Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ash-Shu`ara` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
26:1طسم
26:2این است آیات [با عظمت این] کتاب روشنگر.
26:3شاید تو می خواهی برای اینکه آنان ایمان نمی آورند، خود را از شدت اندوه هلاک کنی!
26:4اگر بخواهیم، معجزه ای بزرگ از آسمان بر آنان نازل می کنیم که فروتنانه و بی اختیار در برابرش گردن نهند،
26:5هیچ [مایه] تذکر جدیدی از سوی [خدای] رحمان برای آنان نمی آید، مگر آنکه از آن روی گردان می شوند.
26:6همانا [آیات و وعده های ما را] تکذیب کردند [تا جایی که آنها را به مسخره گرفتند] پس به زودی خبرهای [مهم] آنچه که آن را مسخره می کردند [از حقّانیّت آیات، وعده های ما و تحقّق عذاب های دنیایی و آخرتی] به آنان می رسد.
26:7آیا [با تأمل] به این زمین ننگریستند که در آن چه بسیار از هر نوع [گیاهان و درختان] نیکو رویاندیم؟
26:8یقیناً در این [رویاندن انواع نباتات] نشانه ای است [بر قدرت، ربوبیّت خدا و اینکه مردگان را زنده می کند] ولی بیشترشان [به خاطر رسوخ کبر و لجاجت در باطنشان] ایمان آور نبوده و نیستند.
26:9و یقیناً پروردگارت همان توانای شکست ناپذیر مهربان است.
26:10[یاد کن] هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد که خود را به قوم ستمکار برسان.
26:11[به سوی] قوم فرعون [که به آنان بگویی:] آیا [از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب خداست] نمی پرهیزید؟!
26:12گفت: پروردگارا! به راستی می ترسم مرا تکذیب کنند،
26:13و سینه ام [از این وظیفه سنگین] تنگی می کند، و زبانم روان و گویا نمی شود، پس به سوی هارون هم [پیام نبوّت] بفرست [تا مرا در این وظیفه سنگین یاری دهد.]
26:14و آنان را بر من ادعای جرمی است که می ترسم [به سبب آن] مرا بکشند.
26:15[خدا] گفت: این چنین نیست [که فرعون بر تو پیروز شود] پس شما دو نفر معجزات ما را ببرید که یقیناً ما همراه شما شنونده [گفتار هر دو طرف] هستیم [پس شما دو نفر را بر پایه دلیل و برهان و معجزه بر آنان پیروز می کنیم.]
26:16بنابراین خود را به فرعون برسانید و بگویید: یقیناً ما فرستاده پروردگار جهانیانیم.
26:17با این وصف، بنی اسرائیل را [آزاد کن و] با ما بفرست.
26:18[فرعون] گفت: آیا ما تو را در کودکی در میان خود نپروراندیم، و سالیانی چند از عمر خود در میان ما درنگ نکردی؟
26:19و آن کارت را که کردی، کردی در حالی که از ناسپاسان [زحمات و نعمت های ما] بودی.
26:20گفت: آن را در آن زمان در حالی انجام دادم که بی خبر از این واقعه بودم [که با مشت من در دفاع از مظلوم، آن مرد قبطی کشته می شود.]
26:21چون از شما ترسیدم از دستتان گریختم، پس [با این گریز از عرصه زندگی ظالمانه شما این شایستگی را یافتم که] پروردگارم به من حکمت بخشید، و مرا از پیامبران قرار داد.
26:22آیا اینکه بنی اسرائیل را به بردگی گرفته ای نعمتی است که منتش را بر من می نهی؟!
26:23فرعون گفت: پروردگار جهانیان چیست؟
26:24گفت: اگر باور می کنید همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست.
26:25[فرعون از روی مسخره] به افراد پیرامونش گفت: آیا نمی شنوید [که چه می گوید؟!]
26:26[موسی] گفت: [او] پروردگار شما وپروردگار پدران پیشین شماست.
26:27[فرعون] گفت: این پیامبرتان که به سوی شما فرستاده اند، حتماً می نون است!
26:28[موسی] گفت: پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آنهاست، اگر می اندیشید.
26:29[فرعون] گفت: اگر معبودی جز من بگیری، قطعاً تو را از زندانیان [که زیر سخت ترین شکنجه اند] قرار خواهم داد.
