Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Ya Sin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
36:1Jā Sīn.
36:2Tako Mi Kur'ana mudrog,
36:3ti si, uistinu, poslanik,
36:4na Pravome putu,
36:5po objavi Silnoga i Samilosnoga,
36:6da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan!
36:7O većini njih se već obistinila Riječ – zato oni neće vjerovati.
36:8Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sindžire stavili sve do podbradaka – zato su oni glava uzdignutih,
36:9i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili – zato oni ne vide,
36:10i njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati.
36:11Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur'an slijedi i Milostivoga se boji, iako Ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lijepom!
36:12Mi ćemo, zaista, mrtve oživiti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasnoj pobrojali.
36:13Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kad su im došli poslanici;
36:14kad im Mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše, i pojačasmo trećim, pa rekoše: \"Mi smo vama poslani!\" –
36:15\"Vi ste ljudi kao i mi\" – oni odgovoriše – \"Milostivi nije objavio ništa, vi neistinu govorite!\
36:16\"Gospodar naš zna da smo, doista, vama poslani\" – rekoše oni –
36:17\"i dužni smo samo da jasno obznanimo.\
36:18Oni rekoše: \"Mi slutimo da nam nesreću donosite; ako se ne okanite, kamenovaćemo vas i stići će vas, zaista, bolna patnja od nas.\
36:19\"Uzrok vaše nesreće je s vama!\" – rekoše oni. \"Zar zato što ste opomenuti? Ta vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi.\
36:20I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče: \"O narode moj, slijedi one koji su poslani,
36:21slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na Pravom su putu!
36:22Zašto da se ne klanjam Onome koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti?
36:23Zašto da prihvaćam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti,
36:24a ja bih tada bio u pravoj zabludi;
36:25ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene!\
36:26I reći će se: \"Uđi u Džennet!\" – a on će reći: \"Kamo sreće da narod moj zna
36:27zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!\
36:28I protiv naroda njegova, poslije njega, Mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikada činili;
36:29samo bi se čuo jedan užasan krik, i oni bi odjednom svi pomrli.
36:30O kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik im nije došao, a da mu se nisu narugali.
36:31Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda uništili od kojih im se niko vratio nije,
36:32a svi oni biće zajedno pred Nas dovedeni.
36:33Dokaz im je mrtva zemlja: Mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu;
36:34Mi po njoj stvaramo bašče, palmike i vinograde – i činimo da iz nje izvori izviru –
36:35da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njihove privrijede, pa zašto neće da budu zahvalni?
36:36Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju!
36:37I noć im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku.
36:38I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg.
36:39I Mjesecu smo odredili položaje; i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut.
36:40Nit' Sunce može Mjesec dostići nit' noć dan prestići, svi oni u svemiru plove.
36:41Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo
36:42i što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze.
36:43I ako želimo, Mi ih potopimo, i neće im spasa biti, neće se izbaviti,
36:44osim ako im se ne smilujemo, da bi do roka određenog uživali.
36:45A kad im se rekne: \"Bojte se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili…\
36:46I ne dođe im nijedan dokaz od Gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenu.
36:47A kad im se kaže: \"Udjeljujte od onoga što vam Allah daje\" – onda nevjernici govore vjernicima: \"Zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti? Vi ste, uistinu, u pravoj zabludi!\
36:48I govore: \"Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?\
36:49A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti,
36:50pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti.
36:51I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti,
36:52govoreći: \"Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi?\" – \"Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili!\
36:53Biće to samo jedan glas i oni će se svi pred Nama obreti.
36:54Danas se neće nikome nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti.
36:55stanovnici Dženneta uživaće toga dana u blagodatima veseli i radosni,
36:56oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni,
36:57u njemu će imati voća, i ono što budu željeli.
36:58\"Mir vama!\" – biće riječi Gospodara Milostivog –
36:59\"a vi, o grješnici, danas se odvojite!\
36:60O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: \"Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni,
36:61već se klanjajte Meni; to je Put pravi.
36:62On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pameti imali?!
36:63Ovo je Džehennem kojim vam se prijetilo,
36:64pržite se sada u njemu zato što niste vjerovali!\
36:65Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti.
36:66Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lišiti, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli?
36:67A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići niti se vratiti.
36:68Onome kome dug život damo, Mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju?
36:69Mi poslanika nismo pjesništvu učili, to mu ne priliči. Ovo je samo pouka – Kur'an jasni,
36:70da opominje onoga ko ima pameti, i da zasluže kaznu nevjernici.
36:71Kako oni ne vide da Mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici
36:72i da smo im dali da se njome služe – na nekim jašu, a nekima se hrane,
36:73i drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni,
36:74već pored Allaha druge bogove prihvaćaju u nadi da će im oni na pomoći biti;
36:75oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su njima poslušna vojska.
36:76I nek te ne žaloste riječi njihove; Mi, doista, znamo i ono što kriju i ono što pokazuju.
36:77Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik,
36:78i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: \"Ko će oživiti kosti kad budu truhle?\
36:79Reci: \"Oživiće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio,
36:80Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete.\
36:81Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste, On sve stvara i On je Sveznajući;
36:82kada nešto hoće, On samo za to rekne: \"Budi!\" – i ono bude.
36:83Pa neka je hvaljen Onaj u čijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ćete se vratiti!Share this Surah Translation on Facebook...