Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Imran Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
3:1Alif. Lam. Mim.
3:2Allah! Samo je On Bog!
3:3Objavljuje tebi Knjigu s Istinom, potvrdu za ono ispred nje, a objavio je Tewrat iInd
3:4Ranije, Uputu ljudima; i objavio je Furkan. Uistinu, oni koji ne vjeruju u ajeteAllahove, ima
3:5Uistinu, Allah - nema skriveno Njemu ni
3:6On je Taj koji vas oblikuje u matericama kako ho
3:7On je Taj koji ti objavljuje Knjigu. Od nje su ajeti jasni - oni su majka Knjige, adrugi su nejasni. Pa
3:8\"Gospodaru na
3:9Gospodaru na
3:10Uistinu, oni koji ne vjeruju - ne
3:11Kao stanje naroda faraonovog i onih prije njih. Poricali su znakove Na
3:12Reci onima koji ne vjeruju: \"Bi
3:13Ve
3:14Uljep
3:15Reci: \"Ho
3:16Koji govore: \"Gospodaru na
3:17Strpljivih i istinitih i poslu
3:18Allah svjedo
3:19Uistinu! Vjera kod Allaha je Islam. A razi
3:20Pa ako se budu prepirali s tobom, tad reci: \"Predao sam lice svoje Allahu, i onaj kome slijedi.\" I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: \"Jeste li se predali (Allahu)?\"Pa ako se predaju, tad se doista upu
3:21Uistinu, one koji ne vjeruju u ajete Allahove i ubijaju vjerovjesnike bez prava, iubijaju one od ljudi koji nare
3:22To su oni
3:23Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige? Pozivaju se Knjizi Allahovoj da presudime
3:24To zato
3:25Pa kako
3:26Reci: \"O Allahu, Posjedni
3:27Daje
3:28Neka ne uzimaju vjernici nevjernike za prijatelje, mimo vjernika. A ko to u
3:29Reci: \"Skrivali vi
3:30Na Dan kad na
3:31Reci: \"Ako volite Allaha, tad mene slijedite, voli
3:32Reci: \"Pokoravajte se Allahu i Poslaniku.\" Pa ako se odvrate, pa uistinu Allah nevoli nevjernike.
3:33Uistinu! Allah je odabrao Adema i Nuha i porodicu Ibrahimovu i porodicu Imranovu,nad svjetovima.
3:34Potomstvo su jedni od drugih. A Allah je Onaj koji
3:35Kad re
3:36Pa po
3:37Pa je primio nju Gospodar njen primanjem lijepim i u
3:38Tu je prizivao Zekerijja Gospodara svog. Re
3:39Pa pozva
3:40Re
3:41Re
3:42I kad reko
3:43O Merjem! Pokori se Gospodaru svom i padaj na sed
3:44To je od vijesti nevidljivog, koje objavljujemo tebi. A nisi bio kod njih kadpobaca
3:45Kad reko
3:46I govori
3:47Re
3:48I pou
3:49I poslanikom sinovima Israilovim: \"Ja vam doista dolazim sa znakom od Gospodarava
3:50I potvr
3:51Uistinu! Allah je Gospodar moj i Gospodar va
3:52Pa po
3:53Gospodaru na
3:54I spletkarili su i planirao je Allah; a Allah je Najbolji od planera.
3:55Kad re
3:56Pa
3:57A
3:58To
3:59Uistinu, primjer Isaa kod Allaha je kao primjer Adema. Stvorio ga je od pra
3:60Istina je od Gospodara tvog, zato ne budi od sumnjaju
3:61Pa ko se bude prepirao s tobom o njemu, nakon
3:62Doista! Uistinu! Ovo kazivanje je istinito; i nema nikakva boga osim Allaha. Auistinu Allah - On je Mo
3:63Pa ako se odvrate, pa uistinu, Allah je Znalac mufsida.
