Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Qasas Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
28:1Ta. Sin. Mim.
28:2To su znaci Kitaba jasnog.
28:3Recitiramo ti (dio) vijesti o Musau i faraonus Istinom, za ljude koji vjeruju.
28:4Uistinu! Faraon se uzdigao na Zemlji i u
28:5I
28:6I da ih u
28:7I objavismo majci Musaovoj: \"Zadoji ga, pa kadse za njega upla
28:8Pa je pokupila njega porodica faraonova, da biim bio neprijatelj i jad. Uistinu! Faraon i Haman ivojske njihove bili su oni koji
28:9I re
28:10I posta srce majke Musaove prazno; skoro biga sigurno pokazala, da nismo u
28:11I re
28:12I zabranili smo njemu dojilje od ranije, pa(ona) re
28:13Tad ga vratismo majci njegovoj da joj se okoosvje
28:14I po
28:15I u
28:16Re
28:17Re
28:18Pa osvanu u gradu prestra
28:19Pa po
28:20I do
28:21Tad iza
28:22Pa po
28:23Pa po
28:24Tad napoji njima dvjema, zatim se okrenusjenci, pa re
28:25Tad mu do
28:26Jedna od njih re
28:27Re
28:28(Musa) re
28:29Pa po
28:30Pa po
28:31I baci
28:32Zavuci ruku svoju u njedra svoja, iza
28:33Re
28:34A brat moj Harun, on je rje
28:35Re
28:36Pa po
28:37I re
28:38I re
28:39I uzoholi se on i vojske njegove na zemljibez prava, i misli
28:40Pa smo dograbili njega i vojske njegove, teih bacili u more. Zato pogledaj kakav je bio krajzalima.
28:41I u
28:42I pratili smo ih na ovom Dunjau prokletstvom,a na Dan kijameta oni
28:43I doista smo dali Musau Knjigu - nakon
28:44I nisi bio na strani zapadnoj kad smo Musauizdali naredbu, i nisi bio od svjedoka.
28:45Ali, Mi smo stvorili pokoljenja, pa im se
28:46I nisi bio na obronku planine kad smopozvali. Ali (poslat si) kao milost Gospodara svog daopominje
28:47I da ih ne sna
28:48Pa po
28:49Reci: \"Pa donesite od Allaha Knjigu koja jebolja uputa od ove dvije, da bih je slijedio, akoistinu govorite.\
28:50Pa ako ti se ne odazovu, tad znaj da slijedestrasti svoje. A ko je zabludjeliji od onog koslijedi strast svoju bez ikakve upute od Allaha?Uistinu! Allah ne upu
28:51I doista smo im dopremili Rije
28:52Oni kojima smo dali Knjigu prije njega, oni unjega vjeruju.
28:53I kad im se u
28:54Takvima
28:55I kad
28:56Uistinu, ti ne upu
28:57I reko
28:58A koliko smo uni
28:59I nije bio Gospodar tvoj uni
28:60A
28:61Pa da li je onaj kome smo dali obe
28:62A na Dan kad ih pozove, pa rekne: \"Gdje suortaci Moji, oni za koje ste tvrdili?\
28:63Re
28:64I bi
28:65A na Dan kad ih pozove pa rekne: \
28:66Pa nejasne
28:67Pa
28:68A Gospodar tvoj stvara
28:69A Gospodar tvoj zna
28:70I On je Allah - nema boga osim Njega! Njemuhvala u prvom i drugom, a Njegova je presuda, i Njemuse vra
28:71Reci: \"Vidite li, ako vam Allah u
28:72Reci: \"Vidite li, ako vam Allah u
28:73I iz milosti Svoje, na
28:74A na Dan kad ih pozove, pa rekne: \"Gdje suortaci Moji, za koje ste tvrdili?\
28:75I iz svake zajednice
28:76Uistinu, Karun je bio iz naroda Musaovog, paih je tla
28:77I tra
28:78Re
28:79Tad je izlazio narodu svom u sjaju svom. Onikoji
28:80A oni kojima je dato znanje reko
28:81Pa smo dali da njega i ku
28:82I osvanu
28:83Ta ku
28:84Ko do
28:85Uistinu! Onaj koji te je obavezao Kur'anom,sigurno
28:86I nisi se nadao da
28:87I neka te nikako ne odvrate od ajetaAllahovih, nakon
28:88I ne prizivaj uz Allaha boga drugog! Samo jeOn Bog! Svaka stvar je propadajuShare this Surah Translation on Facebook...