Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Ahzab Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
33:1 اى پيغمبر، از عذاب خدا بترس و از افراد بى‌ايمان و منافق اطاعت نكن. به درستى كه خدا داناى حكيم است.(1)
33:2 و از آنچه از خداوندت به تو وحى مى‌شود پيروى كن. مسلماً خدا از كارهايى كه مى‌كنيد باخبر است.(2)
33:3 و (فقط) به خدا توكل كن، چون توكل به خدا كافى است.(3)
33:4 خدا در درون هيچ‌كس دو قلب قرار نداده، و همسرانتان را كه به آن‌ها مى‌گوييدکه تو مثل مادر من هستى، مادر شما نساخته. پسرخواندگان شما را هم پسر شما نساخته. اين حرفى است كه زبانى مى‌گوييد. خداوند حقيقت را مى‌گويد و راه صحيح را نشان مى‌دهد.(4)
33:5 آن‌ها را به‌نام پدرانشان بخوانيد كه اين‌كار پيش خدا عادلانه‌تر است. اگر پدرانشان را نمى‌شناسيد، برادران دينى و ياران شما هستند. در كارى كه اشتباهاً انجام داده‌ايد اشكالى بر شما وارد نيست، ولى در امورى كه عمداً انجام مى‌دهيد مسؤوليد. خدا آمرزنده و مهربان است.(5)
33:6 پيغمبر به مؤمنين از خودشان سزاوارتر است. همسران پيغمبر (مانند) مادر شما هستند (از نظر احترام و ازدواج و غيره). در كتاب خدا (از نظر ارث ‌بردن) خويشاوندان نسبى از مؤمنان و مهاجران به همديگر سزاوارترند، مگر اين‌كه بخواهيد به دوستانتان احسانى كنيد (به آن‌ها هم سهمى از ارث بدهيد). اين در كتاب خدا نوشته شده.(6)
33:7 وقتى را يادآورى كن كه از پيغمبران و تو و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى‌ پسر مريم پيمان گرفتيم، و از آن‌ها پيمان محكمى گرفتيم.(7)
33:8 تا خدا درباره راستگويى افراد راستگو از آن‌ها سؤال كند، و براى افراد بى‌ايمان عذاب پردردى آماده كرده است.(8)
33:9 اى افراد باايمان، نعمت خدا را بر خودتان يادآورى كنيد، آن وقتى كه لشكريانى به طرف شما آمدند و ما بر آن‌ها باد و لشكريانى كه نمى‌ديديد فرستاديم، و خدا كارهايى را كه مى‌كرديد مى‌ديد.(9)
33:10 وقتى كه از بالا و پايين به طرف شما آمدند، و آنگاه كه چشم‌ها خيره شده و دل‌ها به گلوها رسيده بود، و به خدا گمان بد مى‌كرديد.(10)
33:11 آنجا بود كه افراد باايمان امتحان شدند و به سختى لرزيدند.(11)
33:12 وقتى كه منافقين و كسانى‌كه مرضى در دل داشتند گفتند كه خدا و پيغمبرش فقط وعده دروغى به ما دادند.(12)
33:13 وقتى كه عده‌اى از آن‌ها گفتند: اى مردم مدينه، جاى مقاومتى براى شما نيست، پس برگرديد. و عده‌اى از آن‌ها از پيغمبر اجازه مى‌گرفتند و مى‌گفتندکه خانه ما حفاظى ندارد، در صورتى كه خانه آن‌ها بى‌حفاظ نبود، آن‌ها فقط مى‌خواستند فرار كنند.(13)
33:14 اگر از اطراف شهر سراغ آن‌ها مى‌آمدند و از آن‌ها مى‌خواستند كه از دين برگردند، اين‌كار را مى‌كردند و مدت كمى در پذيرفتن آن درنگ مى‌كردند.(14)
33:15 در صورتى كه قبلاً با خدا عهد بسته بودند كه به دشمن پشت نكنند، و عهدى كه با خدا بستند مورد بازخواست قرار مى‌گيرد.(15)
33:16 بگو: اگر از مرگ يا كشته‌شدن فرار كنيد، اين فرار هرگز فايده‌اى براى شما ندارد، و در اين صورت مدت كمى از زندگى بهره مى‌بريد.(16)
33:17 بگو: اگر خدا بخواهد كه آسيبى يا رحمتى به شما برساند، چه كسى شما را در برابر او حفظ مى‌كند؟ آن‌ها غير از خدا يار و ياورى پيدا نمى‌كنند.(17)
33:18 خدا كارشكنان شما و كسانى را كه به برادرانشان مى‌گفتندکه پيش ما بياييد، مى‌شناسد. فقط عده كمى از آن‌ها به جنگ مى‌آيند.(18)
