Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

as-Saffat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
37:1 سوره صافات (37)
37:2 مكى و شامل يكصد و هشتاد و دو آيه
37:3 به‌نام خداوند بخشنده مهربان
37:4 قسم به صف ‌بستگان، و بازدارندگان، و خوانندگان كتاب الهى، كه معبود شما فقط يكى است.(1 تا 4)
37:5 خداوند آسمان‌ها و زمين و آنچه بين آن‌ها و خداوند مشرق‌ها است.(5)
37:6 ما آسمان دنيا را با ستارگان زينت داديم.(6)
37:7 و از دسترس هر شيطان سركشى حفظ كرديم.(7)
37:8 آن‌ها نمى‌توانند به ساكنان عالم بالا گوش بدهند، و از هر طرف رانده مى‌شوند.(8)
37:9 به سختى رانده مى‌شوند و عذاب پايدارى دارند.(9)
37:10 مگر كسى‌كه به سرعت (سخن را) بربايد، كه بلافاصله شهاب سوزانى او را تعقيب مى‌كند.(10)
37:11 از آن‌ها بپرس كه به نظرشان خلقت آن‌ها سخت‌تر است يا كسانى‌كه ما خلق كرديم؟ ما آن‌ها را از گل چسبناك خلق كرديم.(11)
37:12 شايد تعجب كردى و آن‌ها هم مسخره مى‌كنند.(12)
37:13 چون به آن‌ها تذكر داده شود، نمى‌فهمند.(13)
37:14 و وقتى آيه‌اى را ببينند، مسخره مى‌كنند.(14)
37:15 و مى‌گويند: اين فقط سحر آشكارى است.(15)
37:16 آيا وقتى ما مرديم و خاك و استخوان شديم، باز زنده مى‌شويم؟(16)
37:17 آيا پدران گذشته ما هم زنده مى‌شوند؟(17)
37:18 بگو: بلى، با خوارى زنده مى‌شويد.(18)
37:19 و آن فقط با صدايى شديد خواهد بود و آن وقت زنده مى‌شوند و نگاه مى‌كنند.(19)
37:20 و مى‌گويند: واى بر ما، اين روز جزاست.(20)
37:21 اين همان روز حسابرسى است كه منكر آن بوديد.(21)
37:22 مى‌گوييم: افراد ظالم و همفكرانشان و آنچه را غير از خدا عبادت مى‌كردند، جمع كنيد و راه جهنم را به آن‌ها نشان دهيد.(22 و 23)
37:24 آن‌ها را نگه داريد، از آن‌ها سؤال مى‌شود.(24)
37:25 چرا به هم كمك نمى‌كنيد؟(25)
37:26 آن‌ها امروز تسليم هستند.(26)
37:27 و بعضى به بعضى رو مى‌كنند و از هم مى‌پرسند.(27)
37:28 مى‌گويند: شما با قدرت سراغ ما مى‌آمديد.(28)
37:29 آن‌ها در جواب مى‌گويند: اين‌طور نيست، شما خودتان ايمان نداشتيد.(29)
37:30 ما تسلطى بر شما نداشتيم، شما خودتان سركش بوديد.(30)
37:31 درنتيجه سخن خداوندمان درباره ما ثابت شد، ما عذاب را مى‌چشيم.(31)
37:32 ما شما را گمراه كرديم، چون خودمان گمراه بوديم.(32)
37:33 در آن روز آن‌ها در عذاب با هم شريك هستند.(33)
37:34 مابا گناه‌كاران اين‌طور عمل مى‌كنيم.(34)
37:35 آن‌ها كسانى بودند كه وقتى به آن‌ها گفته مى‌شدکه معبودى غير از خدا وجود ندارد، تكبر مى‌ورزيدند (قبول نمى‌كردند).(35)
37:36 و مى‌گفتند: آيا به‌خاطر شاعر ديوانه‌اى معبودهاى خود را ترك كنيم؟(36)
37:37 اين‌طور نيست، پيغمبر حقيقت را براى آن‌ها آورده، و پيغمبران گذشته را تصديق كرده است.(37)
37:38 شما عذاب پردردى را خواهيد چشيد.(38)
37:39 و مجازاتى غير از مجازات كارهايى كه مى‌كرديد، نخواهيد شد.(39)
37:40 غير از بندگان پاك خدا كه روزى معينى دارند.(40 و 41)
