Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Saba` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
34:1 ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به خدا دارد كه هر چه در آسمان‌ها و هر چه در زمين است مال اوست، و در آخرت هم ستايش اختصاص به او دارد، و او حكيم و آگاه است.(1)
34:2 آنچه در زمين فرو مى‌رود، و آنچه از آن بيرون مى‌آيد، و آنچه از آسمان پايين مى‌آيد و آنچه در آن بالا مى‌رود را مى‌داند، و مهربان و آمرزنده است.(2)
34:3 افراد بى‌ايمان گفتند: قيامت براى ما نخواهد آمد. بگو: به خداوندم كه غيب را مى‌داند قسم كه سراغ شما خواهد آمد، و به اندازه ذره‌اى نه در آسمان‌ها و نه در زمين از او مخفى نيست، و كوچك‌تر و بزرگ‌ترى از آن وجود ندارد مگر اين‌كه در كتابى روشن ثبت است.(3)
34:4 تابه كسانى‌كه ايمان آوردند و عمل درست كردند پاداش دهد. آن‌ها آمرزش و روزى پرارزشى دارند.(4)
34:5 كسانى‌كه سعى در باطل جلوه دادن آيات ما كردند تا ما را عاجز كنند، عذابى پردرد دارند.(5)
34:6 دانشمندان متوجه هستند كه قرآنى كه از خداوندت به تو نازل شده حق است، و به راه خداوند توانا و ستوده راهنمايى مى‌كند.(6)
34:7 كفار گفتند: آيا مردى را به شما نشان بدهيم كه به شما خبر مى‌دهد كه وقتى از هم متلاشى شديد دوباره در خلقت جديدى در خواهيد آمد؟(7)
34:8 (مى‌گويند: او) دروغ‌هايى را به هم بافته و از قول خدا مى‌گويد يا ديوانه است. اين‌طور نيست، بلكه كسانى‌كه به آخرت ايمان ندارند در عذاب و گمراهى زيادى هستند.(8)
34:9 آيا متوجه آسمان و زمينى كه جلوى آن‌ها و پشت سرشان است نشده‌اند؟ اگر بخواهيم آن‌ها را در زمين فرو مى‌بريم يا سنگ‌هايى از آسمان بر سرشان مى‌اندازيم. در اين امور قطعاً نشانه‌اى براى هر بنده توبه‌كننده‌اى وجود دارد.(9)
34:10 ما از طرف خودمان به داود برترى داديم، (و گفتيم:) اى كوه‌ها و اى پرندگان با او هم‌صدا شويد. و آهن را براى او نرم كرديم،(10)
34:11(و گفتيم:) زره بساز وحلقه‌هاى آن را درست اندازه‌گيرى كن، و كار صحيح بكنيد. من كارهايى را كه مى‌كنيد مى‌بينم.(11)
34:12 و باد را رام سليمان كرديم كه رفتن صبحگاه آن به اندازه يك ماه بود و برگشت شبانه‌اش به اندازه راه يك ماهه، و چشمه مس را براى او روان ساختيم، و عده‌اى از جنى‌ها به فرمان خداوندش پيش او كار مى‌كردند. به هر كدام از آن‌ها كه از دستور ما سرپيچى مى‌كرد، عذاب آتش سوزان را مى‌چشانديم.(12)
34:13 براى او هر چه مى‌خواست، از پرستشگاه‌ها و مجسمه‌ها و كاسه‌هاى بزرگ مثل حوض و ديگ‌هاى بزرگ به زمين چسبيده، مى‌ساختند. اى آل داود، شكرگزارى كنيد كه عده كمى از بندگان من شكرگزار هستند.(13)
34:14 چون مرگ او را مقرر داشتيم، فقط موريانه‌اى كه عصاى او را مى‌خورد افراد را بر مرگش آگاه ساخت. چون افتاد، جنيان دانستند كه مرده. اگر غيب مى‌دانستند در عذاب خفت‌آور نمى‌ماندند.(14)
34:15 براى مردم سبا در منازلشان نشانه‌اى وجود داشت. دو باغ در طرف راست و چپ داشتند. گفتيم: از روزى خداوندتان بخوريد و شكر او را به جا آوريد، در سرزمينى پاك و خداوندى آمرزنده.(15)
