Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-`Ankabut Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
29:1Alif. Lam. Mim.
29:2Misle li ljudi da
29:3A doista smo isku
29:4Zar misle oni koji rade zlodjela, da
29:5Ko se nada susretu s Allahom, pa uistinu, rokAllahov je sigurno nastupaju
29:6A ko se bori, pa samo se bori za du
29:7A oni koji vjeruju i
29:8I naredili smo
29:9A oni koji vjeruju i
29:10I od ljudi je ko ka
29:11A sigurno Allah zna one koji vjeruju isigurno zna munafike.
29:12I govore oni koji ne vjeruju, onima kojivjeruju: \"Slijedite put na
29:13A sigurno
29:14I doista smo poslali Nuha narodu njegovom, paje ostao me
29:15Pa smo spasili njega i saputnike na la
29:16I Ibrahima, kad re
29:17Obo
29:18A ako budete poricali, pa doista su poricalezajednice prije vas. A na Poslaniku je jedino dostavajasna.
29:19Zar ne vide kako Allah po
29:20Reci: \"Putujte po Zemlji pa vidite kako jepo
29:21Ka
29:22I niste vi ti koji
29:23A oni koji ne vjeruju u ajete Allahove isusret s Njim, takvi se u o
29:24Pa je bio odgovor naroda njegovog, jedino
29:25I re
29:26Tad njemu povjerova Lut, i re
29:27I podarili smo njemu Ishaka i Jakuba, i dalipotomstvu njegovom poslanstvo i Knjigu, i dali munagradu njegovu na Dunjau, a uistinu, on
29:28I Luta, kad re
29:29Zar vi uistinu pristupate ljudima ipresjecate put, i
29:30Re
29:31I po
29:32(Ibrahim) re
29:33I po
29:34Uistinu, Mi smo ti koji
29:35I doista smo od njega ostavili znak jasan zaljude koji razmi
29:36A Medjenu, brata njihovog
29:37Tad su ga porekli, pa ih je zahvatio potres,i osvanu
29:38I Ada i Semuda! A doista vam je jasno iznastamba njihovih. I uljep
29:39I Karuna i faraona i Hamana! A doista im jedonio Musa dokaze jasne, pa su se uzoholili naZemlji, a nisu (Nas) mogli prete
29:40Tad smo svakog dograbili zbog grijehanjegovog. Pa od njih je onaj na koga smo poslalipje
29:41Primjer onih koji uzimaju mimo Allahaza
29:42Uistinu! Allah zna
29:43A to su primjeri, navodimo ih ljudima, i neshvataju ih, izuzev u
29:44Stvorio je Allah nebesa i Zemlju s Istinom.Uistinu, u tome je znak za vjernike.
29:45Recitiraj
29:46I ne raspravljajte sa sljedbenicima Knjigeosim s onim
29:47I tako smo ti objavili Knjigu. Pa oni kojimasmo dali Knjigu, vjeruju u nju; i od ovih je ko u njuvjeruje. A negiraju ajete Na
29:48I nisi prije nje recitirao nikakvu knjigu,niti si je pisao desnicom svojom. Tad bi posumnjalila
29:49Naprotiv, to su znaci jasni u grudima onihkojima je dato znanje, a negiraju ajete Na
29:50I govore: \"Za
29:51Zar im nije dovoljno
29:52Reci: \"Dovoljan je Allah izme
29:53I po
29:54Po
29:55Na Dan kad ih prekrije kazna iznad njih iispod nogu njihovih i bude re
29:56O robovi Moji koji vjerujete! Uistinu, ZemljaMoja je prostrana, zato Mene - ta Mene obo
29:57Svaka du
29:58A oni koji vjeruju i rade dobra djela,sigurno
29:59Onih koji se strpe i u Gospodara svogpouzdaju!
29:60A koliko je
29:61A ako ih upita
29:62Allah pru
29:63I ako ih upita
29:64A ovaj
29:65Pa kad se ukrcaju na plovilo, zazivajuAllaha, odani Njegovom dinu. Pa po
29:66Da bi nezahvalni bili na onom
29:67Zar nisu vidjeli da smo Mi u
29:68A ko je nepravedniji od onog ko izmi
29:69A oni koji se bore za Nas, sigurnoShare this Surah Translation on Facebook...