37:42 انواع ميوه‌ها را دارند و آن‌ها در بهشت پرنعمت مورد احترام هستند. آن‌ها روى تخت‌ها مقابل هم قرار دارند.(42 تا 44)
37:45 كاسه‌اى از نوشيدنى سفيد پاك كه براى نوشندگان لذت‌بخش است، در اطراف آن‌ها مى‌گردانند. باعث سردرد نمى‌شود و مست هم نمى‌شوند.(45 تا 47)
37:48 زنانى باحيا و چشم‌درشت مثل تخم سفيد پوشيده هستند.(48 و 49)
37:50 بعضى از آن‌ها به بعضى رو كرده و سؤال مى‌كنند.(50)
37:51 يكى از آن‌ها مى‌گويدکه گويا من در دنيا همنشينى داشتم،(51)
37:52 كه به من مى‌گفت: آيا تو حرف پيغمبران را تصديق مى‌كنى؟(52)
37:53 آيا وقتى ما مرديم و خاك و استخوان شديم، جزاى اعمالمان را مى‌بينيم؟(53)
37:54 آيا شما اطلاع داريد كه او كجا است؟(54)
37:55 پس نگاه مى‌كند و او را در وسط جهنم مى‌بيند.(55)
37:56 و مى‌گويد: به خدا قسم نزديك بود مرا هلاك كنى،(56)
37:57 اگر لطف خدا نبود من هم از كسانى بودم كه در جهنم حاضر شده‌اند.(57)
37:58 آيا ما ديگر نمى‌ميريم؟(58)
37:59 غير از همان مرگ اول‌مان و عذاب هم نمى‌شويم؟(59)
37:60 واقعاً اين موفقيت بزرگى است.(60)
37:61 عمل‌كنندگان بايد براى چنين موفقيتى عمل كنند.(61)
37:62 آيا اين (موفقيت) بهتر است يا درخت زقوم؟(62)
37:63 ما آن را وسيله رنج كسانى‌كه ظلم مى‌كنند (و انصاف و عدالت را زير پا مى‌گذارند) ساختيم.(63)
37:64 زقوم درختى است كه از ته جهنم مى‌رويد.(64)
37:65 ميوه‌اش شبيه سر شيطان‌ها است.(65)
37:66 جهنمى‌ها از آن مى‌خورند و شكمشان را از آن پر مى‌كنند.(66)
37:67 روى آن مخلوطى از آب جوش براى خوردن دارند.(67)
37:68 آن‌ها به جهنم برمى‌گردند.(68)
37:69 آن‌ها پدرانشان را گمراه يافتند.(69)
37:70 ولى با شتاب دنبال راه و روش آن‌ها مى‌روند.(70)
37:71 بيشتر گذشتگان قبل از آن‌ها گمراه بودند.(71)
37:72 ما بين آن‌ها هشداردهندگانى فرستاديم.(72)
37:73 نگاه‌كن عاقبت كسانى‌كه به آن‌ها هشدار داده شد چه بود.(73)
37:74 به غير از بندگان خالص خدا (كسانى‌كه بنده و مطيع محض دستورهاى هيچ‌كس جز خدا نيستند و فقط خدا را بزرگ مى‌شمارند).(74)
37:75 نوح ما را صدا زد و ما اجابت‌كننده خوبى بوديم.(75)
37:76 او و خانواده‌اش را از غصه بزرگ نجات داديم.(76)
37:77 و نسل او را باقى گذاشتيم.(77)
37:78 در بين نسل‌هاى بعد نام او را باقى گذاشتيم.(78)
37:79 در بين مردم جهان، سلام بر نوح.(79)
37:80 ما به نيكوكاران اين‌طور پاداش مى‌دهيم.(80)
37:81 او از بندگان مؤمن ما بود.(81)
37:82 و ديگران را غرق كرديم.(82)
37:83 يكى از پيروان او ابراهيم بود.(83)
37:84 وقتى كه بادلى پاك رو به خدا آورد.(84)
37:85 وقتى كه به پدر و قومش گفت: چه چيزى را بندگى مى‌كنيد؟(85)
37:86 آيا غير از خدا خواستار معبودهايى دروغين هستيد؟(86)
37:87 درباره صاحب‌اختيار مردم جهان چه فكر مى‌كنيد؟(87)
37:88 بعد نگاهى به ستاره‌ها كرد.(88)
37:89 و گفت: من مريض هستم.(89)
37:90 آن‌ها او را به حال خود گذاشتند و رفتند.(90)
37:91 ابراهيم مخفيانه و باسرعت پيش بت‌هاى آن‌ها رفت و به آن‌ها گفت: چرا چيزى نمى‌خوريد؟(91)