34:16 آن‌ها قبول نكردند، بنابراين سيل بنيان‌كن را بر آن‌ها فرستاديم. باغ‌هايشان را به دوباغى كه ميوه‌هاى تلخ و شوره‌گز و مقدار كمى سدر داشت تبديل كرديم.(16)
34:17 اين مجازات به سبب كفرشان بود. آيا غير از اين است كه ما افراد حق‌ناشناس را مجازات مى‌كنيم؟(17)
34:18 بين آن‌ها و شهرهايى كه به آن‌ها بركت داده بوديم شهرهايى نزديك به هم قرار داديم و رفت و آمد ميان آن‌ها را مقرر كرديم. گفتيم: در آن‌ها شب‌ها و روزها با آرامش خيال رفت و آمد كنيد.(18)
34:19 گفتند: خداوندا، بين سفرهاى ما فاصله بيانداز و به خودشان ظلم كردند. آن‌ها را موضوع صحبت افراد ساختيم و آن‌ها را به طور كامل پراكنده كرديم. در اين كار عبرتى براى هر فرد صبور و سپاسگزار وجود دارد.(19)
34:20 شيطان گمانش را در مورد آن‌ها ثابت كرد. آن‌ها از شيطان پيروى كردند، غير از عده‌اى از افراد باايمان.(20)
34:21 شيطان تسلطى بر آن‌ها نداشت، اين كار براى اين است كه كسى را كه به آخرت ايمان دارد از كسى‌كه شك دارد تشخيص بدهيم. خداوند تو حافظ هر چيزى است.(21)
34:22 بگو: كسانى را كه غير از خدا كاره‌اى حساب مى‌كنيد به كمك بخوانيد. آن‌ها به اندازه ذره‌اى در آسمان‌ها و زمين اختيار چيزى را ندارند و در آن‌ها شركتى ندارند و كسى از آن‌ها مددكار خدا نيست.(22)
34:23 شفاعت پيش خدا فايده‌اى ندارد مگر براى كسى‌كه خودش درباره او اجازه دهد. وقتى كه ترس از دل آن‌ها برطرف شود به آن‌ها مى‌گويند: خداوند شما چه گفت؟ مى‌گويند: حقيقت را گفت، و خدا والا و بزرگ است.(23)
34:24 بگو: چه كسى از آسمان‌ها و زمين به شما روزى مى‌دهد؟ بگو: خدا. ما يا شما بر هدايت يا گمراهى واضحى هستيم.(24)
34:25 بگو: شما درباره گناهانى كه ما كرده‌ايم مورد بازخواست قرار نمى‌گيريد، و ما هم درباره كارهايى كه شمامى‌كنيد بازخواست نمى‌شویم.(25)
34:26 بگو: صاحب‌اختيارمان همه ما را جمع مى‌كند و بين ما به حق قضاوت مى‌كند. او قاضى دانايى است.(26)
34:27 بگو: كسانى را كه شريك خدا ساخته‌ايد به من نشان دهيد. اين‌طور كه فكر مى‌كنيد نيست، بلكه او خداى توانا و حكيم است.(27)
34:28 ما تو را براى مژده‌دادن و هشداردادن به همه مردم فرستاده‌ايم، ولى بيشتر مردم اين را نمى‌دانند.(28)
34:29 مى‌گويند: اگر راست مى‌گوييد اين وعده چه وقت خواهد بود؟(29)
34:30 بگو: براى شما روزى قرار است كه ساعتى از آن عقب نمى‌افتيد يا از آن جلو نمى‌زنيد.(30)
34:31 افراد بى‌ايمان گفتند: ما هرگز به اين قرآن و به آنچه قبل از آن نازل شده ايمان نمى‌آوريم. كاش موقعى را كه افراد ظالم در مقابل خداوندشان ايستاده‌اند مى‌ديدى كه بعضى از آن‌ها با برخى گفتگو مى‌كنند، زيردستان به گردنكشان مى‌گويند: اگر شما نبوديد ما ايمان مى‌آورديم.(31)
34:32 گردنكشان به زيردستان مى‌گويند: آيا وقتى هدايت براى شما آمد، ما از شما جلوگيرى كرديم؟ شما خودتان گناه‌كار بوديد.(32)
34:33 زيردستان به گردنكشان مى‌گويند: اين‌طور نيست، بلكه حقه‌بازى شب و روز شما بود كه ما را مشرك كرد، آن وقتى كه به ما امر مى‌كرديد كه منكر خدا شويم و براى او شريكانى بسازيم. و چون عذاب را ببينند، پشيمانى خود را در دل پنهان مى‌كنند، و غل‌ها را به گردن افراد بى‌ايمان مى‌گذاريم. آيا جزايى غير از جزاى كارهايى كه مى‌كردند به آن‌ها داده مى‌شود؟(33)
