Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

as-Saffat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
37:1Tako mi u saffove poredanih,
37:2Te onih koji gone ukorom,
37:3Te onih koji recituju Opomenu,
37:4Uistinu! Bog va
37:5Gospodar nebesa i Zemlje i onog izme
37:6Uistinu! Mi smo najni
37:7I za
37:8Ne
37:9Prognani, a njihova kazna je trajna.
37:10Izuzev ko otrgne grabljenjem - tad ga slijedisvjetlica prodorna.
37:11Pa upitaj njih: \"Da li su oni ja
37:12Naprotiv, zadivio si se, a rugaju se,
37:13I kad se opomenu, ne paze,
37:14A kad znak vide, rugaju se,
37:15I govore: \"Ovo je samo sihr o
37:16Ho
37:17Ili o
37:18Reci: \"Da, i vi
37:19Pa to
37:20I re
37:21\"Ovo je Dan odluke, onaj kojeg ste poricali.\
37:22Sakupite one koji su
37:23Mimo Allaha, pa ih povedite na put d
37:24I zaustavite ih, uistinu, oni
37:25\
37:26Naprotiv, oni su Danas pokorni.
37:27I pristupa
37:28Govori
37:29Re
37:30I nismo mi imali nad vama nikakve mo
37:31Zato se na nama obistinila Rije
37:32Tad smo vas zaveli. Uistinu, mi smo bilizalutali.\
37:33Pa uistinu, oni
37:34Uistinu, Mi
37:35Uistinu, oni su se - kad im je re
37:36I govorili: \"Zar da mi uistinu napustimobogove na
37:37Naprotiv, do
37:38Uistinu, vi
37:39I bi
37:40Izuzev robova Allahovih
37:41Ti takvi
37:42Vo
37:43U ba
37:44Na sofama
37:45Obilazi
37:46Bijelog, prijatnog za pija
37:47Ne
37:48A kod njih
37:49Kao da su one jaja skrivena.
37:50Tad
37:51Re
37:52Govorio je: 'Jesi li uistinu ti od onih kojipotvr
37:53Zar
37:54Re
37:55Tad
37:56Re
37:57I da nije bilo blagodati Gospodara mog,sigurno bih bio od privedenih.\
37:58\"Pa zar ne
37:59Izuzev smrti na
37:60Uistinu, ovo je to, uspjeh veli
37:61Za sli
37:62Da li je to bolje ugo
37:63Uistinu, Mi
37:64Uistinu, to drvo izlazi iz dna d
37:65Plod njegov - kao da su to glave
37:66Pa uistinu, oni
37:67Zatim
37:68Potom je uistinu povrati
37:69Uistinu, oni su na
37:70Pa oni tragovima njihovim hite.
37:71A doista je prije njih zalutala ve
37:72I doista smo slali me
37:73Zato pogledaj kakav je bio kraj opominjanih,
37:74Izuzev robova Allahovih
37:75A doista Nas je zvao Nuh, pa divni su Onikoji su se odazvali.
37:76I spasili smo njega i porodicu njegovu od
37:77I u
37:78I ostavili nad njim u kasnijim(pokoljenjima):
37:79\"Selam Nuhu u svjetovima!\
37:80Uistinu, Mi tako nagra
37:81Uistinu, on je bio od robova Na
37:82Zatim smo potopili druge.
37:83A uistinu, od stranke njegove je Ibrahim.
37:84Kad do
37:85Kad re
37:86Zar la
37:87Pa
37:88Tad osmotri pogledom zvijezde,
37:89Pa re
37:90Tad se okrenu
37:91Pa se prikrade bogovima njihovim, te re
37:92
37:93Pa im se prikrade udaraju
37:94Tad mu se pribli
37:95Re
37:96A Allah je stvorio vas i ono
37:97Reko
37:98Tad mu za
37:99I re
37:100Gospodaru moj! Daruj mi (potomka) oddobrih.\
37:101Pa smo ga obradovali dje
37:102Pa po
37:103Pa po
37:104I pozvasmo ga: \"O Ibrahime!
