Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mu`minun Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
23:1Ono što žele – vjernici će postići,
23:2oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju,
23:3i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju,
23:4i koji milostinju udjeljuju,
23:5i koji stidna mjesta svoja čuvaju –
23:6osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju –
23:7a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju –
23:8i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu,
23:9i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju –
23:10oni su dostojni nasljednici,
23:11koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.
23:12Mi čovjeka od bîti zemlje stvaramo,
23:13zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo,
23:14pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo – pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj!
23:15Vi ćete, poslije toga, pomrijeti,
23:16zatim ćete, na onome svijetu, oživljeni biti.
23:17Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili;
23:18Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo – a kadri smo da je i odvedemo –
23:19i pomoću nje bašče za vas podižemo od palmi i loze vinove – u njima mnogo voća imate, i vi ga jedete –
23:20i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začin je onima koji jedu.
23:21I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite,
23:22i na njima, i na lađama se vozite.
23:23Mi smo poslali Nuha narodu njegovu, i on je govorio: \"O narode moj, Allahu se samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate; zar se ne bojite?\
23:24Ali su glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile: \"Ovo je samo čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao; ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih,
23:25on je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme!\
23:26\"Gospodaru moj\" – reče on – \"pomozi mi, oni me u laž utjeruju!\
23:27I Mi mu objavismo: \"Gradi lađu pod Našom pažnjom i prema Našem nadahnuću, pa kad zapovijed Naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste po par, mužjaka i ženku, i čeljad svoju, ali ne one o kojima je već sud donesen, i ne obraćaj Mi se za nevjernike, jer će, doista, biti potopljeni.
23:28Pa kad se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe – reci: 'Hvala Allahu, koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje!'
23:29I reci: 'Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, Ti to najbolje umiješ!'\
23:30U tome su, zaista, pouke, a Mi smo, doista, stavljali na kušnju.
23:31Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali,
23:32i jednog između njih bismo im kao poslanika poslali: \"Allahu se samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, zar se ne bojite?\
23:33Ali bi glavešine naroda njegova, koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onome svijetu biti oživljeni i kojima smo dali da u životu na ovome svijetu raskošno žive, govorili: \"On je čovjek kao i vi; jede ono što i vi jedete, i pije ono što i vi pijete;
23:34i ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti izgubljeni.
23:35Zar vama on da prijeti da ćete, pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista oživljeni biti?
23:36Daleko je, daleko ono čime vam se prijeti!
23:37Postoji samo život na ovome svijetu, mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti.
23:38On je čovjek koji o Allahu iznosi laži, i mi mu ne vjerujemo.\
23:39\"Gospodaru moj\" – zamolio bi on – \"pomozi mi, oni me u laž utjeruju!\
23:40\"Uskoro će se oni pokajati!\" – odgovorio bi On.
23:41I zasluženo bi ih pogodio strašan glas, i Mi bismo ih kao što je nanos riječni učinili – stradao bi narod nasilnički!
23:42A zatim bismo, poslije njih, druga pokoljenja stvarali –
23:43nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti vrijeme propasti svoje –
23:44i poslanike, jedne za drugim slali. Kad bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali, i Mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali, i samo u pričama o njima spomen sačuvali – daleko bili ljudi koji nisu vjerovali!
23:45Poslije smo poslali Musaa i brata mu Haruna sa znamenjima Našim i dokazom očiglednim
23:46faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi nadmeni.
23:47\"Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi, a narod njihov je roblje naše?\" – govorili su,
23:48i njih dvojicu su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili.
23:49Musau smo onda Knjigu dali da bi sinovi Israilovi Pravim putem išli.
23:50I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili.
23:51\"O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!
23:52Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se pričuvajte!\
23:53A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda,
23:54zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme!
23:55Misle li oni – kad ih imetkom i sinovima pomažemo,
23:56da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju.
23:57Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju,
23:58i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju,
23:59i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju,
23:60i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru –
23:61oni hitaju da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču.
23:62Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti; u Nas je Knjiga koja istinu govori, i nikome se nepravda neće učiniti.
23:63Ali, srca nevjernika su prema ovom sasvim ravnodušna, a pored toga i ružna djela stalno čine.