33:19 درباره شما بخل مى‌ورزند. وقتى پيش‌آمد ترسناكى بكند، آن‌ها را مى‌بينى كه به تو نگاه مى‌كنند در حالى‌كه چشم‌هايشان در حدقه دور مى‌زند، مثل كسى‌كه بيهوشى مرگ بر او غلبه كرده. چون خطر و ترس برطرف شود، با زبان تند با شما برخورد مى‌كنند. نسبت به غنيمتى كه به دست آورده‌ايد بخل دارند. آن‌ها ايمان نياورده‌اند، لذا خدا اعمالشان را نابود كرده و اين‌كار براى خدا آسان است.(19)
33:20 خيال مى‌كنند كه دسته‌هاى لشكريان مهاجم هنوز نرفته‌اند و اگر دوباره بيايند، دوست دارند كه كاش بين اعراب باديه‌نشين بودند و درباره اخبار شما (از دور) پرس و جو مى‌كردند، و اگر در بين شما بودند فقط كمى مى‌جنگيدند.(20)
33:21 مسلماً براى شما و آن‌هايى كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند و خدا را زياد ياد مى‌كنند، اعمال پيغمبر خدا بهترين سرمشق است.(21)
33:22 وقتى افراد باايمان دسته‌هاى مهاجم را ديدند، گفتند: اين همان چيزى است كه خدا و پيغمبرش به ما وعده داده بودند. خدا و پيغمبرش راست مى‌گفتند و اين كار ايمان و تسليم آن‌ها را زيادتر كرد.(22)
33:23 عده‌اى از افراد باايمان مردانى بودند كه به عهدى كه با خدا بستند وفا كردند. عده‌اى از آن‌ها كشته شدند و عده‌اى از آن‌ها منتظر هستند و عهدى كه بسته بودندرا عوض نكردند.(23)
33:24 تا خدا پاداش راستگويى افراد راستگو را بدهد و اگر خواست، منافقين را عذاب كند يا توبه آن‌ها را بپذيرد. چون خدا آمرزنده و مهربان است.(24)
33:25 خدا كافران را با تمام خشمى كه داشتند برگرداند و به خيرى نرسيدند. خدا مؤمنين را از جنگ بى‌نياز كرد. خدا قوى و مقتدر مى‌باشد.(25)
33:26 خداوند افرادى از اهل كتاب را كه از مشركين پشتيبانى كردند از قلعه‌هايشان پايين آورد و در دلشان وحشت ايجاد كرد، به طورى كه عده‌اى از آن‌ها را كشتيد و عده‌اى را اسير كرديد.(26)
33:27 و زمين و خانه و اموالشان و زمينى راكه در آن پا نگذاشته بوديد به شما داد. خدا بر هر كارى توانا است.(27)
33:28 اى پيغمبر، به زنانت بگو: اگر زندگى دنيا و زينت آن را مى‌خواهيد، بياييد تا شما را بهره‌مند سازم و شما را به خوبى طلاق دهم.(28)
33:29 و اگر خدا و پيغمبر و سراى آخرت را مى‌خواهيد، خدا براى نيكوكاران شما پاداش بزرگى آماده كرده.(29)
33:30 اى زنان پيغمبر، هر كدام از شما كه كار زشت آشكارى بكند، عذاب او دوبرابر مى‌شود. اين كار براى خدا آسان است.(30)
33:31 هر كدام شما كه مطيع خدا و پيغمبرش باشد و كار درست بكند، پاداش او را دوبار مى‌دهيم و براى او روزیِ پرارزشى تهيه كرده‌ايم.(31)
33:32 اى زنان پيغمبر، شما مثل زنان ديگر نيستيد، اگر از خدا مى‌ترسيد در سخن گفتن با نرمى سخن نگوييد، چون كسى‌كه در دلش مرضى است به طمع مى‌افتد. به طور شايسته حرف بزنيد.(32)
33:33 در خانه‌هايتان قرار بگيريد و مانند زمان جاهليتِ گذشته خودنمايى نكنيد، و نماز را به پا داريد و زكات بدهيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت كنيد. خدا مى‌خواهدکه پليدى را از شما اهل بيت از بين ببرد و شما را كاملاً پاك كند.(33)
33:34 و آيات خدا و حكمت را كه در خانه شما خوانده مى‌شود ياد كنيد، چون خدا دقيق و آگاه است.(34)
33:35 مردان و زنان مسلمان و باايمان و مطيع خداوند و صادق و صبور و فروتن و زكات‌دهنده و روزه‌گير، كه عفت خود را حفظ و خدا را بسيار ياد مى‌كنند، خدا براى آن‌ها آمرزش و پاداش بزرگى آماده كرده.(35)
