Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-`Ankabut Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
29:1Elif Lām Mīm.
29:2Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: \"Mi vjerujemo!\" i da u iskušenje neće biti dovedeni?
29:3A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.
29:4Zar misle oni koji zla djela rade da će Nama umaći? – Loše prosuđuju!
29:5Onaj ko se boji susreta sa Allahom – pa, doći će, sigurno, Dan obećani; a On sve čuje i sve zna!
29:6A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti.
29:7Onima koji vjeruju i dobra djela čine preći ćemo, sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi.
29:8Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti.
29:9One koji vjeruju i dobra djela čine sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti.
29:10Ima ljudi koji govore: \"Vjerujemo u Allaha\" – a kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od Gospodara tvoga, sigurno će oni reći: \"Bili smo uz vas!\" A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim?
29:11Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični.
29:12Nevjernici govore vjernicima: \"Slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše!\" – a ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu,
29:13ali će, sigurno, vlastito breme i breme onih koje su u zabludu odveli nositi, i za laži koje su iznosili doista će na Sudnjem danu odgovarati.
29:14Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao hiljadu, manje pedeset, godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali.
29:15I Mi smo njega i one što su bili u lađi – spasili, i poučnim primjerom svjetovima je učinili.
29:16A i Ibrahima. \"Allahu se jedino klanjajte\" – govorio je on narodu svome – \"i Njega se bojte, to vam je bolje, da znate.
29:17Vi se, mimo Allaha, kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi, mimo Allaha, klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti; vi hranu od Allaha trážite i Njemu se klanjajte i Njemu zahvalni budite! – Njemu ćete se vratiti.\" –
29:18Ako vi smatrate lažnim mene, pa smatrali su lažnim svoje poslanike i narodi prije vas; a poslanik je jedino dužan da jasno obznani.
29:19Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti; Allahu je to, zaista, lahko.
29:20Reci: \"Putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio. I, Allah će to, poslije, po drugi put stvoriti. Allah, zaista, sve može;
29:21On kažnjava onoga koga On hoće i milost ukazuje onome kome On hoće, i Njemu ćete se vratiti.
29:22Njegovoj kazni nećete umaći ni na Zemlji ni na nebu, a nemate, mimo Allaha, ni zaštitnika ni pomagača.
29:23A onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze i u susret s Njime, njima nije stalo do Moje milosti – njih čeka patnja nesnosna.\
29:24Odgovor naroda njegova bijaše: \"Ubijte ga ili spalite!\" – ali, Allah ga je iz vatre izbavio. To su, uistinu, dokazi za narod koji vjeruje.
29:25\"Vi ste\" – reče on – \"mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovome svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na Sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, vatra će vaše boravište biti, i niko vam u pomoć neće moći priteći.\
29:26I Lut mu jedini povjerova! A Ibrahim reče: \"Ja se selim onamo kuda mi je Gospodar moj naredio, jer je On, uistinu, silan i mudar.\
29:27I Mi smo mu Ishaka i Jakuba poklonili i potomcima njegovim vjerovjesništvo i Knjigu dali, a njemu na ovom svijetu lijep spomen sačuvali, a na onome će, doista, jedan od onih dobrih biti.
29:28I Luta. Kada narodu svome reče: \"Vi činite takav razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio:
29:29s muškarcima općite, po drumovima presrećete, i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite\" – odgovor naroda njegova bijaše: \"Učini da nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoriš!\
29:30\"Gospodaru moj\" – reče on – \"pomozi mi protiv naroda grješnog!\
29:31I kad izaslanici Naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše, rekoše: \"Mi ćemo uništiti stanovnike onoga grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici.\
29:32\"U njemu je Lut\" – reče Ibrahim. – \"Mi dobro znamo ko je u njemu\" – rekoše oni – \"mi ćemo njega i porodicu njegovu sigurno spasiti, osim žene njegove, ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti.\
29:33I kad izaslanici Naši dođoše Lutu, on se zbog njih sneveseli i uznemiri. \"Ne boj se i ne brini se\" – rekoše oni – \"mi ćemo tebe i porodicu tvoju spasiti, osim žene tvoje; ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti.
29:34A na stanovnike ovoga grada spustićemo strašnu kaznu s neba zbog toga što su razvratnici.\
29:35I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali.