26:30[موسی] گفت: آیا اگر [بر صدق نبوتم] معجزه آشکاری برایت آورده باشم [باز هم مرا به زندان می افکنی؟]
26:31گفت: اگر راستگویی آن را بیاور.
26:32پس عصایش را انداخت و ناگهان اژدهایی حقیقی نمایان شد،
26:33و دستش را [ازگریبانش] بیرون آورد و ناگهان برای بینندگان سپید و روشن بود.
26:34[فرعون] به سران و اشراف پیرامونش گفت: یقیناً این جادوگری بسیار ماهر و داناست!
26:35می خواهد با جادویش شما را از سرزمینتان بیرون کند، پس شما چه نظر می دهید؟
26:36گفتند: کار او و برادرش را به تأخیر انداز و گروهی گردآورنده را به شهرها روانه کن،
26:37تا هر جادوگر کاردان بسیار دانایی را نزد تو آورند.
26:38پس همه جادوگران را در وعده گاه روزی معین گرد آوردند،
26:39و به همه مردم گفتند: آیا شما هم اجتماع خواهید کرد؟
26:40به امید آنکه اگر جادوگران پیروز شدند، از آنان پیروی کنیم.
26:41پس هنگامی که جادوگران آمدند، به فرعون گفتند: آیا اگر ما پیروز شویم، حتماً برای ما پاداشی شایسته خواهد بود؟
26:42گفت: آری، و در آن صورت مسلماً از مقربان [درگاه] خواهید شد.
26:43موسی به جادوگران گفت: بیفکنید آنچه را قصد دارید، بیفکنید.
26:44پس ریسمان ها و عصاهایشان را افکندند، و گفتند: به عزت فرعون سوگند که به راستی ما به طور مسلّم پیروزیم.
26:45پس موسی عصایش را افکند، ناگاه آنچه را جادوگران با نیرنگ [و به صورت غیر واقعی] ساخته بودند، بلعید.
26:46پس جادوگران [از هیبت و عظمت این معجزه که یافتند کاری خدایی است نه جادویی] به سجده افتادند.
26:47گفتند: ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم،
26:48پروردگار موسی و هارون.
26:49فرعون گفت: پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید، حتماً او بزرگ شماست که جادوگری را به شما آموخته است، پس به زودی خواهید دانست که مسلماً دست ها و پاهای شما را یکی از راست و یکی از چپ قطع خواهم کرد، و یقیناً همه شما را به دار خواهم آویخت.
26:50گفتند: [در این شکنجه و عذاب] هیچ زیان و باکی [بر ما] نیست، یقیناً ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم،
26:51قطعاً ما امیدواریم که چون نخستین ایمان آورندگان [از این قوم] بودیم، پروردگارمان خطاهای ما را بیامرزد.
26:52و به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه کوچ بده که حتماً دشمنان از پی شما خواهند آمد.
26:53پس فرعون گروهی گردآورنده را [برای جمع کردن نیرو] به شهرها فرستاد
26:54[و گفت:] مسلماً اینان [که بر ضد من برخاسته اند] گروهی اندکند،
26:55و همانا ما را همواره [با اعمالشان] به خشم می آورند،
26:56و ما گروهی هوشیار و آماده باش و مهیای دفاعیم.
26:57پس ما آنان را [به دنبال بنی اسرائیل] از باغ ها و چشمه سارها [که نعمت های ما در سرزمین مصر بود] بیرون کردیم.
26:58واز گنج ها ومکان های نیکو [وقصرهای باشکوه بیرون کردیم].
26:59این گونه [نعمت های خود را از چنگ آنان بیرون آوردیم] و آنها را به بنی اسرائیل به میراث دادیم.
26:60فرعونیان هنگام طلوع آفتاب آنان را دنبال کردند.
26:61چون آن دو گروه یکدیگر را دیدند، اصحاب موسی گفتند: حتماً ما به چنگ آنان خواهیم افتاد.
26:62موسی گفت: این چنین نیست، بی تردید پروردگارم با من است، و به زودی مرا هدایت خواهد کرد.
26:63پس به موسی وحی کردیم که عصایت را به این دریا بزن. [موسی عصایش را به دریا زد] پس [دریا] از هم شکافت و هر پاره اش چون کوهی بزرگ بود.
26:64و آن گروه دیگر را [هم در آنجا] به دریا نزدیک کردیم،
26:65و موسی و هر که با او بود، همه را نجات دادیم.
