Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Naml Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
27:1Tā Sīn. Ovo su ajeti Kur'ana i Knjige jasne,
27:2upute i radosne vijesti onima koji vjeruju,
27:3koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji u onaj svijet čvrsto vjeruju.
27:4Onima koji u onaj svijet ne vjeruju Mi prikazujemo kao lijepe postupke njihove – zato oni lutaju;
27:5njih čeka zla kob, a na onome svijetu će biti posve izgubljeni,
27:6a ti, zaista, primaš Kur'an od Mudrog i Sveznajućeg!
27:7Kada Musa reče čeljadi svojoj: \"Vidio sam vatru, donijeću vam otuda vijest kakvu ili ću vam donijeti razgorjelu glavnju da biste se ogrijali\
27:8,"neko ga, kada joj se približi, zovnu: \"Neka su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!
27:9O Musa, Ja sam – Allah, Silni i Mudri!
27:10Baci svoj štap!\" Pa kad ga vidje da se, kao da je hitra zmija, kreće, on uzmače i ne vrati se. \"O Musa, ne boj se! Poslanici se kod Mene ne trebaju ničega bojati;
27:11a onome koji grijeh počini, a onda zlo dobrim djelom zamijeni – Ja ću, uistinu, oprostiti i samilostan biti.
27:12Uvuci ruku svoju u njedra svoja, pojaviće se bijela, ali neće biti bolesna – biće to jedno od devet čuda faraonu i narodu njegovu; oni su, doista, narod nevjernički.
27:13I kad im očito dođoše znamenja Naša, oni rekoše: \"Ovo je prava čarolija!\
27:14I oni ih, nepravedni i oholi, porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istinita, pa pogledaj kako su skončali smutljivci.
27:15Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili: \"Hvala Allahu koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova Svojih!\
27:16I Sulejman naslijedi Davuda i reče: \"O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prava blagodat!\
27:17I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni,
27:18i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: \"O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!\
27:19I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče: \"Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!\
27:20I on izvrši smotru ptica, pa reče: \"Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan?
27:21Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati!\
27:22I ne potraja dugo, a on dođe, pa reče: \"Doznao sam ono što ti ne znaš, iz Sabe ti donosim pouzdanu vijest.
27:23Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijesto veličanstveni;
27:24vidio sam da se i ona i narod njezin Suncu klanjaju, a ne Allahu – šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od Pravoga puta ih odvratio, te oni ne umiju naći Pravi put
27:25pa da se klanjaju Allahu, koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u Zemlji i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite.
27:26Allah je, nema boga osim Njega, Gospodar svega što postoji!\
27:27\"Vidjećemo\" – reče Sulejman – \"da li govoriš istinu ili ne.
27:28Odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će jedni drugima reći!\
27:29\"O velikaši\" – reče ona – \"meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo
27:30od Sulejmana i glasi: 'U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
27:31Ne pravite se većim od mene i dođite da mi se pokorite!'
27:32O velikaši\" – reče ona – \"savjetujte mi šta trebam u ovom slučaju uraditi, ja bez vas neću ništa odlučiti!\
27:33\"Mi smo vrlo jaki i hrabri\" – rekoše oni – \"a ti se pitaš! Pa, gledaj šta ćeš narediti!\
27:34\"Kad carevi osvoje neki grad\" – reče ona – \"oni ga razore, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim; eto, tako oni rade.
27:35Poslaću im jedan dar i vidjeću sa čime će se izaslanici vratiti.\
27:36I kad on pred Sulejmana iziđe, ovaj mu reče: \"Zar da blagom mene pridobijete? Ono što je Allah meni dao bolje je od onoga što je dao vama. Vi se onome što vam se daruje radujete!
27:37Vrati se njima! Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti i istjeraćemo ih iz Sabe ponižene i pokorene.\
27:38\"O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego što oni dođu da mi se pokore?\
27:39\"Ja ću ti ga donijeti\" – reče Ifrit, jedan od džina – \"prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan.\
27:40\"A ja ću ti ga donijeti\" – reče onaj koji je učio iz Knjige – \"prije nego što okom trepneš.\" I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: \"Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan – u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan – pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit.
27:41Promijenite izgled njezina prijestolja da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati!\
27:42I kad ona dođe, bî joj rečeno: \"Je li ovakav prijesto tvoj?\" – \"Kao da je on!\" – uzviknu ona. \"A nama je prije nego njoj dato znanje, i mi smo muslimani.\
27:43A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona, mimo Allaha, klanjala, jer je ona narodu nevjerničkom pripadala.
27:44\"Uđi u dvoranu!\" – bî joj rečeno. I kad ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. \"Ova je dvorana uglačanim staklom popločana!\" – reče on. – \"Gospodaru moj\" – uzviknu ona – \"ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, Gospodaru svjetova!\
27:45A Semudu smo poslali brata njihova Saliha da se klanjaju jedino Allahu – a oni se podijeliše u dvije skupine koje su se međusobno prepirale.
27:46\"O narode moj\" – govorio im je on – \"zašto tražite da vas stigne kazna prije nego što se pokajete? Zašto od Allaha ne tražite oprosta, da bi vam se ukazala milost?\
27:47\"Mi smatramo hrđavim predznakom tebe i one koji su s tobom!\" – rekoše oni. – \"Od Allaha vam je i dobro i zlo\" – reče on – \"vi ste narod koji je stavljen u iskušenje.\
27:48U gradu je bilo devet osoba koje su ne red nego nered činile.