3:64Reci: \"O sljedbenici Knjige! Do
3:65O sljedbenici Knjige! Za
3:66Eto, vi ste ti koji se prepirete o onom o
3:67Nije bio Ibrahim jevrej, niti kr
3:68Uistinu, najbli
3:69Voljela bi grupa sljedbenika Knjige da vas zavedu. A ne zavode, izuzev du
3:70O sljedbenici Knjige! Za
3:71O sljedbenici Knjige! Za
3:72I govori grupa sljedbenika Knjige: \"Vjerujte u ono
3:73I ne vjerujte, osim onom ko slijedi vjeru va
3:74Posebno odabire milosti Svojoj koga ho
3:75I od sljedbenika Knjige je ko, ako mu povjeri
3:76Svakako! Ko ispuni obe
3:77Uistinu! Oni koji prodaju zavjet Allahu i zakletve svoje za vrijednost malu, titakvi ne
3:78I uistinu je izme
3:79Nije za smrtnika da mu da Allah Knjigu i sud i vjerovjesni
3:80I ne
3:81I kad uze Allah zavjet vjerovjesnika: \"Doista,
3:82Pa ko se odvrati poslije toga - pa ti takvi su grje
3:83Pa zar mimo dina Allahovog tra
3:84Reci: \"Vjerujemo u Allaha i ono
3:85A ko tra
3:86Kako da uputi Allah ljude koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, a svjedo
3:87Tim takvima je pla
3:88Bi
3:89Izuzev koji se pokaju nakon toga i poprave. Pa uistinu! Allah je Oprosnik,Milosrdni.
3:90Uistinu, oni koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, zatim pove
3:91Uistinu, oni koji ne vjeruju i umru, a oni budu nevjernici, pa ne bi se primila niod jednog od njih puna zemlja zlata, makar se time iskupljivao. Ti takvi
3:92Ne
3:93Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, izuzev
3:94Pa ko izmisli protiv Allaha la
3:95Reci: \"Istinu govori Allah! Zato slijedite millet Ibrahima hanife; a nije bio odmu
3:96Uistinu, prva Ku
3:97U njoj su znakovi jasni: stajali
3:98Reci: \"O sljedbenici Knjige! Za
3:99Reci: \"O sljedbenici Knjige! Za
3:100O vi koji vjerujete! Ako budete slu
3:101A kako da ne vjerujete, a vi ste ti kojima se u
3:102O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha Njegovim istinskim bojanjem, i umrite vijedino kao muslimani;
3:103I dr
3:104I neka bude od vas umma (koja)
3:105I ne budite kao oni koji su se razdijelili i razi
3:106Na Dan kad pobijele lica i pocrne lica. Pa
3:107A
3:108To su ajeti Allahovi, u
3:109I Allahovo je
3:110Najbolja ste umma (koja) se svijetu pojavila. Nare
3:111Ne
3:112Udari
3:113Nisu isti. Od sljedbenika Knjige (ima) zajednica ispravna, u
3:114Vjeruju u Allaha i Dan posljednji, i nare
3:115A
3:116Uistinu, onima koji ne vjeruju - ne
3:117Primjer onog
3:118O vi koji vjerujete! Ne uzimajte savjetnikom (nikog) mimo vas. Ne napu
3:119Eto, vi ste ti koji ih volite, a ne vole vas, i vjerujete u Knjigu kompletnu. I kadvas sretnu, ka
3:120Ako vas dotakne dobro,
3:121I kad si poranio od porodice svoje da odredi
3:122Kad htjedo
3:123I ve
3:124Kad si rekao vjernicima: \"Zar vam ne
3:125Svakako! Ako se strpite i budete bogobojazni i do
3:126I u
3:127Da bi odsjekao dio onih koji ne vjeruju ili ih suzbio, pa da se okrenu razo
3:128Nije stvar do tebe nimalo: ili
3:129A Allahovo je
3:130O vi koji vjerujete! Ne jedite kamatu dvostruku, mnogostruku, i bojte se Allaha dabiste vi uspjeli,
3:131I bojte se vatre koja je pripremljena za nevjernike,
3:132I poslu
3:133I po
3:134Koji udjeljuju u blagostanju i oskudici, i one koji savla
3:135I one koji kad po
3:136Takvima je pla
3:137Ve
3:138Ovo je izlaganje ljudima i Uputa i pouka za bogobojazne.