26:66آن گاه آن گروه دیگر را غرق کردیم.
26:67بی تردید در این سرگذشت عبرتی بزرگ وجود دارد، و [قوم قبطی] بیشترشان مؤمن نبودند.
26:68و یقیناً پروردگارت همان توانای شکست ناپذیر و مهربان است.
26:69و سرگذشت مهم ابراهیم را بر آنان بخوان،
26:70هنگامی که به پدرش وقومش گفت: چه چیز را می پرستید؟
26:71گفتند: بت هایی را می پرستیم و همواره ملازم پرستش آنها هستیم.
26:72گفت: آیا هنگامی که آنها را می خوانید، سخن شما را می شنوند؟
26:73یا به شما سود و زیانی می رسانند؟
26:74گفتند: نه، بلکه پدرانمان را یافتیم که به این صورت عبادت می کردند!
26:75گفت: پس آیا می دانید که آنچه می پرستید،
26:76هم شما و هم پدران پیشین شما
26:77هم آنان قطعاً دشمن منند [چون اگر آنها را بپرستم، مرا دچار عذاب جاودانه خواهند کرد] ، جز پروردگار جهانیان [که پرستیدنش مایه سعادت همیشگی و جاودانی است.]
26:78همان کسی که مرا آفرید و هم او مرا هدایت می کند،
26:79و آنکه او طعامم می دهد و سیرابم می کند
26:80و هنگامی که بیمار می شوم، او شفایم می دهد
26:81و آنکه مرا می میراند سپس زنده ام می کند
26:82و آنکه امید دارم روز جزا خطایم را بر من بیامرزد.
26:83پروردگارا! به من حکمت بخش، و مرا به شایستگان ملحق کن.
26:84و برای من در آیندگان نامی نیک و ستایشی والا مرتبه قرار ده،
26:85و مرا از وارثان بهشت پرنعمت گردان،
26:86و پدرم را بیامرز که او از گمراهان است،
26:87و روزی که [مردگان] برانگیخته می شوند، رسوایم مکن؛
26:88روزی که هیچ مال و اولادی سود نمی دهد،
26:89مگر کسی که دلی سالم [از رذایل وخبایث] به پیشگاه خدا بیاورد،
26:90و آن روز بهشت را برای پرهیزکاران نزدیک آورند،
26:91و آتش برافروخته را برای گمراهان آشکار کنند،
26:92و به آنان گویند: آنچه را می پرستیدید، کجایند؟
26:93[معبودانی را] به جای خدا؟! آیا شما را [برای رهایی از آتش] یاری می دهند؟ یا از خود می توانند دفع عذاب کنند؟
26:94پس آن بت ها و گمراهان [که آنها را می پرستیدند] به رو در آتش افروخته افکنده می شوند،
26:95با همه سپاهیان ابلیس،
26:96در حالی که در آن [آتش افروخته] با هم ستیز و نزاع می کنند [و به بتان] می گویند:
26:97به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکاری بودیم،
26:98که شما را با پروردگار جهانیان برابر و مساوی قرار می دادیم،
26:99و ما را جز می رمان [خائن] گمراه نکردند،
26:100در نتیجه برای ما نه شفیعانی است،
26:101و نه یک دوست نزدیک و صمیمی ،
26:102پس ای کاش برای ما بازگشتی [به دنیا] بود تا از مؤمنان می شدیم.
26:103بی تردید در این سرگذشت، عبرتی بزرگ وجود دارد، و [قوم ابراهیم] بیشترشان مؤمن نبودند،
26:104و یقیناً پروردگارت همان توانای شکست ناپذیر و مهربان است.
26:105قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند،
26:106هنگامی که برادرشان نوح به آنان گفت: آیا [از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب خداست] نمی پرهیزید؟
26:107بی تردید من برای شما فرستاده ای امینم،
26:108بنابراین از خدا پروا کنید و از من فرمان ببرید،
26:109و من از شما بر ابلاغ رسالتم هیچ پاداشی نمی خواهم، پاداش من فقط بر عهده پروردگار جهانیان است،
26:110بنابراین از خدا پروا کنید و از من فرمان ببرید.
26:111گفتند: آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که فرومایگان از تو پیروی کرده اند؟!