37:92 چرا حرف نمى‌زنيد؟(92)
37:93 بعد با دست راستش ضربتى به آن‌ها زد.(93)
37:94 قومش شتابان پيش او آمدند.(94)
37:95 ابراهيم گفت: آيا چيزى را كه خودتان مى‌سازيد، عبادت مى‌كنيد؟(95)
37:96 خدا شما و بت‌هايى را كه مى‌سازيد آفريده. (امروز هم از افراد بت مى‌سازند)(96)
37:97 گفتند: آتشگاهى برايش بسازيد و او را در آتش بياندازيد.(97)
37:98 آن‌ها نقشه‌اى برايش داشتند، ولى ما آن‌ها را پست كرديم.(98)
37:99 ابراهيم گفت: من به طرف خداوندم مى‌روم، او مرا هدايت خواهد كرد.(99)
37:100 خداوندا، فرزند صالحى به من عطا كن.(100)
37:101 به او مژده پسر بردبارى را داديم.(101)
37:102 چون به سن كار و كوشش رسيد، ابراهيم به او گفت: پسرم، خواب ديدم كه سر تو را مى‌برم، نظرت چيست؟ گفت پدر آنچه امر شده‌اى را انجام بده. اگر خدا بخواهد مرا از افراد صبور خواهى يافت.(102)
37:103 چون هر دو تسليم شدند و ابراهيم صورت پسرش را بر زمين نهاد،(103)
37:104 صدا زديم كه اى ابراهيم، خواب خود را ثابت كردى، ما به افراد نيكوكار اين‌طور پاداش مى‌دهيم.(104 و 105)
37:106 اين امتحان بزرگى بود و ما قربانى بزرگى را خون‌بهاى او قرار داديم.(106 و 107)
37:108 و خاطره كار او را در بين نسل‌هاى بعد به جا گذاشتيم.(108)
37:109 سلام بر ابراهيم، ما به افراد نيكوكار اين‌طور پاداش مى‌دهيم. او از بندگان باايمان ما بود.(109 تا 111)
37:112 به او مژده تولد اسحاق را، كه پيغمبر و از افراد درستكار بود، داديم.(112)
37:113 و به او و اسحاق بركت داديم. عده‌اى از نسل آن‌ها نيكوكار بودند و عده‌اى به طور واضح به خودشان ظلم مى‌كردند.(113)
37:114 به موسى و هارون هم نعمت داديم.(114)
37:115 و آن‌ها و قومشان را از بلاى بزرگ نجات داديم.(115)
37:116 آن‌ها را يارى كرديم، آن‌ها پيروز شدند.(116)
37:117 و به آن‌ها كتاب روشن و روشن‌كننده (تورات) را داديم.(117)
37:118 و آن‌ها را به راه راست هدايت كرديم.(118)
37:119 و خاطره آن‌ها را در نسل‌هاى بعد باقى گذاشتيم.(119)
37:120 سلام بر موسى و هارون، ما به نيكوكاران اين‌طور پاداش مى‌دهيم، آن‌ها از بندگان باايمان ما بودند.(120 تا 122)
37:123 الياس هم از پيغمبران بود.(123)
37:124 وقتى به قومش گفت: آيا از عذاب خدا نمى‌ترسيد؟(124)
37:125 آيا از بعل (نام يكى از بت‌ها) كمك مى‌خواهيد و بهترين آفريننده را ترك مى‌كنيد؟! (125)
37:126 صاحب‌اختيار شما و صاحب‌اختيار نياكانتان فقط خداست (غير از خدا هيچ‌كس ارباب و صاحب‌اختيار شما نيست).(126)
37:127 ولى او را به دروغگويى متهم كردند، آن‌ها حتماً در جهنم حاضر خواهند شد.(127)
37:128 غير از بندگان خالص خدا (كه فقط بندگى خدا را مى‌كنند و فقط از دستورهاى او پيروى مى‌كنند).(128)
37:129 در بين آيندگان اسم نيكى از او به جا گذاشتيم.(129)
37:130 سلام بر اِل ياسين.(130)
37:131 ما به نيكوكاران اين‌طور پاداش مى‌دهيم.(131)
37:132 او از بندگان باايمان ما بود.(132)
37:133 لوط هم از پيغمبران بود.(133)
37:134 ما او و همه خانواده‌اش را نجات داديم.(134)