23:64A kada smo na muke stavili one među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali.
23:65\"Sada ne zapomažite, Mi vam nećemo pomoć ukazati,
23:66vama su ajeti Moji kazivani, ali vi ste uzmicali;
23:67dičeći se Hramom i sijeleći, vi ste ružne riječi govorili.\
23:68Zašto oni o Kur'anu ne razmisle? Zar im dolazi nešto što nije dolazilo njihovim precima davnim?
23:69Ili oni ne poznaju Poslanika svoga, pa ga zato poriču?
23:70Kako govore: \"Džini su u njemu!\" Međutim, on im istinu donosi, ali većina njih prezire istinu.
23:71Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i na Zemlji i u onom što je na njima; Mi smo im dali Kur'an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju ne haju.
23:72Ili od njih tražiš nagradu? Ta nagrada Gospodara tvoga bolja je, On najbolje nagrađuje.
23:73Ti njih pozivaš na Pravi put,
23:74ali oni koji u onaj svijet neće da vjeruju s Pravog puta, doista, skreću.
23:75I kad bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u zabludi svojoj jednako lutali.
23:76Mi smo ih na muke stavljali, ali se oni Gospodaru nisu pokorili, niti su molitve upućivali,
23:77tek kad im kapiju teške patnje otvorimo, oni će nadu izgubiti i u očajanje zapasti.
23:78On vam daje sluh, i vid, i pameti; a kako malo vi zahvaljujete!
23:79On vas na Zemlji stvara, i pred Njim ćete se sakupiti,
23:80On život i smrt daje i samo od Njega zavisi izmjena noći i dana, pa zašto ne shvatite?
23:81Ali, oni govore kao što su govorili oni prije njih.
23:82Govorili su: \"Zar kada pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo, zaista, biti oživljeni?
23:83I nama i još davno precima našim time se prijetilo, ali, to su samo izmišljotine naroda drevnih.\
23:84Upitaj: \"Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li?\
23:85\"Allahova!\" – odgovoriće, a ti reci: \"Pa zašto onda ne dođete sebi?\
23:86Upitaj: \"Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar svemira veličanstvenog?\
23:87\"Allah!\" – odgovoriće, a ti reci: \"Pa zašto se onda ne bojite?\
23:88Upitaj: \"U čijoj je ruci vlast nad svim, i ko uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?\
23:89\"Od Allaha!\" – odgovoriće, a ti reci: \"Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?\
23:90Da, Mi im Istinu donosimo, a oni su zaista lažljivci:
23:91Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Inače, svaki bi bog, s onim što je stvorio – radio što bi htio, i jedan drugog bi pobjeđivao. – Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose;
23:92koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, i On je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!
23:93Reci: \"Gospodaru moj, ako mi hoćeš pokazati ono čime se njima prijeti,
23:94onda me, Gospodaru moj, ne ostavi s narodom nevjerničkim!\
23:95A Mi ti zaista možemo pokazati ono čime im prijetimo.
23:96Ti lijepim zlo uzvrati, Mi dobro znamo šta oni iznose,
23:97i reci: \"Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih,
23:98i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!\
23:99Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: \"Gospodaru moj, povrati me
23:100da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!\" – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti – pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.
23:101Pa kad se u Rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati.
23:102Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti,
23:103a oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti, u Džehennemu će vječno boraviti,
23:104vatra će im lica pržiti i iskeženih zuba će u njemu ostati.
23:105\"Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali?\
23:106\"Gospodaru naš\" – reći će – \"naši prohtjevi su bili od nas jači, te smo postali narod zalutali.
23:107Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili.\
23:108\"Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite!\" – reći će On.
23:109\"Kad su neki robovi Moji govorili: 'Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji!' –
23:110vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali.
23:111Njih sam Ja danas nagradio za ono što su trpjeli, oni su, doista, postigli ono što su željeli.
23:112A koliko ste godina na Zemlji proveli?\" – upitaće On.
23:113\"Proveli smo dan ili samo dio dana\" – odgovoriće – \"pitaj one koji su brojali.\
23:114\"Pa da, kratko ste proveli\" – reći će On – \"da ste samo znali!
23:115Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?\
23:116I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog!
23:117A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići.
23:118I reci: \"Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!\"Share this Surah Translation on Facebook...