26:112[نوح] گفت: مرا از آنچه آنان انجام می داده اند، چه اطلاعی است؟
26:113حسابشان اگر واقعاً درک می کنید، جز بر عهده پروردگارم نیست،
26:114و من طرد کننده مؤمنان نخواهم بود،
26:115من جز بیم دهنده ای آشکار نیستم.
26:116گفتند: ای نوح! اگر [از ابلاغ دین] باز نایستی، یقیناً از سنگسار شدگان خواهی بود!
26:117گفت: پروردگارا! همانا قوم من مرا تکذیب کردند،
26:118پس میان من و آنان چنانکه سزاوار است داوری کن و من و کسانی که از مؤمنان با من هستند از چنگ آنان نجات ده.
26:119پس او و کسانی را که با او در آن کشتی مملو [از سرنشینان، جنبندگان، متاع و ابزار] بود نجات دادیم،
26:120آن گاه بعد از آن، همه باقی ماندگان را غرق کردیم.
26:121بی تردید در این سرگذشت، عبرتی بزرگ وجود دارد، و [قوم نوح] بیشترشان مؤمن نبودند،
26:122و یقیناً پروردگارت همان توانای شکست ناپذیر و مهربان است.
26:123قوم عاد پیامبران را تکذیب کردند،
26:124هنگامی که برادرشان هود به آنان گفت: آیا [از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب خداست] نمی پرهیزید؟
26:125بی تردید من برای شما فرستاده ای امینم،
26:126بنابراین از خدا پروا کنید و از من فرمان ببرید،
26:127و من از شما بر ابلاغ رسالتم هیچ پاداشی نمی خواهم، پاداش من فقط بر عهده پروردگار جهانیان است،
26:128آیا شما بر روی هر مکان بلندی به بیهوده کاری و بدون نیاز، برجی عظیم و برافراشته بنا می کنید؟
26:129و قلعه ها و کاخ های استوار و می لل برمی گیرید، که شاید جاودانه بمانید؟
26:130و چون کسی را با شدت و قهر می گیرید ظالمانه و زورمدارانه می گیرید [بدون اینکه در عاقبت کار بیندیشید.]
26:131بنابراین از خدا پروا کنید واز من فرمان ببرید،
26:132واز کسی که شما را به وسیله آنچه خود می دانید یاری داده، پروا کنید،
26:133به وسیله چهارپایان و فرزندانی، به شما یاری داده است.
26:134و [به وسیله] بوستان ها و چشمه سارها،
26:135بی تردید من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم.
26:136گفتند: تو پند و اندرز دهی یا ندهی برای ما یکسان است!!
26:137این [پند و اندرزها و تقسیم امور به حلال و حرام] جز شیوه پیشینیان [که اهل واپس گرایی و خرافات بودند] نیست،
26:138و ما گرفتار عذابی [که تو ما را از آن بیم می دهی] نخواهیم شد.
26:139پس او را تکذیب کردند، و در نتیجه هلاکشان کردیم. بی تردید در این سرگذشت عبرتی بزرگ وجود دارد و [قوم هود] بیشترشان مؤمن نبودند،
26:140و یقیناً پروردگارت همان توانای شکست ناپذیر و مهربان است.
26:141قوم ثمود پیامبران را تکذیب کردند،
26:142هنگامی که برادرشان صالح به آنان گفت: آیا [از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب خداست] نمی پرهیزید؟
26:143بی تردید من برای شما فرستاده ای امینم،
26:144بنابراین از خدا پروا کنید و از من فرمان ببرید،
26:145و من از شما بر ابلاغ رسالتم هیچ پاداشی نمی خواهم، پاداش من فقط بر عهده پروردگار جهانیان است،
26:146آیا شما را در آنچه در این دنیا [از نعمت و رفاه هست] ایمن و آسوده [از تغییر و زوال] رهایتان خواهند کرد؟!
26:147در بوستان ها و چشمه سارها،
26:148و کشتزارها و درختان خرمایی که شکوفه هایشان انبوه و باطراوت و لطیف است؟
26:149و ماهرانه و هنرمندانه از کوه ها خانه هایی می تراشید؟ [به امید آنکه از هر آسیبی حتی مرگ در امان بمانید!!]
26:150بنابراین از خدا پروا کنید و مرا فرمان ببرید،
26:151و از فرمان اسراف گران اطاعت نکنید،
26:152همانان که در زمین فساد می کنند و به اصلاح گری نمی پردازند.
