Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ash-Shura Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
42:1Ha. Mim.
42:2'Ain. Sin. Kaf.
42:3Tako objavljuje tebi (kao) i onima prije tebe,Allah, Mo
42:4Njegovo je
42:5Gotovo da se iznad njih nebesa raspuknu, ameleci slave sa hvalom Gospodara svog, i tra
42:6A oni koji mimo Njega uzimaju za
42:7I tako ti objavljujemo Kur'an na arapskom, daupozori
42:8A da je htio Allah, sigurno bi ih u
42:9Zar su uzeli mimo Njega za
42:10A ono od stvari u
42:11Stvoritelj nebesa i Zemlje! Na
42:12Njegovi su klju
42:13Propisao vam je od vjere ono
42:14A podijelili su se jedino nakon
42:15Pa zato ovom pozivaj i budi prav kao
42:16A oni koji raspravljaju o Allahu, nakon
42:17Allah je Taj koji je objavio Knjigu s Istinomi mjerilom. A
42:18Po
42:19Allah je Fin robovima Svojim. Opskrbljujekoga ho
42:20Ko bude
42:21Zar oni imaju ortake koji su im od vjerepropisali ono
42:22Vidje
42:23To je ono
42:24Zar govore: \"Izmislio je o Allahu la
42:25I On je Taj koji prima pokajanje robovaSvojih. A opra
42:26I odaziva se onima koji vjeruju i rade dobradjela, i uve
42:27I kad bi Allah pru
42:28I On je Taj koji spu
42:29I od znakova Njegovih je stvaranje nebesa iZemlje i
42:30A
42:31I niste vi ti koji
42:32I od znakova Njegovih su plovila na moru kaobrda;
42:33Ako ho
42:34Ili ih uni
42:35A znaju oni koji raspravljaju o ajetimaNa
42:36Pa
42:37I one koji se klonu velikih grijeha inemorala, a kad se rasrde, oni opra
42:38I one koji se odazovu Gospodaru svom i obavesalat - a posao njihov je (predmet) savjetovanja me
42:39I one koji, kad ih pogodi nasilje, oni sebrane.
42:40A pla
42:41I doista, ko se odupre nakon zulma(nane
42:42Jedino je put protiv onih koji
42:43A doista, ko se strpi i oprosti - uistinu, toje od odlu
42:44A koga zabludi Allah, pa nema njemu nikakvogza
42:45I vidje
42:46I ne
42:47Odazovite se Gospodaru svom prije nego do
42:48Pa ako se odvrate - ta nismo te poslali nadnjima
42:49Allahova je vlast nebesa i Zemlje. Stvara
42:50Ili ih sparuje, mu
42:51A nije za smrtnika da mu govori Allah izuzevobjavom, ili iza hid
42:52I tako smo ti objavili Duh naredbe Na
42:53Putu Allahovom, OnogShare this Surah Translation on Facebook...