Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

as-Saffat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
37:1Tako Mi onih u redove poredanih
37:2i onih koji odvraćaju
37:3i onih koji Opomenu čitaju –
37:4vaš Bog je, uistinu, Jedan,
37:5Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar istōkā!
37:6Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili
37:7i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga
37:8da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju
37:9da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna,
37:10a onoga koji što ugrabi – stigne svjetlica blistava.
37:11Upitaj ih da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili? – Njih stvaramo od ljepljive ilovače.
37:12Ti se diviš a oni se rugaju,
37:13a kada im se savjeti upućuju oni ih ne prihvaćaju,
37:14i kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podstiču,
37:15i govore: \"Ovo nije ništa drugo do prava čarolija!
37:16Zar kada poumiremo i kada kosti i zemlja postanemo, zar ćemo mi, zaista, biti oživljeni
37:17i naši preci davni?\
37:18Reci: \"Da, a bićete i poniženi!\
37:19To će biti samo glas jedan, i svi će odjednom progledati
37:20i reći: \"Teško nama, ovo je – Sudnji dan!\
37:21Da, ovo je Dan strašnoga suda u koji vi niste vjerovali!
37:22Sakupite nevjernike i one koji su se s njima družili i one kojima su se klanjali
37:23mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi
37:24i zaustavite ih, oni će biti pitani:
37:25\"Šta vam je, zašto jedni drugima ne pomognete?\
37:26Ali, toga Dana oni će se sasvim prepustiti
37:27i jedni drugima prebacivati:
37:28\"Vi ste nas varali.\
37:29\"Nismo\" – odgovoriće – \"nego vi niste htjeli vjerovati,
37:30a nikakve vlasti nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili
37:31i riječ Gospodara našeg da ćemo, doista, kaznu iskusiti na nama se ispunila,
37:32a u zabludu smo vas pozivali jer smo i sami u zabludi bili.\
37:33I oni će toga dana zajedno na muci biti,
37:34jer Mi ćemo tako sa mnogobošcima postupiti.
37:35Kad im se govorilo: \"Samo je Allah Bog!\" – oni su se oholili
37:36i govorili: \"Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika?\
37:37A nije tako, on Istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili,
37:38a vi ćete sigurno bolnu patnju iskusiti –
37:39kako ste radili, onako ćete kažnjeni biti!
37:40A Allahovi iskreni robovi
37:41posebnu će opskrbu imati,
37:42razno voće, i biće poštovani
37:43u džennetskim baščama nâslādā,
37:44na divanima, jedni prema drugima,
37:45biće posluženi pićem – iz izvora koji će stalno teći –
37:46bistrim i prijatnim onima koji budu pili,
37:47od njega neće glava boljeti i od njega se neće pamet gubiti.
37:48Pored njih će biti one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih,
37:49kao da su one jaja pokrivena.
37:50I oni će jedan s drugim razgovarati,
37:51i jedan od njih će reći: \"Imao sam druga jednoga
37:52koji je govorio: 'Zar i ti vjeruješ
37:53da ćemo, kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo, doista, račun polagati?'\
37:54\"Hoćete li pogledati?\
37:55I on će pogledati, i toga usred Džehennema ugledati.
37:56\"Allaha mi\" – reći će – \"zamalo me nisi upropastio;
37:57da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada mučio.\
37:58\"A mi, je l' de, više nećemo umirati? –
37:59jednom smo umrli – više nećemo biti mučeni,
37:60to će, zaista, uspjeh veliki biti!\
37:61Za ovako nešto neka se trude trudbenici!
37:62A da li je bolja ta gozba ili drvo Zekkum
37:63koje smo nevjernicima kao kaznu odredili?
37:64To je drvo koje će usred Džehennema rasti;
37:65plod će mu poput glava šejtanskih biti.
37:66Oni će se njime hraniti i trbuhe svoje njime puniti,
37:67zatim će to s ključalom vodom izmiješati,
37:68a potom će se, sigurno, opet u Džehennem vratiti.
37:69Oni su očeve svoje u zabludi zatekli
37:70pa i oni stopama njihovim nastavili,
37:71a i prije njih su većinom drevni narodi u zabludi bili,
37:72iako smo im Mi slali one koji su ih opominjali;
37:73zato pogledaj kakav je bio kraj onih koji su bili opomenuti,
37:74samo nije bilo tako s Allahovim robovima iskrenim.
37:75A kada Nas je Nuh zovnuo, Mi smo se lijepo odazvali:
37:76njega i porodicu njegovu nevolje teške smo spasili
37:77i samo potomke njegove u životu ostavili,
37:78i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvali:
37:79\"Mir Nuhu od svjetova svih!\
37:80Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,
37:81on je bio rob Naš, vjernik,
37:82a ostale smo poslije potopili.
37:83Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim,
37:84kad je Gospodaru svome iskrena srca došao,
37:85kad je ocu svome i narodu svome rekao: \"Čemu se to vi klanjate?
37:86Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete?
37:87I šta o Gospodaru svjetova mislite?\
37:88I on baci pogled na zvijezde,
37:89pa reče: \"Ja ću se, evo, razboljeti!\" –
37:90i oni ga napustiše, uzmaknuvši,
37:91a on se kumirima njihovim prikrade, pa reče: \"Zašto ne jedete?