34:34 ما هيچ پيغمبرى رابه شهرى نفرستاديم مگر اين‌كه قدرتمندان و ثروتمندان آن گفتند: ما رسالتى راكه شما داريد قبول نداريم.(34)
34:35 گفتند: ما مال و فرزند بيشترى داريم و عذاب نخواهيم شد.(35)
34:36 بگو: خداوند من رزق (روزى) را براى هر كسى‌كه بخواهد زياد يا كم مى‌كند، ولى بيشتر مردم اين را نمى‌دانند.(36)
34:37 مال و فرزند شما چيزى نيست كه شما را به ما نزديك كند، مگر مال و اولاد كسى‌كه ايمان داشته و عمل درست كرده باشد. آن‌ها به‌خاطر كارهايى كه كرده‌اند پاداش دوبرابر دارند و در غرفه‌هاى بهشت آسوده‌خاطر هستند.(37)
34:38 افرادى كه در باطل ساختن آيات ما كوشش مى‌كنند در عذاب حاضر مى‌شوند.(38)
34:39 بگو: خداوند من روزى را براى هر كس از بندگانش كه بخواهد زياد يا كم مى‌كند. هر چيزى را كه انفاق كنيد، خدا عوض آن را به شما مى‌دهد. او بهترين روزى‌دهندگان است.(39)
34:40 روزى كه خدا همه آن‌ها را جمع مى‌كند، به فرشتگان مى‌گويد: آيا اين‌ها شما را بندگى مى‌كردند؟(40)
34:41 فرشتگان مى‌گويند: تو پاكى، تو ياور ما هستى، نه آن‌ها. آن‌ها جن‌ها را بندگى مى‌كردند و بيشترشان به جن‌ها ايمان داشتند.(41)
34:42 امروز بعضى از شما براى بعضى نفع و ضررى ندارند، و به ظلم‌كنندگان مى‌گوييم: عذاب آتشى را كه منكر آن مى‌شديد بچشيد.(42)
34:43 وقتى آيات روشن ما بر آن‌ها خوانده شود، مى‌گويند: اين مردى است كه مى‌خواهد شما را از آنچه پدرانتان مى‌پرستيدند باز دارد. و مى‌گويند: اين حرف‌ها دروغى است كه سر هم شده. كافران وقتى حق براى آن‌ها بيايد مى‌گويند: اين فقط سحر واضحى است.(43)
34:44 ما به آن‌ها كتاب‌هايى نداده بوديم كه بخوانند، و قبل از تو كسى را كه به آن‌ها هشدار دهد براى آن‌ها نفرستاده بوديم.(44)
34:45 كسانى‌كه قبل از آن‌ها بودند نيز انكار كردند. اين‌ها به يك دهم چيزى كه به آن‌ها داده بوديم نرسيده‌اند، آن‌ها پيغمبران مرا انكار كردند، مجازات من چطور بود؟(45)
34:46 بگو: من شما را به يك كار سفارش مى‌كنم، كه دوتايى يا يكنفره براى خدا بلند شويد و بعد فكر كنيد. رفيق شما ديوانه نيست. او فقط قبل از رسيدن عذاب شديد به شما هشدار مى‌دهد.(46)
34:47 بگو: هر مزدى كه من از شما خواسته‌ام، براى خودتان است، مزد من بر عهده خداست، خدا شاهد هر كارى است.(47)
34:48 بگو: خداوند من حقيقت را مى‌گويد، او داناى غيب‌ها است.(48)
34:49 بگو: حق آمد و باطل ديگر نمى‌تواند كارى كند و برنمى‌گردد.(49)
34:50 بگو: اگر من گمراه شوم بر ضرر خودم گمراه شده‌ام، و اگر هدايت شوم به سبب چيزى است كه خداوندم به من وحى مى‌كند. خدا شنوا و نزديك ما است.(50)
34:51 كاش آن وقتى را كه دچار وحشت مى‌شوند مى‌ديدى، راه گريزى وجود ندارد و از جاى نزديكى آن‌ها را مى‌گيرند.(51)
34:52 مى‌گويند: به آن ايمان آورديم. چگونه مى‌توانند از راه دور به آن دسترسى پيدا كنند؟(52)
34:53 در صورتى كه قبلاً منكر آن مى‌شدند و از راه دور به غيب تهمت مى‌زنند.(53)
34:54 بين آن‌ها و آنچه ميل دارند فاصله ايجاد شد. همان‌طور كه قبلاً با امثال آن‌ها شد، آن‌ها در شك و ترديد بودند.(54)Share this Surah Translation on Facebook...