Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ash-Shu`ara` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
26:1Thaa Siim Miim
26:2Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
26:3Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman.
26:4Jika kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.
26:5Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
26:6Sungguh mereka telah mendustakan (Al Quran), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.
26:7Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
26:8Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.
26:9Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:10Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): \"Datangilah kaum yang zalim itu,
26:11(yaitu) kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?\
26:12Berkata Musa: \"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.
26:13Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.
26:14Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku\".
26:15Allah berfirman: \"Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan),
26:16Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu: \"Sesungguhnya Kami adalah Rasul Tuhan semesta alam,
26:17lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami\".
26:18Fir'aun menjawab: \"Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
26:19dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna.
26:20Berkata Musa: \"Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.
26:21Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.
26:22Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil\".
26:23Fir'aun bertanya: \"Siapa Tuhan semesta alam itu?\
26:24Musa menjawab: \"Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya\".
26:25Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya: \"Apakah kamu tidak mendengarkan?\
26:26Musa berkata (pula): \"Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu\".
26:27Fir'aun berkata: \"Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila\".
26:28Musa berkata: \"Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal\".
26:29Fir'aun berkata: \"Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan\".
26:30Musa berkata: \"Dan apakah (kamu akan melakukan itu) kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?\
26:31Fir'aun berkata: \"Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar\".
26:32Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata.
26:33Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya.
26:34Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai,
26:35ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?\
26:36Mereka menjawab: \"Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir),
26:37niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu\".
26:38Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum,
26:39dan dikatakan kepada orang banyak: \"Berkumpullah kamu sekalian.
26:40semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang\
26:41Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, merekapun bertanya kepada Fir'aun: \"Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?\
26:42Fir'aun menjawab: \"Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)\".
26:43Berkatalah Musa kepada mereka: \"Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan\".
26:44Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: \"Demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang\".
26:45Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
26:46Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah),
26:47mereka berkata: \"Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
26:48(yaitu) Tuhan Musa dan Harun\".
26:49Fir'aun berkata: \"Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya\".
26:50Mereka berkata: \"Tidak ada kemudharatan (bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami,
26:51sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman\".
26:52Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: \"Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli\".
26:53Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota.
26:54(Fir'aun berkata): \"Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil,
26:55dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,
26:56dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga\".
26:57Maka Kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air,
26:58dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia,
26:59demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil.
26:60Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.
26:61Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: \"Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul\".
26:62Musa menjawab: \"Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku\".
26:63Lalu Kami wahyukan kepada Musa: \"Pukullah lautan itu dengan tongkatmu\". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
26:64Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain.
26:65Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya.
26:66Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
26:67Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat) dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
26:68Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:69Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
26:70Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: \"Apakah yang kamu sembah?\
26:71Mereka menjawab: \"Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya\".
26:72Berkata Ibrahim: \"Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,
26:73atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat?\
26:74Mereka menjawab: \"(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian\".
26:75Ibrahim berkata: \"Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah,
26:76kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,
26:77karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan Semesta Alam,
26:78(yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku,
26:79dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,
26:80dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,
26:81dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),
26:82dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat\".
26:83(Ibrahim berdoa): \"Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh,
26:84dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,
26:85dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan,
26:86dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat,
26:87dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,
26:88(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,
26:89kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
26:90dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa,
26:91dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat\
26:92,"dan dikatakan kepada mereka: \"Dimanakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah(nya)
26:93selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?\
26:94Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat,
26:95dan bala tentara iblis semuanya.
26:96Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka:
26:97\"demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,
26:98karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam\".
26:99Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
26:100Maka kami tidak mempunyai pemberi syafa'at seorangpun,
26:101dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,
26:102maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman\".
26:103Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
26:104Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:105Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
26:106Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: \"Mengapa kamu tidak bertakwa?
26:107Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
26:108maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
26:109Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
26:110Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku\".
26:111Mereka berkata: \"Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?\".
26:112Nuh menjawab: \"Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
26:113Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.
26:114Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
26:115Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan\".
26:116Mereka berkata: \"Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam\".
26:117Nuh berkata: \"Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;
26:118maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku\".
26:119Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
26:120Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
26:121Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
26:122Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:123Kaum 'Aad telah mendustakan para rasul.
26:124Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka: \"Mengapa kamu tidak bertakwa?
26:125Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
26:126maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
26:127Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
26:128Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,
26:129dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?
26:130Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
26:131Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
26:132Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
26:133Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,
26:134dan kebun-kebun dan mata air,
26:135sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar\".
26:136Mereka menjawab: \"Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat,
26:137(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.
26:138dan kami sekali-kali tidak akan di \"azab\".
26:139Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
26:140Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:141Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.
26:142Ketika saudara mereka, Shaleh, berkata kepada mereka: \"Mengapa kamu tidak bertakwa?
26:143Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
26:144maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
26:145Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
26:146Adakah kamu akan dibiarkan tinggal disini (di negeri kamu ini) dengan aman,
26:147di dalam kebun-kebun serta mata air,
26:148dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.
26:149Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;
26:150maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;
26:151dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas,
26:152yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan\".
26:153Mereka berkata: \"Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir;
26:154Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar\".
26:155Shaleh menjawab: \"Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.
26:156Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar\".
26:157Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal,
26:158maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
26:159Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:160Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul,
26:161ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?\
26:162Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
26:163maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
26:164Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semeta alam.
26:165Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,
26:166dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas\".
26:167Mereka menjawab: \"Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir\
26:168Luth berkata: \"Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu\".
26:169(Luth berdoa): \"Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan\".
26:170Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,
26:171kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
26:172Kemudian Kami binasakan yang lain.
26:173Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
26:174Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
26:175Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:176Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul;
26:177ketika Syu'aib berkata kepada mereka: \"Mengapa kamu tidak bertakwa?,
26:178Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.
26:179maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;
26:180dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
26:181Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;
26:182dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
26:183Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;
26:184dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu\".
26:185Mereka berkata: \"Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir,
26:186dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.
26:187Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
26:188Syu'aib berkata: \"Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan\".
26:189Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.
26:190Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
26:191Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:192Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,
26:193dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
26:194ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan,
26:195dengan bahasa Arab yang jelas.
26:196Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.
26:197Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?
26:198Dan kalau Al Quran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,
26:199lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
26:200Demikianlah Kami masukkan Al Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
26:201Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat azab yang pedih,
26:202maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya,
26:203lalu mereka berkata: \"Apakah kami dapat diberi tangguh?\
26:204Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab Kami?
26:205Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun,
26:206Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka,
26:207niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.
26:208Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan;
26:209untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku zalim.
26:210Dan Al Quran itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan.
26:211Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Quran itu, dan merekapun tidak akan kuasa.
26:212Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Quran itu.
26:213Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
26:214Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,
26:215dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.
26:216Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah: \"Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan\";
26:217Dan bertawakkallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
26:218Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang),
26:219dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
26:220Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
26:221Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun?
26:222Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa,
26:223mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.
26:224Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
26:225Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah,
26:226dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?
26:227kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.Share this Surah Translation on Facebook...