33:36 وقتى خدا و پيغمبرش دستور كارى را دادند، هيچ زن و مرد باايمانى در مقابل دستور آنان از خود اختيارى ندارد. هر كس از دستور خدا و پيغمبرش سرپيچى كند آشكارا گمراه شده است.(36)
33:37 وقتى را به ياد آور كه به كسى‌كه خدا به او نعمت داد و تو هم به او نعمت دادى گفتى: زنت را نگه دار و از خدا بترس. و چيزى را كه خدا آشكار مى‌كرد در دلت مخفى مى‌كردى و از مردم مى‌ترسيدى، در صورتى كه حق اين است كه از خدا بترسى. وقتى زيد از همسرش كام گرفت و او را طلاق داد، ما او را به همسرى تو درآورديم تا در صورتى كه پسرخواندگان مؤمنين از آن‌ها كام گرفتند و آن‌ها را طلاق دادند، اشكالى براى مؤمنين در ازدواج با آنان وجود نداشته باشد. فرمان خدا بايد صورت مى‌گرفت.(37)
33:38 اشكالى بر پيغمبر در چيزى كه خدا براى او واجب كرده وجود ندارد. اين سنت (روش) خدا است كه قبلاً در ملل گذشته وجود داشته. فرمان خدا روى حسابى دقيق است.(38)
33:39 كسانى‌كه پيام خدا را به مردم مى‌رسانند و از خدا مى‌ترسند و از هيچ‌كس جز خدا نمى‌ترسند، مى‌دانند كه خدا براى رسيدگى به حساب كافى است.(39)
33:40 محمد پدر هيچ‌يك از مردان شما نيست. ولى فرستاده خدا و خاتم پيغمبران است و خدا هر چيزى را مى‌داند.(40)
33:41 اى افراد باايمان، خدا را زياد ياد كنيد.(41)
33:42 و صبح و شب او را به پاكى ستايش كنيد.(42)
33:43 خدا و فرشتگانش بر شما درود مى‌فرستند تا شما را از تاريكى درآورده و به روشنايى برسانند، و خدا نسبت به مؤمنين مهربان است.(43)
33:44 روزى كه او را ملاقات مى‌كنند خوش‌آمدشان سلام است، و خدا براى آن‌ها پاداش ارزشمندى آماده كرده.(44)
33:45 اى پيغمبر، ما تو را فرستاديم تا به اذن خدا شاهد و مژده‌دهنده و بيم‌دهنده و دعوت‌كننده به سوى خدا و چراغ تابناكى باشى.(45 و 46)
33:47 به مؤمنين مژده بده كه فضل بزرگى از طرف خدا دارند.(47)
33:48 و از كافرين و منافقين اطاعت نكن و به آزارشان اهميت نده و بر خدا توكل كن. خدا براى رسيدگى به كارهايت كافى است.(48)
33:49 اى افراد باايمان، اگر با زنان مؤمن ازدواج كرديد و قبل از اين‌كه با آن‌ها همخوابگى كنيد آن‌ها را طلاق داديد، عده‌اى كه حساب آن را داشته باشيد بر عهده آن‌ها نيست. آن‌ها را بهره‌مند و به خوبى رها كنيد.(49)
33:50 اى پيغمبر، ما زنانت را كه مهريه آن‌ها را داده‌اى، و كنيزانت را كه خدا نصيبت كرده، و دخترعمو و دخترعمه و دختردايى و دخترخاله‌اى راكه با تو مهاجرت كرده‌اند، براى تو حلال كرديم، و زن مؤمنى كه خودش را بدون مهريه به پيغمبر ببخشد، در صورتى كه پيغمبر بخواهد با او ازدواج كند. اين حكم آخر فقط به تو اختصاص دارد نه به مؤمنين. ما مى‌دانيم براى مؤمنين در مورد همسران و كنيزانشان چه دستورى داده‌ايم، تا بر تو اشكالى نباشد و مسلماً خدا آمرزنده و مهربان است.(50)
33:51 نوبت هر يك از زنانت را كه بخواهى عقب بيانداز، و هر كدام را كه خواستى پيش خود جا بده. همين‌طور هر كدام از زنات را كه از او كناره‌جويى كردى و دوباره خواستى بپذيرى، اين‌كار اشكالى براى تو ندارد. اين‌كار به خاطر اين است كه چشم آن‌ها روشن شود و غصه نخورند و همه به آنچه به آن‌ها دادى راضى باشند. خدا آنچه در دل شما است مى‌داند. خدا دانا و بردبار است.(51)
33:52 بعد از اين هيچ زنى بر تو حلال نيست و حق تبديل زن (جايگزين كردن زنى با زن ديگر) را هم ندارى، هر چند زيبايى آن‌ها تو را به شگفت آورد، مگر آنان‌كه مالك شدى. خدا مراقب هر چيزى است.(52)
