Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Saba` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
34:1Neka je hvaljen Allah, čije je sve ono na nebesima i sve ono na Zemlji! Hvaljen neka bude i na onome svijetu! On je Mudri i Sveznajući.
34:2On zna šta u zemlju ulazi, a šta iz nje izlazi, i šta se s neba spušta, a šta se na nj uspinje; On je samilostan i On prašta grijehe.
34:3A nevjernici govore: \"Čas oživljenja nam neće doći!\" Reci: \"Hoće, tako mi Gospodara moga, koji zna i ono što je skriveno, zacijelo će vam doći.\" – Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna ni na nebesima ni na Zemlji, izmaći, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u jasnoj Knjizi –
34:4da nagradi one koji vjeruju i dobra djela čine – njih čeka oprost i opskrba plemenita –
34:5a da kazni najbolnijom patnjom one koji se protiv dokaza Naših bore, nastojeći ih onemogućiti.
34:6Oni kojima je dato znanje dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina i da vodi na put Silnoga i Hvaljenoga,
34:7dok oni koji ne vjeruju govore: \"Hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji vam predskazuje da ćete, kada se sasvim raspadnete, zaista, ponovo stvoreni biti?
34:8Iznosi li on o Allahu laži ili je lud?\" Nijedno, već će oni koji u onaj svijet neće da vjeruju na muci biti i u zabludi su velikoj.
34:9Kako ne vide nebo i Zemlju, ono što je iznad njih i ono što je ispod njih?! Kad bismo htjeli, u zemlju bismo ih utjerali, ili komade neba na njih sručili. To je, zaista, pouka svakome robu koji je odan.
34:10Mi smo Davudu Našu milost ukazali – \"O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice!\" – i učinili da mu mekahno gvožđe bude.
34:11\"Pravi široke pancire i čestito ih pleti!\" – i činite dobro, jer Ja vidim šta radite vi.
34:12A Sulejmanu – vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a navečer rastojanje od mjesec dana; i učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče i da džini, voljom njegova Gospodara, pred njim rade; a kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju Našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti.
34:13Oni su mu izrađivali što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne. \"Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova!\" – A malo je zahvalnih među robovima Mojim.
34:14A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov – upozorio ih je da je umro, i kad se on srušio, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali da su budućnost prozreti mogli.
34:15Stanovnici Sabe imali su dokaz u mjestu u kome su živjeli: vrtove, zdesna i slijeva. \"Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni; kakav divan kraj i Gospodar koji mnogo prašta!\
34:16Ali oni su nezahvalni postali, pa smo na njih poplavu pustili, popuštanjem brana nastalu, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim.
34:17Kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li Mi kažnjavamo ikoga drugog do nevjernika, nezahvalnika?!
34:18A između njih i gradova koje smo blagoslovili izgradili smo bili naselja povezana i odredili im potrebnu udaljenost. \"Putujte kroz njih i po noći i po danu, sigurni!\
34:19Ali oni rekoše: \"Gospodaru naš, učini veće rastojanje prilikom putovanja naših!\" – i ogriješiše se prema sebi, i Mi učinismo da se o njima samo priča, a njih kud koje raselismo. To su, zaista, pouke za svakog strpljivog i zahvalnog.
34:20I Iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio, i oni su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika
34:21nad kojima nikakve vlasti nije imao; Mi smo htjeli ukazati na onoga ko vjeruje u onaj svijet, a ko u njega sumnja. – A Gospodar tvoj bdi nad svim.
34:22Reci: \"Zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni ništa nemaju, ni koliko trun jedan, ni na nebesima ni na Zemlji; oni u njima nemaju nikakva udjela i On nema od njih nikakve pomoći.\
34:23Kod Njega će se moći zauzimati za nekoga samo onaj kome On dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati: \"Šta je to rekao Gospodar vaš?\" – \"Istinu!\" – odgovoriće. On je uzvišen i velik.
34:24Upitaj: \"Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje?\" – i odgovori: \"Allah! Da li smo onda mi ili vi na Pravome putu, ili u očitoj zabludi?\
34:25Reci: \"Vi nećete odgovarati za grijehe koje mi počinimo niti ćemo mi odgovarati za ono što uradite vi.\
34:26Reci: \"Gospodar naš će nas sabrati i onda nam pravedno presuditi, On je sudija Pravedni, Sveznajući.\
34:27Reci: \"Pokažite mi one koje smatrate Njemu ravnim!\" – Nema ih; postoji samo Allah, Silni i Mudri!
