \"zamoli Gospodara svoga, u naše ime, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo, sigurno, Pravim putem poći!\
43:50A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili.
43:51I faraon obznani narodu svome: \"O narode moj\" – reče on – \"zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku, shvaćate li?
43:52I zar nisam ja bolji od ovog bijednika koji jedva umije govoriti?
43:53Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno sa njim nisu došli meleki?\
43:54I on zavede narod svoj, pa mu se pokori; oni su, doista, bili narod grješni.
43:55A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo,
43:56i učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim.
43:57A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili
43:58i rekli: \"Da li su bolji naši kumiri ili on?\" A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački.
43:59On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili,
43:60a da hoćemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na Zemlji naslijede;
43:61i Kur'an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put,
43:62i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni.
43:63A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: \"Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i meni se pokoravajte,
43:64Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je Pravi put!\
43:65Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore!
43:66Zar ovi čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a oni bezbrižni?
43:67Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili:
43:68\"O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati;
43:69oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili –
43:70uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni!\
43:71Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.
43:72\"Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili,
43:73u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete nekō jesti.\
43:74A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati,
43:75ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati.
43:76Nismo im nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli.
43:77Oni će dozivati: \"O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!\" – a On će reći: \"Vi ćete tu vječno ostati!\
43:78Mi vam Istinu šaljemo, ali većini vam je Istina odvratna.
43:79Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.
43:80Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.
43:81Reci: \"Kad bi Milostivi imao sina, ja bih se prvi klanjao!
43:82Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, Onaj koji svemirom vlada i koji je iznad onoga kako Ga oni opisuju!\
43:83Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive Dan kojim im se prijeti,
43:84On je Bog i na nebu i na Zemlji, On je Mudri i Sveznajući!
43:85I neka je uzvišen Onaj čija je vlast na nebesima i na Zemlji, i između njih, On jedini zna kada će Smak svijeta biti, i Njemu ćete se svi vratiti!
43:86Onī kojima se oni, pored Njega, klanjaju – neće se moći za druge zauzimati; moći će samo oni koji Istinu priznaju, oni koji znaju.
43:87A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: \"Allah!\" Pa kuda se onda odmeću?
43:88I tako mi Poslanikovih riječi: \"Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi koji neće vjerovati!\" –
43:89ti se oprosti od njih i reci: \"Ostajte u miru!\" – ta sigurno će oni zapamtiti!Share this Surah Translation on Facebook...