33:53 اى افراد باايمان، فقط موقعى وارد خانه‌هاى پيغمبر شويد كه براى غذا خوردن به شما اجازه داده شده باشد، بدون اين‌كه منتظر آمدن غذا باشيد. ولى وقتى از شما دعوت شد وارد شويد و پس از خوردن غذا خارج شويد و دنبال صحبت‌كردن نباشيد. اين كار پيغمبر را ناراحت مى‌كند، ولى از شما خجالت مى‌كشد كه بگويد، ولى خدا از گفتن حقيقت خجالت نمى‌كشد. و وقتى از زن‌ها چيزى خواستيد از پشت پرده بخواهيد. اين براى پاكى دل شما و دل آن‌ها بهتر است. سزاوار شما نيست كه باعث ناراحتى پيغمبر خدا شويد. و با زنان پيغمبر بعد از او ازدواج نكنيد، اين كار پيش خدا گناه بزرگى است.(53)
33:54 اگر چيزى را آشكار يا مخفى كنيد، خدا هر چيزى را مى‌داند.(54)
33:55 در مورد پدران و فرزندان و برادران و پسربرادر و پسرخواهر و زنان و كنيزانشان اشكالى بر آن‌ها وارد نيست (كه جلو آن‌ها بدون حجاب باشند). از نافرمانى خدا بترسيد، چون خدا شاهد هر چيزى است.(55)
33:56 خدا و فرشتگانش بر پيغمبر درود مى‌فرستند. اى افراد باايمان، بر پيغمبر درود بفرستيد و كاملاً تسليم دستورهاى او باشيد.(56)
33:57 كسانى‌كه خدا و پيغمبرش را اذيت مى‌كنند، خدا آن‌ها را در دنيا و آخرت از رحمت خود دور مى‌كند و عذاب خواركننده‌اى براى آن‌ها آماده ساخته.(57)
33:58 افرادى كه مردان و زنان مؤمن را، بدون آن‌كه كار زشتى كرده‌باشند، اذيت مى‌كنند تهمت و گناه روشنى به گردن گرفته‌اند.(58)
33:59 اى پيغمبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنين بگو كه پوشش‌هاى خود را به خود گيرند. اين كار بهتر است تا شناخته شوند، و مورد اذيت قرار نگيرند. خدا آمرزنده و مهربان است.(59)
33:60 اگر منافقين و افرادى كه سوءنيتى دارند و اراجيف گويان در شهر دست از كار خود برندارند، تو را بر آن مى‌داريم كه با آن‌ها مبارزه كنى، بعد فقط مدت كمى در شهر كنار تو مى‌مانند.(60)
33:61 ملعون خواهند بود و هر جا كه پيدا شوند دستگير و كشته مى‌شوند.(61)
33:62 اين روش (سنت و طرز عمل) خدا در مورد كسانى است كه قبلاً از دنيا رفتند، و تغييرى در سنت خدا پيدا نمى‌كنى.(62)
33:63 مردم درباره قيامت از تو سؤال مى‌كنند. بگو: علم آن فقط پيش خدا است. از كجا مى‌دانى شايد قيامت نزديك باشد.(63)
33:64 خدا افراد بى‌ايمان را از رحمت خود دور كرده و براى آن‌ها جهنم سوزان را آماده كرده.(64)
33:65 هميشه در آن خواهند بود و يار و ياورى پيدا نمى‌كنند.(65)
33:66 روزى كه صورتشان در آتش برگردانده مى‌شود، مى‌گويند: اى كاش ما از خدا و پيغمبر اطاعت مى‌كرديم.(66)
33:67 و گفتند (خواهند گفت): خداوندا ما از آقايان و بزرگانمان اطاعت كرديم، آن‌ها ما را گمراه كردند.(67)
33:68 خداوندا، عذاب آن‌ها را چندبرابر بده و آن‌ها را هر چه بيشتر از رحمت خود دور ساز.(68)
33:69 اى افراد باايمان، شما مثل كسانى‌كه موسى را اذيت كردند نباشيد. خدا او را از حرف‌هايى كه درباره‌اش مى‌زدند مبرا ساخت و پيش خدا آبرومند بود.(69)
33:70 اى افراد باايمان، از نافرمانى خدا بترسيد و حرف درست بزنيد.(70)
33:71 تا خدا كارهاى شما را اصلاح كند و گناهان شما را بيامرزد. كسى‌كه از خدا و پيغمبرش اطاعت كند قطعاً موفق شده است.(71)
33:72 ما امانت را به آسمان‌ها و زمين و كوه‌ها عرضه كرديم، ولى آن‌ها از به عهده‌گرفتن آن خوددارى كردندوازاین کارترسیدند، ولى انسان آن را به عهده گرفت، چون انسان ظالم و نادان است.(72)
33:73 تا خدا مردان و زنان منافق و مشرك را عذاب كند و توبه مردان و زنان مؤمن را بپذيرد. خدا آمرزنده و مهربان است.(73)Share this Surah Translation on Facebook...