37:92Šta vam je, što ne govorite?\" –
37:93i krišom im priđe desnom rukom ih udarajući,
37:94pa mu narod trkom dođe.
37:95\"Kako se možete klanjati onima koje sami klešete?\" – upita –
37:96\"kad Allah stvara i vas i ono što napravite?\
37:97\"Pripremite za njega lomaču\" – povikaše – \"pa ga u vatru bacite!\
37:98I htjedoše ga na muke staviti, ali Mi njih učinismo poniženim.
37:99\"Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio\" – reče – \"On će me kuda treba uputiti.
37:100Gospodaru moj, daruj mi porod čestit!\" –
37:101i Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi.
37:102I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: \"O sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš?\" – \"O oče moj\" – reče – \"onako kako ti se naređuje, postupi; vidjećeš, ako Bog da, da ću sve izdržati.\
37:103I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi,
37:104Mi ga zovnusmo: \"O Ibrahime,
37:105ti si se Objavi u snu odazvao; – a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine –
37:106to je, zaista, bilo pravo iskušenje!\" –
37:107i kurbanom velikim ga iskupismo
37:108i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvasmo:
37:109\"Nek je u miru Ibrahim!\
37:110Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,
37:111a on je, doista, bio rob Naš, vjernik,
37:112i obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim,
37:113i blagoslovili smo i njega i Ishaka; a među potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika očitih.
37:114I Musau i Harunu smo milost ukazali,
37:115pa i njih i narod njihov nevolje velike spasili
37:116i pomogli im da pobijede,
37:117i Knjigu im jasnu dali
37:118i obojicu na Pravi put uputili
37:119i u naraštajima kasnijim im spomen sačuvali:
37:120\"Nek su u miru Musa i Harun!\
37:121Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,
37:122a njih dvojica su, uistinu, bili robovi Naši, vjernici.
37:123I Iljas je bio poslanik.
37:124Kad on reče narodu svome: \"Zar se ne bojite?
37:125Što se Balu klanjate, a najljepšeg Stvoritelja ostavljate,
37:126Allaha, Gospodara svoga i Gospodara vaših predaka drevnih?\" –
37:127oni ga lašcem nazvaše i zato će, sigurno, u vatru svi oni biti bačeni,
37:128samo neće oni Allahovi robovi koji su Mu bili odani.
37:129I sačuvasmo mu spomen u naraštajima kasnijim:
37:130\"Nek je u miru Iljas!\
37:131Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,
37:132a on je bio rob Naš, vjernik.
37:133I Lut je bio poslanik.
37:134Mi smo njega i čitavu njegovu porodicu spasili –
37:135osim starice, ona je nastradala s onima koji su nastradali –
37:136a ostale smo uništili,
37:137i vi pored nastambi njihovih prolazite i danju
37:138i noću, pa zašto se ne urazumite?
37:139I Junus je bio poslanik.
37:140I on pobježe na jednu lađu prepunu
37:141i baci kocku i kocka na njega pade,
37:142i riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor,
37:143i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale,
37:144sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni,
37:145i Mi ga izbacismo na jedno pusto mjesto, a on je bio bolan,
37:146i učinismo da iznad njega izraste vriježa jedne tikve,
37:147i poslasmo ga stotini hiljada ljudi, i više,
37:148i oni povjerovaše, i njima dadosmo da do roka određenog požive.
37:149A upitaj ih: \"Zar su za Gospodara tvoga – kćeri, a za njih – sinovi,
37:150zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili?\
37:151Eto, oni, zbog toga što lažu, doista govore:
37:152\"Allah je rodio\" – oni su, zaista, lažljivci.
37:153Zar je On kćeri sinovima pretpostavio?
37:154Šta vam je, kako rasuđujete?!
37:155Zašto ne razmislite?
37:156Ili, gdje vam je dokaz očiti?
37:157Donesite Knjigu svoju, ako istinu govorite!
37:158Mnogobošci između Njega i džina srodstvo uspostavljaju, a džini odavno znaju da će oni koji tako govore u vatru biti bačeni –
37:159hvaljen neka je Allah i daleko od onoga kako Ga oni predstavljaju!
37:160Allahovi iskreni robovi nisu za to krivi.
37:161Ali, ni vi, sa onima kojima se klanjate,
37:162ne možete o njima nikoga u zabludu zavesti,
37:163možete samo onoga koji će ionako u vatri gorjeti.
37:164\"Svakome od nas mjesto je određeno,
37:165mi smo u redove poredani,
37:166i samo Njega hvalimo!\
37:167A oni su, sigurno, govorili:
37:168\"Da smo mi Knjigu imali kao što su je imali narodi prijašnji,
37:169sigurno bismo bili Allahovi robovi iskreni!\
37:170Ali u Kur'an ne htjedoše povjerovati, i znaće oni!
37:171A riječ Naša je davno rečena o robovima Našim, o poslanicima:
37:172\"Oni će biti, doista, potpomognuti
37:173i vojska Naša će zacijelo pobijediti!\
37:174Zato se okreni od njih za neko vrijeme
37:175i posmatraj ih, i oni će posmatrati!
37:176Zar oni kaznu Našu da požuruju?
37:177Kad ih ona stigne, zlo će jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti!
37:178Zato se okreni od njih za neko vrijeme
37:179i posmatraj, i oni će posmatrati!
37:180Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! –
37:181i mir poslanicima
37:182i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!Share this Surah Translation on Facebook...