Quantcast
Ads by Muslim Ad Network









al-Hajj Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
22:1O ljudi! Bojte se Gospodara svog. Uistinu,potres
22:2Na Dan kad ga vidite, zaboravi
22:3A izme
22:4Njemu je propisano - da
22:5O ljudi! Ako ste u sumnji o podizanju(mrtvih), pa uistinu, Mi smo vas stvorili od pra
22:6To zato
22:7I
22:8I od ljudi je ko raspravlja o Allahu bezznanja i bez Upute i bez Knjige rasvjetljavaju
22:9Savijaju
22:10To za ono
22:11I od ljudi je ko obo
22:12Priziva mimo Allaha ono
22:13Priziva onog
22:14Uistinu! Allah
22:15Ko misli da ga ne
22:16I tako ga objavljujemo (kao) ajete jasne, ida Allah uputi koga
22:17Uistinu, oni koji vjeruju i oni koji sujevreji i Sabijci i kr
22:18Zar nisi vidio da se Allahu - Njemupot
22:19Ovo su dvojica protivnika, spore se oGospodaru svom. Pa onima koji ne vjeruju - odsje
22:20Rastapat
22:21A za njih su maljevi od gvo
22:22Kad god za
22:23Uistinu! Allah
22:24I upu
22:25Uistinu! Oni koji ne vjeruju i odvra
22:26I kad smo Ibrahimu odredili mjesto Ku
22:27I proglasi me
22:28Da svjedo
22:29Zatim da okon
22:30To; a ko uve
22:31Hanife budite Allahu, ne budite oni koji Mupridru
22:32To. A ko veli
22:33Vi u njima imate koristi do roka odre
22:34A svakom ummetu smo na
22:35One
22:36I budn: u
22:37Ne
22:38Uistinu! Allah odbija (neprijatelje) od onihkoji vjeruju. Uistinu! Allah ne voli nijednogizdajnika, nezahvalnika.
22:39Dozvoljeno je onima protiv kojih se bori, jerim je u
22:40Onima koji su protjerani iz ku
22:41One koji, ako ih u
22:42A ako te pori
22:43I narod Ibrahimov i narod Lutov;
22:44I stanovnici Medjena. I pore
22:45Pa koliko je gradova koje smo uni
22:46Pa zar nisu putovali po Zemlji te oni imalisrca da njima shvate, ili u
22:47I po
22:48A koliko je gradova kojima sam pustio, a onisu bili zulum
22:49Reci: \"O ljudi, ja sam vam samo opominja
22:50Pa koji vjeruju i rade dobra djela, ima
22:51A oni koji nastoje da ajete Na
22:52I nismo prije tebe poslali nijednog poslanikaniti vjerovjesnika, a da nije - kad imadne
22:53Da bi ono
22:54I da znaju oni kojima je dato znanje, da jeon Istina od Gospodara tvog, te da vjeruju u njega,te da mu se skru
22:55A oni koji ne vjeruju, ne prestaju sa sumnjomu njega dok im
22:56Vlast
22:57A oni koji nisu vjerovali i poricali ajeteNa
22:58A oni koji su izbjegli na putu Allahovom,zatim bili ubijeni ili umrli, sigurno
22:59Sigurno
22:60To. A ko se osveti sli
22:61To zato
22:62To zato
22:63Zar ne vidi
22:64Njegovo je
22:65Zar ne vidi
22:66I On je Taj koji vas je o
22:67Svakom ummetu smo na
22:68A ako se budu s tobom prepirali, tad reci:\"Allah je Najbolji znalac onog
22:69Allah
22:70Zar ne zna
22:71I obo
22:72A kad im se u
22:73O ljudi! Navodi se primjer, zato gaposlu
22:74Ne cijene Allaha istinskim cijenjenjemNjegovim. Uistinu! Allah je Silni, Svemo
22:75Allah od meleka odabire poslanike i od ljudi.Uistinu, Allah je Onaj koji
22:76Zna
22:77O vi koji vjerujete!
22:78I borite se radi Allaha, istinskim d



Share this Surah Translation on Facebook...