27:49\"Zakunite se najtežom zakletvom\" – rekoše – \"da ćemo noću njega i porodicu njegovu ubiti, a onda njegovom najbližem krvnom srodniku reći: 'Mi nismo prisustvovali pogibiji porodice njegove, mi, zaista, istinu govorimo.'\
27:50I smišljali su spletke, ali Mi smo ih kaznili onda kad se nisu nadali,
27:51pa pogledaj kakva je bila posljedica spletkarenja njihova: uništili smo sve – i njih i narod njihov,
27:52eno kuća njihovih, puste su zbog nepravde koju su činili – to je zaista pouka narodu koji zna –
27:53a spasili smo one koji su vjerovali i koji su se grijeha klonili.
27:54I Luta, kada reče narodu svome: \"Zašto činite razvrat naočigled jedni drugih?
27:55Zar zbilja sa strašću općite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste, uistinu, bezumnici.\
27:56A odgovor naroda njegova je glasio: \"Istjerajte Lutovu porodicu iz grada vašeg, oni su ljudi-čistunci!\
27:57I Mi smo spasili njega i porodicu njegovu, sve osim žene njegove. Mi smo odredili da ona ostane s onima koji će kaznu iskusiti,
27:58i pustili smo na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su bili opomenuti!
27:59Reci: \"Hvala Allahu i mir robovima Njegovim koje je On odabrao!\" Šta je bolje: Allah ili oni koje Njemu ravnim smatraju?
27:60Onaj koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu pomoću koje Mi dajemo da ozelene bašče prekrasne – nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, ali su oni narod koji druge s Njim izjednačuje;
27:61Onaj koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi;
27:62Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite! –
27:63Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti Svoje šalje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju! –
27:64Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti, i koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Reci: \"Dokažite, ako istinu govorite!\
27:65Reci: \"Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.
27:66Zar oni o onome svijetu da što znaju! Ništa! – oni u nj sumnjaju, oni su slijepi prema njemu.\
27:67Nevjernici govore: \"Zar ćemo, kada postanemo zemlja, i mi i preci naši, zaista, biti oživljeni?
27:68Ovim nam se već odavno prijeti, i nama i precima našim, a ovo su samo izmišljotine naroda drevnih.\
27:69Reci: \"Putujte po svijetu i vidite kako su završili grješnici!\
27:70I ne žalosti se zbog njih i neka ti nije u duši teško zbog spletki njihovih.
27:71\"Kad će se već jednom obistiniti ta prijetnja, ako istinu govorite?\" – pitaju oni.
27:72Reci: \"Stići će vas sigurno nešto od onoga što požurujete!\
27:73A Gospodar tvoj je neizmjerno dobar ljudima, ali većina njih nije zahvalna.
27:74Gospodar tvoj dobro zna ono što grudi njihove taje i ono što oni na javu iznose.
27:75Nema ničeg skrivenog ni na nebu ni na Zemlji, a da nije u Knjizi jasnoj.
27:76Ovaj Kur'an sinovima Israilovim kazuje najviše o onome u čemu se oni razilaze
27:77i on je, uistinu, putokaz i milost svakom onom koji vjeruje.
27:78Gospodar tvoj će im po pravdi Svojoj presuditi; On je Silni i Sveznajući,
27:79zato se pouzdaj u Allaha, jer ti, doista, slijediš pravu istinu!
27:80Ti ne možeš mrtve dozvati ni gluhe dovikati kada se leđima okrenu,
27:81niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti; možeš jedino dozvati one koji u riječi Naše vjeruju, oni će se odazvati.
27:82I kad dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.
27:83A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze Naše poricali – oni će biti zadržani –
27:84i kad dođu, On će upitati: \"Jeste li vi dokaze Moje poricali ne razmišljajući o njima, ili, šta ste to radili?\
27:85I njih će stići kazna zato što su mnogobošci bili, pa neće moći ni riječ izustiti.
27:86Zar nisu vidjeli da smo učinili noć da u njoj otpočinu, a dan vidnim? – to su, zaista, dokazi za narod koji vjeruje.
27:87A na Dan kad se u Rog puhne pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na Zemlji, izuzev onih koje Allah poštedi, svi će Mu ponizno doći.
27:88Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci – to je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio; On, doista, zna ono što radite.
27:89Ko učini dobro djelo, dobiće veliku nagradu za njega i biće straha na Sudnjem danu pošteđen;
27:90a oni koji budu zlo činili, u vatru će naglavačke biti gurnuti. \"Zar se već kažnjavate za ono što ste radili?\
27:91Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada, koji je On učinio svetim – a Njemu sve pripada – i naređeno mi je da budem poslušan
27:92i da Kur'an kazujem; onaj ko bude išao Pravim putem, na Pravome putu je za svoje dobro; a onome ko je u zabludi, ti reci: \"Ja samo opominjem.\
27:93I reci: \"Hvala Allahu, On će vam znamenja Svoja pokazati, pa ćete ih vi poznati!\" A Gospodar tvoj motri na ono što radite.Share this Surah Translation on Facebook...