Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

as-Saffat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
37:1Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya],
37:2dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),
37:3dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,
37:4Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
37:5Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.
37:6Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang,
37:7dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka,
37:8syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
37:9Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal,
37:10akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
37:11Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): \"Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?\" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
37:12Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu.
37:13Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya.
37:14Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan.
37:15Dan mereka berkata \"Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.
37:16Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)?
37:17Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)\"?
37:18Katakanlah: \"Ya, dan kamu akan terhina\
37:19Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja; maka tiba-tiba mereka meIihatnya.
37:20Dan mereka berkata: \"Aduhai celakalah kita!\" Inilah hari pembalasan.
37:21Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.
37:22(kepada malaikat diperintahkan): \"Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah,
37:23selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
37:24Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya:
37:25\"Kenapa kamu tidak tolong menolong?\
37:26Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.
37:27Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.
37:28Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): \"Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dan kanan.
37:29Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: \"Sebenarnya kamulah yang tidak beriman\".
37:30Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.
37:31Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu).
37:32Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.
37:33Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab.
37:34Sesungguhnya demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat.
37:35Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: \"Laa ilaaha illallah\" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri,
37:36dan mereka berkata: \"Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?\
37:37Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya).
37:38Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
37:39Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan,
37:40tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).
37:41Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu,
37:42yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan,
37:43di dalam surga-surga yang penuh nikmat.
37:44di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan.
37:45Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir.
37:46(Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
37:47Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.
37:48Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya,
37:49seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.
37:50Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.
37:51Berkatalah salah seorang di antara mereka: \"Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang teman,
37:52yang berkata: \"Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)?
37:53Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?\
37:54Berkata pulalah ia: \"Maukah kamu meninjau (temanku itu)?\
37:55Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala.
37:56Ia berkata (pula): \"Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku,
37:57jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka).
37:58Maka apakah kita tidak akan mati?,
37:59melainkan hanya kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat ini)?
37:60Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar.
37:61Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja\
37:62(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
37:63Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim.
37:64Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dan dasar neraka yang menyala.
37:65mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan.
37:66Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu.
37:67Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas.
37:68Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim.
37:69Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam Keadaaan sesat.
37:70Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.
37:71Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu,
37:72dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka.
37:73Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
37:74Tetapi hamba-hamba Allah yang bersihkan (dari dosa tidak akan diazab).
37:75Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan (adalah Kami).
37:76Dan Kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar.
37:77Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
37:78Dan Kami abadikan untuk Nuh itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian;
37:79\"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam\".
37:80Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:81Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman.
37:82Kemudian Kami tenggelamkan orang-orang yang lain.
37:83Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
37:84(lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci:
37:85(Ingatlah) ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: \"Apakah yang kamu sembah itu?
37:86Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong?
37:87Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?\
37:88Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang.
37:89Kemudian ia berkata: \"Sesungguhnya aku sakit\".
37:90Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.
37:91Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata: \"Apakah kamu tidak makan?
37:92Kenapa kamu tidak menjawab?\
37:93Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat).
37:94Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas.
37:95Ibrahim berkata: \"Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?
37:96Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu\".
37:97Mereka berkata: \"Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar) Ibrahim;lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu\".
37:98Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
37:99Dan Ibrahim berkata: \"Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
37:100Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.
37:101Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
37:102Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: \"Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!\" Ia menjawab: \"Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar\".
37:103Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).
37:104Dan Kami panggillah dia: \"Hai Ibrahim,
37:105sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:106Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
37:107Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
37:108Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,
37:109(yaitu)\"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim\".
37:110Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:111Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
37:112Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.
37:113Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
37:114Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun.
37:115Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
37:116Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.
37:117Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
37:118Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.
37:119Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian yang baik) dikalangan orang-orang yang datang kemudian;
37:120(yaitu): \"Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun\".
37:121Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:122Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
37:123Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul.
37:124(ingatlah) ketika ia berkata kepada kaumnya: \"Mengapa kamu tidak bertakwa?
37:125Patutkah kamu menyembah Ba'l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta,
37:126(yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?\
37:127Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret (ke neraka),
37:128kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).
37:129Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
37:130(yaitu): \"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas?\
37:131Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:132Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
37:133Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul.
37:134(Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua,
37:135kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
37:136Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain.
37:137Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi,
37:138dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?
37:139Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
37:140(ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan,
37:141kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.
37:142Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
37:143Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,
37:144niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.
37:145Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.
37:146Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu.
37:147Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.
37:148Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.
37:149Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): \"Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki,
37:150atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?
37:151Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan:
37:152\"Allah beranak\". Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.
37:153Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
37:154Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan?
37:155Maka apakah kamu tidak memikirkan?
37:156Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?
37:157Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.
37:158Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka),
37:159Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan,
37:160Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari (dosa).
37:161Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu,
37:162Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,
37:163kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.
37:164Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,
37:165dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).
37:166Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah).
37:167Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata:
37:168\"Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang dahulu,
37:169benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa)\".
37:170Tetapi mereka mengingkarinya (Al Quran); maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu).
37:171Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul,
37:172(yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.
37:173Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang,
37:174Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika.
37:175Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu).
37:176Maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan?
37:177Maka apabila siksaan itu turun dihalaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu.
37:178Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika.
37:179Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.
37:180Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
37:181Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.
37:182Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.Share this Surah Translation on Facebook...