Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Naml Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
27:1Ta. Sin. To su znaci Kur'ana i Kitaba jasnog,
27:2Upute i radosne vijesti vjernicima,
27:3Onima koji obavljaju salat i daju zekat, a onisu u Ahiret uvjereni.
27:4Uistinu, oni koji ne vjeruju u Ahiret,uljep
27:5To su oni koji
27:6A uistinu, ti prima
27:7Kad re
27:8Pa po
27:9O Musa! Uistinu! To sam Ja, Allah, Mo
27:10I baci
27:11Izuzev ko u
27:12I zavuci ruku svoju u njedra svoja, iza
27:13Pa po
27:14I zanijeka
27:15I doista smo dali Dawudu i Sulejmanu znanje,a govorili su: \"Hvala Allahu koji nas je odlikovaonad mnogima od Njegovih robova vjernika.\
27:16I naslijedi Sulejman Dawuda i re
27:17I skupi
27:18Dok, kad do
27:19Tad se nasmije
27:20I pretra
27:21Sigurno
27:22Pa se (pupavac) zadr
27:23Uistinu! Ja sam na
27:24Na
27:25Da ne padaju na sed
27:26Allah je - nema boga osim Njega - GospodarAr
27:27(Sulejman) re
27:28Odnesi ovo moje pismo, pa im ga baci, zatimse okreni od njih i vidi
27:29(Bilkis) re
27:30Uistinu, ono je od Sulejmana, i uistinu onoje: 'U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!'
27:31Ne uzdi
27:32Re
27:33Reko
27:34Re
27:35I uistinu, ja
27:36Pa po
27:37\"Vrati se njima. Pa sigurno
27:38Re
27:39Re
27:40Onaj kod kojeg je znanje iz Knjige, re
27:41Re
27:42Pa po
27:43A sprije
27:44Bi joj re
27:45I doista smo Semudu poslali brata njihovogSaliha: \"Obo
27:46Re
27:47Reko
27:48I bilo je u gradu devet osoba, fesad su
27:49Reko
27:50A pleli su spletku i pleli smo spletku, a onine opazi
27:51Pa pogledaj kakav je bio kraj spletkenjihove, da smo Mi uni
27:52Pa to su ku
27:53I spasili smo one koji su vjerovali i bojalise,
27:54I Luta! Kad re
27:55Zar vi uistinu ljudima dolazite stra
27:56Pa odgovor naroda njegovog je bio jedino
27:57Tad spasismo njega i porodicu njegovu, izuzev
27:58I izlili na njih ki
27:59Reci: \"Hvala Allahu i selam neka je robovimaNjegovim koje je odabrao!\" Da li je Allah bolji iliono
27:60Zar (nije bolji) Ko je stvorio nebesa iZemlju, i spu
27:61Zar (nije bolji) Ko je u
27:62Zar (nije bolji) Ko odgovara nevoljniku kadGa priziva, i otklanja zlo i
27:63Zar (nije bolji) Ko vas vodi u tminama kopnai mora, i Ko
27:64Zar (nije bolji) Ko je po
27:65Reci: \"Onaj ko je na nebesima i Zemlji ne znanevidljivo, izuzev Allah, i ne opa
27:66Naprotiv! Se
27:67I govore oni koji ne vjeruju: \"Ho
27:68Doista, ovo nam je obe
27:69Reci: \"Putujte po Zemlji pa vidite kakav jebio kraj prestupnika.\
27:70I ne
27:71A govore: \"Kad
27:72Reci: \"Mo
27:73A uistinu, Gospodar tvoj je Vlasnik blagodatinad ljudima, me
27:74I uistinu, Gospodar tvoj zna
27:75I nema ni
27:76Uistinu, ovaj Kur'an kazuje sinovimaIsrailovim ve
27:77I uistinu, on je Uputa i milost vjernicima.
27:78Uistinu! Gospodar tvoj
27:79Zato se pouzdaj u Allaha, uistinu si ti naIstini jasnoj.
27:80Uistinu, ti ne
27:81I nisi ti vodi
27:82I kad padne Rije
27:83A na Dan kad od svake umme saberemo skupinu,od onog ko je poricao ajete Na
27:84Dok, kad do
27:85I past
27:86Zar ne vide da smo mi na
27:87A na Dan kad se puhne u sur, pa se prestra
27:88I vidi
27:89Ko donese dobro djelo, pa on
27:90A ko donese zlodjelo, pa baci
27:91Samo mi je nare
27:92I da u
27:93I reci: \"Hvala Allahu, pokazaShare this Surah Translation on Facebook...