37:105Ve
37:106Uistinu, ovo je to, ku
37:107I iskupismo ga
37:108I ostavismo mu me
37:109\"Selam Ibrahimu!\
37:110Tako nagra
37:111Uistinu, on je bio od robova Na
37:112A obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom,od pravednih,
37:113I blagoslovili njega i Ishaka; a odpotomstva njih dvojice je dobro
37:114I doista smo obdarili Musaa i Haruna,
37:115I spasili njih dvojicu i narod njihov od
37:116I pomogli ih, pa su oni bili pobjednici;
37:117I dali smo njima dvojici Knjigu jasnih(stvari),
37:118I uputili ih putem pravim,
37:119I ostavili njima dvojici me
37:120\"Selam Musau i Harunu!\
37:121Uistinu, Mi tako nagra
37:122Uistinu, njih dvojica su bili od robovaNa
37:123I uistinu, Il'jas je bio od izaslanika.
37:124Kad re
37:125Zar prizivate Ba'la, a ostavljate Najboljegod stvoritelja,
37:126Allaha, Gospodara va
37:127Pa su ga porekli, pa uistinu
37:128Izuzev robova Allahovih
37:129I ostavili smo njemu me
37:130\"Selam Il'jasu!\
37:131Uistinu, Mi tako nagra
37:132Uistinu, on je bio od robova Na
37:133I uistinu, Lut je bio od izaslanika.
37:134Kad spasismo njega i porodicu njegovu - sve,
37:135Izuzev starice me
37:136Zatim smo uni
37:137A uistinu, vi prolazite pored njih jutrom,
37:138I no
37:139I uistinu, Junus je bio od izaslanika;
37:140Kad pobje
37:141Pa je bacio kocku, te bio od odba
37:142Tad ga je progutala (velika) riba, i on jeprijekora vrijedan:
37:143Pa da on nije bio od onih koji slave(Allaha),
37:144Sigurno bi ostao u njenoj utrobi do Dana(kad)
37:145Pa smo ga izbacili na pusto mjesto, a on jebio bolestan,
37:146I dali smo da nad njim izraste
37:147I poslali ga ka stotini hiljada ili vi
37:148Pa su vjerovali, te smo im dali u
37:149Zato ih upitaj: \"Jesu li Gospodara tvogk
37:150Ili smo stvarali meleke
37:151Besumnje! Uistinu oni zbog la
37:152\"Rodio je Allah\", a uistinu, oni sula
37:153Zar je odabrao k
37:154
37:155Pa zar se ne
37:156Ili vi imate dokaz o
37:157Pa donesite knjigu svoju, ako istinugovorite!
37:158I uspostavljaju izme
37:159Slavljen neka je Allah od onog
37:160Izuzev robova Allahovih
37:161Pa uistinu, vi i ono
37:162Niste vi protiv Njega zavodnici,
37:163Izuzev onog koji
37:164A nema od nas nijednog, a da njegovo mjestonije poznato,
37:165I uistinu! Mi, Mi smo poredani,
37:166I uistinu, Mi, Mi smo slavitelji.
37:167A oni su sigurno govorili:
37:168\"Da je kod nas Opomena od ranijih,
37:169Sigurno bismo bili robovi Allahovi
37:170Pa nisu u njega vjerovali, pa sazna
37:171A ve
37:172Uistinu, oni - oni
37:173I uistinu, vojska Na
37:174Zato se okreni od njih izvjesno vrijeme,
37:175I posmatraj ih, pa vidje
37:176Pa zar kaznu Na
37:177Pa kad se spusti u avliju njihovu, tad
37:178I okreni se od njih izvjesno vrijeme,
37:179I posmatraj, pa vidjet
37:180Slavljen neka je Gospodar tvoj, Gospodarmo
37:181I selam izaslanicima,
37:182I hvala Allahu, Gospodaru svjetova!Share this Surah Translation on Facebook...