34:28Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna
34:29i govore: \"Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?\
34:30Reci: \"Dan vam je već određen, ne možete ga ni za čas jedan zaustaviti niti ubrzati.\
34:31A oni koji ne vjeruju govore: \"Mi nećemo vjerovati u ovaj Kur'an niti u one prije njega!\" A kada bi samo vidio kad onī koji su učinili zlo pred Gospodarom svojim budu zadržani i kad stanu među sobom razgovarati: \"Da vâs nije bilo, sigurno bismo bili vjernici\" – reći će oni koji su tlačeni bili onima koji su bili oholi.
34:32\"A zar smo vas mi od Pravoga puta odvratili nakon što vam je bilo na njega ukazano? Ne, sami ste vi grješnici bili\" – reći će oni koji su bili oholi onima koji su bili tlačeni.
34:33\"Nije bilo tako\" – odgovoriće oni koji su bili tlačeni onima koji su bili oholi – \"nego ste danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da Mu druge jednakim smatramo.\" I svi će prikriti tugu kad vide da će kažnjeni biti, a Mi ćemo na vratove nevjernika sindžire staviti; zar će biti kažnjeni drukčije nego prema onome kako su radili?
34:34Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da nisu rekli oni koji su na raskošan život bili navikli: \"Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!\" –
34:35i da nisu govorili: \"Imamo više imetka i djece; mi nećemo biti mučeni!\
34:36Reci: \"Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna.
34:37Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka višestruka nagrada za ono što su radili, i oni će u visokim odajama biti sigurni.
34:38A oni koji se budu trudili da se dokazima Našim suprotstave, da ih onemoguće, oni će biti kažnjeni.\
34:39Reci: \"Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje.\
34:40A na Dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: \"Zar su se ovi vama klanjali?\
34:41oni će odgovoriti: \"Hvaljen neka si, Ti si Gospodar naš, između nas i njih nije bilo prijateljstva; oni su se džinima pokoravali i većina njih je vjerovala u njih.\
34:42Toga Dana jedni drugima nećete moći ni koristiti ni nauditi, a Mi ćemo onima koji su se prema sebi ogriješili reći: \"Trpite patnju u vatri koju ste poricali!\
34:43Kad im se Naši jasni ajeti kazuju, oni govore: \"Ovaj čovjek samo hoće da vas odvrati od onoga čemu su se vaši preci klanjali\", i govore: \"Ovo nije ništa drugo nego izmišljena laž!\" A oni koji ne vjeruju govore o Istini kada im dolazi: \"Ovo nije ništa drugo nego očito vračanje!\
34:44A Mi im nismo dali nikakve knjige da ih izučavaju i Mi im, prije tebe, nismo bili poslali nekoga ko bi ih opominjao.
34:45A i oni prije njih su poslanike u laž ugonili, a ovi nisu postigli ni deseti dio onoga što smo onima bili dali, pa su ipak poslanike Moje lažnim smatrali, i kakva je samo bila kazna Moja!
34:46Reci: \"Ja vam savjetujem samo jedno: ustanite iskreno prema Allahu, dvojica po dvojica, ili jedan po jedan, pa zatim razmislite da drug vaš nije lud. On vas samo prije teške patnje opominje.\
34:47Reci: \"Kakvu god nagradu da zatražim od vas, nek ostane vama, mene će nagraditi Allah, On nad svim bdi.\
34:48Reci: \"Gospodar moj pobjeđuje istinom, On dobro zna i sve ono što je veoma skriveno.\
34:49Reci: \"Došla je istina, a laži je nestalo!\
34:50Reci: \"Ako zalutam, zalutao sam na svoju štetu, a ako sam na Pravome putu, to je zbog onoga što mi Gospodar moj objavljuje; On zaista sve čuje i blizu je.\
34:51A da ti je vidjeti kad ih strava uhvati – umaći neće moći; izbliza biće ščepani –
34:52i kada reknu: \"Vjerujemo u Poslanika!\" A šta će im biti od koristi kad je život na Zemlji bio i prošao!
34:53U njega oni nisu prije vjerovali, govorili su ono što nije poznato, što je od istine daleko;
34:54i između njih i onoga što budu željeli biće prepreka postavljena kao što je prije bilo učinjeno sa njima sličnim, jer su svi oni, doista, mnogo sumnjali.Share this Surah Translation on Facebook...