29:36A u Medjen brata njihova Šuajba: \"O narode moj\" – govorio je on – \"Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onome svijetu, a po Zemlji, nered praveći, zlo ne radite!\
29:37Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašan potres i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični.
29:38A i Ada i Semuda – ostaci domova njihovih su vam vidljivi – šejtan im je lijepim njihove postupke predočio, pa ih, iako su razumni bili, od Pravog puta odvratio;
29:39I Karuna i faraona i Hamana; Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na Zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli.
29:40I sve smo prema grijesima njihovim kaznili: na neke vjetar, pun pijeska, poslali, a neke strašnim glasom uništili; neke u zemlju utjerali, a neke potopili. – Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.
29:41Oni koji, mimo Allaha, zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, uistinu, paukova kuća, neka znaju!
29:42Allah dobro zna da ovi kojima se oni, pored Njega, klanjaju ništa ne predstavljaju; On je Silni i Mudri!
29:43To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni shvaćaju.
29:44Allah je nebesa i Zemlju s razlogom stvorio; to je, doista, pouka onima koji vjeruju.
29:45Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite.
29:46I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način, ali ne i sa onima među njima koji su nepravedni – i recite: \"Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno vama, a naš Bog i vaš Bog jeste – jedan, i mi se Njemu pokoravamo.\
29:47Kao i njima, Mi tebi objavljujemo Knjigu, a neki od onih kojima smo već dali Knjigu – i u ovu vjeruju, a i od ovih neki u nju vjeruju, a dokaze Naše samo nevjernici osporavaju.
29:48Ti prije nje nijednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao; inače, posumnjali bi oni što laži govore.
29:49A to su ajeti jasni, u srcima su onih kojima je razum dat; a Naše ajete samo nepravedni osporavaju –
29:50i govore: \"Zašto mu od Gospodara njegova nisu neka čuda poslana?\" Reci: \"Čuda su jedino u Allaha, a ja samo jasno opominjem.\
29:51A zar im nije dosta to što Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje; u njoj je, doista, blagodat i pouka narodu koji vjeruje.
29:52Reci: \"Allah je dovoljan svjedok meni i vama, On zna sve što je na nebesima i na Zemlji. A oni koji u kumire vjeruju, a u Allaha ne vjeruju, oni su izgubljeni.
29:53Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna. A da nije određenog roka za to, kazna bi im došla, a doći će im, sigurno, iznenada, oni neće predosjetiti.
29:54Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem će sigurno sve nevjernike obuhvatiti
29:55na Dan kad ih patnja i odozgo i odozdo obuzme, a melek rekne: \"Ispaštajte za ono što ste radili!\
29:56O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana, zato se samo Meni klanjajte!
29:57Svako živo biće će smrt okusiti, i Nama ćete se poslije vratiti.
29:58One koji budu vjerovali i dobra djela činili smjestićemo u džennetske odaje, ispred kojih će rijeke teći, u njima će vječno boraviti. Kako će divna biti nagrada onima koji su se trudili,
29:59onima koji su trpjeli i u Gospodara svoga se uzdali!
29:60A koliko ima životinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, a i vas! On sve čuje i sve zna.
29:61A da ih upitaš: \"Ko je nebesa i Zemlju stvorio i ko je Sunce i Mjesec potčinio?\" – sigurno bi rekli: \"Allah!\" Pa kuda se onda odmeću?
29:62Allah u izobilju daje hranu onome kome hoće od robova Svojih, a nekome i uskraćuje; – Allah, zaista, zna sve.
29:63A ako ih upitaš: \"Ko s neba kišu spušta i njome mrtvu zemlju oživljava?\" – sigurno će reći: \"Allah!\" – a ti reci: \"Hvala Allahu!\" – ali većina njih ne shvaća.
29:64Život na ovome svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je – život, kad bi samo oni znali!
29:65Kad se u lađe ukrcaju, iskreno se mole Allahu, a kad ih On do kopna dovede, odjednom druge Njemu ravnim smatraju
29:66da bi pokazali nezahvalnost prema onome što im Mi dajemo, i da bi uživali. A znaće oni!
29:67Zar ne vide da smo Harem svetim i sigurnim učinili, dok se svuda okolo njih otima i pljačka? I zar u laž vjeruju, a na Allahovim blagodatima su nezahvalni?
29:68I ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmišlja laži ili poriče Istinu koja mu dolazi? I zar nevjernicima nije mjesto u Džehennemu?
29:69One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!Share this Surah Translation on Facebook...