26:153گفتند: جز این نیست که تو از جادوشدگانی،
26:154تو جز بشری مانند ما نیستی، اگر راست می گویی معجزه ای بیاور.
26:155گفت: این ماده شتری است [که به اذن خدا به عنوان معجزه من از دل کوه بیرون آمد] سهمی از آب [این چشمه] برای او، و سهم روز معینی برای شماست،
26:156آسیبی به او نرسانید که عذاب روزی بزرگ شما را فرا می گیرد.
26:157پس ناقه را پی کردند و [از کار خود] پشیمان شدند،
26:158در نتیجه عذاب آنان را فرا گرفت. بی تردید در این سرگذشت، عبرتی بزرگ وجود دارد و [قوم صالح] بیشترشان مؤمن نبودند،
26:159و یقیناً پروردگارت همان توانای شکست ناپذیر و مهرباناست.
26:160قوم لوط پیامبران را تکذیب کردند،
26:161هنگامی که که برادرشان لوط به آنان گفت: آیا [از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب خداست] نمی پرهیزید؟
26:162بی تردید من برای شما فرستاده ای امینم،
26:163بنابراین از خدا پروا کنید و از من فرمان ببرید،
26:164و من از شما بر ابلاغ رسالتم هیچ پاداشی نمی خواهم، پاداش من فقط بر عهده پروردگار جهانیان است،
26:165آیا شما از میان جهانیان با مردان آمیزش می کنید؟!!
26:166و آنچه را پروردگارتان برای شما از همسرانتان آفریده رها می کنید؟ [برای این کار زشت بی سابقه، دلیل و برهان استواری ندارید] بلکه شما گروهی تجاوزکار [از حدود خدا و مرزهای انسانیّت] هستید.
26:167گفتند: ای لوط! اگر [از تبلیغ دین] باز نایستی، حتماً تبعید خواهی شد.
26:168[لوط] گفت: بی تردید من از کار زشت شما به شدت متنفرم.
26:169پروردگارا! مرا و خانواده ام را [از آثار، وزر و وبال] آنچه انجام می دهند، نجات بده؛
26:170پس ما او و خانواده اش همگی را نجات دادیم،
26:171مگر پیرزنی در [میان] باقی ماندگان،
26:172سپس دیگران را نابود کردیم،
26:173و بارانی از سنگ گِل بر سر آنان باراندیم؛ پس بد بود باران بیم داده شدگان.
26:174بی تردید در این سرگذشت عبرتی بزرگ وجود دارد و قوم لوط بیشترشان مؤمن نبودند،
26:175و یقیناً پروردگارت همان توانای شکست ناپذیر و مهربان است.
26:176مردم اَیکه پیامبران را تکذیب کردند،
26:177هنگامی که شعیب به آنان گفت: آیا [از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب خداست] نمی پرهیزید؟
26:178بی تردید من برای شما فرستاده ای امینم،
26:179بنابراین از خدا پروا کنید و از من فرمان ببرید،
26:180من از شما بر ابلاغ رسالتم هیچ پاداشی نمی خواهم، پاداش من فقط بر عهده پروردگار جهانیان است،
26:181پیمانه را کامل بدهید و از کم فروشان نباشید،
26:182و [متاع و کالا را] با ترازوی درست وزن کنید،
26:183و از قیمت اشیا و اجناس مردم به هنگام خرید نکاهید، و در زمین تباهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنید،
26:184و از آنکه شما و امت های پیشین را آفرید پروا کنید.
26:185گفتند: جز این نیست که تو از جادوشدگانی،
26:186و تو جز بشری مانند ما نیستی، و بی تردید ما تو را از دروغگویان می پنداریم،
26:187پس اگر راست می گویی پاره هایی از آسمان را بر ما فرو ریز.
26:188[شعیب] گفت: پروردگارم به آنچه انجام می دهید، داناتر است.
26:189پس او را تکذیب کردند؛ در نتیجه عذاب روز سایبان [یعنی روزی که ابری تیره و صاعقه زا سایه می اندازد] آنان را فرا گرفت، همانا آن عذاب روزی بزرگ بود،
26:190بی تردید در این سرگذشت، عبرتی بزرگ وجود دارد؛ و قوم شعیب بیشترشان مؤمن نبودند،
26:191و یقیناً پروردگارت همان توانای شکست ناپذیر و مهربان است.