3:139I ne malaksajte i ne
3:140Ako vas dotakne rana, pa ve
3:141I da o
3:142Zar mislite da
3:143A doista ste
3:144I Muhammed je samo poslanik; ve
3:145I nije za du
3:146A koliko vjerovjesnika se borilo (i) s njima skupine mnoge, pa nisu malaksali zbogonog
3:147I bio je govor njihov jedino
3:148Pa je dao njima Allah nagradu Dunjaa i lijepu nagradu Ahireta. A Allah volidobro
3:149O vi koji vjerujete! Ako poslu
3:150Naprotiv, Allah je Za
3:151Ubaci
3:152I doista vam je obistinio Allah obe
3:153Kad ste se pentrali i niste obazirali ni na koga, a Poslanik vas zvao u pozadiniva
3:154Zatim je spustio na vas nakon brige, sigurnost. San je obuzeo grupu vas, a grupa -doista su ih zabrinule du
3:155Uistinu, oni od vas koji su se okrenuli na dan (kad) su se susrele dvije skupine,samo ih je
3:156O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni koji ne vjeruju i govore bra
3:157I ako budete ubijeni na putu Allahovom ili umrli, sigurno su oprost od Allaha imilost bolji od onog
3:158I ako umrete ili budete ubijeni, sigurno
3:159Pa - zbog milosti Allahove blag si prema njima. A da si bio grub, osorna srca,sigurno bi se rasuli oko tebe. Zato im oprosti i moli oprost za njih i savjetuj se s njimau poslu. Pa kad odlu
3:160Ako vas pomogne Allah, tad nad vama nema pobjednika. A ako vas ostavi, pa ko je tajko
3:161I nije za vjerovjesnika da sakrije. A ko sakrije, donijet
3:162Pa da li je onaj ko slijedi zadovoljstvo Allahovo, kao onaj ko je zaradio srd
3:163Oni (imaju) stepene kod Allaha, a Allah je Vidilac onog
3:164Doista je Allah obdario vjernike kad im je poslao Poslanika izme
3:165Zar, po
3:166A ono
3:167I da zna one koji su dvoli
3:168Oni (su ti) koji su rekli za bra
3:169I nikako ne smatrajte one koji su ubijeni na putu Allahovom, mrtvima. Naprotiv,
3:170Radosni zbog onog
3:171Raduju se zbog blagodati od Allaha i dobrote, i
3:172Oni koji su se odazvali Allahu i Poslaniku, nakon
3:173Oni kojima su rekli ljudi: \"Uistinu, ljudi su se ve
3:174Tad su se vratili s blagodati od Allaha i dobrotom, nije ih dotaklo zlo i slijedilisu zadovoljstvo Allahovo; a Allah je Vlasnik dobrote velike.
3:175Samo to
3:176I nek te ne
3:177Uistinu, oni koji kupuju nevjerovanje vjerovanjem, ne
3:178I neka nikako ne smatraju oni koji ne vjeruju, (to)
3:179Allah ne
3:180I neka nikako ne smatraju oni koji
3:181Doista je
3:182To zbog onog
3:183(Isti su) oni koji govore: \"Uistinu! Allah nas je obavezao da ne vjerujemoPoslaniku dok nam ne donese kurban kojeg
3:184Pa ako te poreknu, pa ve
3:185Svaka du
3:186Sigurno
3:187I kad je uzeo Allah obavezu onih kojima je data Knjiga: \"Sigurno
3:188Ne smatraj nikako one koji se vesele zbog onog s
3:189A Allahova je vlast nebesa i Zemlje i Allah nad svakom stvari ima mo
3:190Uistinu! U stvaranju nebesa i Zemlje i izmjeni no
3:191One koji spominju Allaha stoje
3:192Gospodaru na
3:193Gospodaru na
3:194Gospodaru na
3:195Pa se odazvao njima Gospodar njihov: \"Ja ne
3:196Neka te nikako ne zavarava kretanje po zemljama onih koji ne vjeruju,
3:197U
3:198Me
3:199A uistinu, izme
3:200O vi koji vjerujete! Istrajte i budite strpljiviji, i rasporedite se i bojte seAllaha, da biste vi uspjeli.*Share this Surah Translation on Facebook...