37:135 غير از پيرزنى كه از باقيماندگان بود.(135)
37:136 بعد ديگران را هلاك كرديم.(136)
37:137 شما صبح و شب از كنار آن‌ها رد مى‌شويد، آيا متوجه نمى‌شويد؟(137 و 138)
37:139 يونس هم از پيغمبران بود.(139)
37:140 هنگامى كه به سوى كشتى پر فرار كرد.(140)
37:141 قرعه‌كشى كردند و قرعه به‌نام يونس افتاد.(141)
37:142 (او را به دريا انداختند) و ماهى او را بلعيد، در حالى‌كه يونس خود را سرزنش مى‌كرد.(142)
37:143 اگر او خدا را به نيكى ياد نمى‌كرد.(143)
37:144 تا روز قيامت در شكم ماهى مى‌ماند.(144)
37:145 او را در حالى‌كه بيمار بود به خشكى انداختيم.(145)
37:146 و كنار او بوته كدويى رويانديم.(146)
37:147 او را پيش صد هزار نفر يا بيشتر فرستاديم.(147)
37:148 آن‌ها ايمان آوردند و تا مدتى آن‌ها را از زندگى برخوردار ساختيم.(148)
37:149 از آن‌ها بپرس كه آيا خداوند تو دختر دارد و آن‌ها پسر دارند؟(149)
37:150 آيا فرشتگان را زن آفريديم و آن‌ها هم شاهد بودند؟(150)
37:151 بدان كه آن‌ها با دروغگويى خود مى‌گويند،(151)
37:152 كه خدا بچه‌دار شده. آن‌ها دروغ مى‌گويند.(152)
37:153 آيا خدا دختران را به پسران ترجيح داده؟(153)
37:154 چه دليلى داريد؟ چگونه چنين نظرى مى‌دهيد؟(154)
37:155 آيا متوجه نيستيد؟(155)
37:156 آيا دليل روشنى داريد؟(156)
37:157 اگر راست مى‌گوييد، سندتان را بياوريد.(157)
37:158 بين خدا و جن‌ها خويشاوندى قرار دادند، در صورتى كه جن‌ها مى‌دانند كه براى حسابرسى احضار مى‌شوند.(158)
37:159 خدا از اين چيزهايى كه مى‌گويند پاک است.(159)
37:160 شما و آنان‌كه عبادتشان مى‌كنيد، نيز احضار مى‌شويد، غير از بندگان خالص خدا (كه فقط بندگى خدا را مى‌كنند و فقط از دستورهاى او پيروى مى‌كنند).(160 و 161)
37:162 شما نمى‌توانيد آن‌ها را گمراه كنيد.(162)
37:163 فقط كسى را كه به جهنم مى‌رود گمراه مى‌كنيد.(163)
37:164 فرشتگان مى‌گويند: هر يك از ما جاى معلومى دارد.(164)
37:165 ما به صف ايستاده‌ايم.(165)
37:166 و تسبيح خدا را مى‌گوييم.(166)
37:167 مشركان مى‌گفتند:(167)
37:168 اگر كتابى مثل گذشتگان داشتيم،(168)
37:169 حتماً از بندگان خالص خدا بوديم.(169)
37:170 لذا منكر آن شدند، نتيجه آن را خواهند دانست.(170)
37:171 سخن ما درباره پيغمبران قبلاً گفته شده كه آن‌ها يارى‌شدگانند و لشكر ما پيروزند.(171 تا 173)
37:174 پس تا موقع خودش به آن‌ها كارى نداشته باش.(174)
37:175 آينده آن‌ها را ببين، آن‌ها هم خواهند ديد.(175)
37:176 آيا عجله دارند كه عذاب ما را ببينند؟(176)
37:177 وقتى كه عذاب ما به خانه آن‌ها وارد شود، روز بدى است.(177)
37:178 تا موقع خودش كارى به آن‌ها نداشته باش.(178)
37:179 ببين، آن‌ها هم خواهند ديد.(179)
37:180 خداند تو كه اقتدار و تسلط دارد، از آنچه آن‌ها مى‌گويند پاک است.(180)
37:181 و سلام بر پيغمبران.(181)
37:182 و بزرگداشت فقط مال خداست كه او (تنها) صاحب‌اختيار همه مردم جهان است.(182)Share this Surah Translation on Facebook...