26:192و بی تردید این قرآن، نازل شده پروردگار جهانیان است،
26:193که روح الامین آن را نازل کرده است،
26:194بر قلب تو، تا از بیم دهندگان باشی،
26:195به زبان عربی روشن و گویا
26:196و بی تردید [خبر] این [قرآن] در کتاب های پیشینیان است.
26:197آیا آگاهی دانشمندان بنی اسرائیل به خبر قرآن [در کتاب های پیشینیان] برای مشرکان نشانه ای [بر حقّانیّت قرآن و صدق نبوّت تو] نیست؟!
26:198و اگر آن را بر برخی از غیر عرب ها نازل کرده بودیم،
26:199و او آن را بر عرب ها می خواند، باز هم به آن ایمان نمی آوردند!!
26:200این گونه [که آن را به زبان عربی روشن و گویا نازل کردیم] در دل های می رمان درآوردیم [که آن را بفهمند و به آن ایمان آورند،]
26:201[ولی این بیمار دلان لجوج] به آن ایمان نمی آورند تا آن عذاب دردناک را ببینند،
26:202که ناگهان در حالی که بی خبرند به سراغشان آید،
26:203پس [در آن موقعیت بسیار سخت] گویند: آیا ما مهلت می یابیم؟
26:204آیا به آمدن عذاب ما شتاب می کنند؟
26:205پس خبر ده اگر ما آنان را سالیانی بهره مندی و برخورداری دهیم،
26:206سپس آن عذابی که به آن تهدید می شدند، به سراغشان آید.
26:207آنچه را [چند سال] همواره از آن برخورداری می یافتند [عذاب را] از آنان دفعنخواهد کرد،
26:208و [مردم] هیچ شهری را نابود نکردیم مگر آنکه بیم دهندگانی برای آنان بود،
26:209برای اندرز دادن و اتمام حجت؛ و ما هرگز ستمکار نبوده ایم [که مردمی را بدون فرستادن پیامبر نابود کنیم.]
26:210قرآن را شیطان ها نازل نکرده اند،
26:211و [نزول قرآن] سزاوار آنان نیست، و قدرت [وحی کردن چنین کتابی را] ندارند،
26:212بی تردید آنان از شنیدن [وحی الهی و اخبار ملکوتی] محروم و برکنارند.
26:213پس با خدا معبودی دیگر را مپرست، که از عذاب شدگان خواهی شد.
26:214و خویشان نزدیکت را [از عاقبت اعمال زشت] هشدار ده،
26:215و پر و بال [فروتنی و تواضع] خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر،
26:216پس اگر تو را نافرمانی کردند بگو: من از آنچه انجام می دهید، بیزارم؛
26:217و بر توانای شکست ناپذیر مهربان توکل کن،
26:218هم او که تو را هنگامی که [برای عبادت] می ایستی، می بیند،
26:219و گردش و حرکت تو را در میان سجده کنندگان [مشاهده می کند،]
26:220یقیناً او شنوا و داناست.
26:221آیا شما را خبر دهم که شیطان ها بر چه کسانی نازل می شوند؟
26:222بر هر دروغ پرداز گنه پیشه ای نازل می شوند،
26:223که گوش [بر القائات و اغواگری های شیطان] می سپرند، و بیشتر شیطان ها دروغگویند،
26:224و [پیامبر، شاعر و خیال پرداز نیست، چون] شاعران [خیال پرداز] را [که حقایق را هجو می کنند، و با مطالب بی اساس به واقعیات می تازند] گمراهان، پیروی می کنند.
26:225آیا ندانسته ای که آنان در هر وادی [باطلی خیال پردازانه] حیران و سرگردانند؟
26:226و مطالبی می گویند که خود عمل نمی کنند،
26:227مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و خدا را بسیار یاد کردند و پس از آنکه [با شعرهای باطل دشمنان، هجویّات مشرکان و یاوه های کافران] مورد ستم قرار گرفتند [با شعرهای توحیدی و اصیل و استوار خود] به انتقام گرفتن [از دشمن و دفاع از خویش] برخاستند، و کسانی که ستم کرده اند، به زودی خواهند دانست که به چه بازگشت گاهی باز خواهند گشت؟!Share this Surah Translation on Facebook...