Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Ta Ha Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
20:1طه
20:2ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به مشقت و زحمت افتی؛
20:3[بلکه آن را نازل کردیم] تا برای کسی که [از خدا] می ترسد، زمینه توجه و یادآوری باشد.
20:4در حالی که به تدریج از سوی کسی نازل شده که زمین و آسمان های بلند را آفریده است.
20:5[خدای] رحمان بر تخت فرمانروایی و تدبیر امور آفرینش چیره و مسلّط است.
20:6آنچه در آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر زمین است، فقط در سیطره مالکیّت و فرمانروایی اوست.
20:7و اگر سخن خود را با صدای بلند آشکار کنی [یا پنهان بداری، برای خدا یکسان است]؛ زیرا او پنهان وپنهان تر را می داند.
20:8خدای یکتاست که جز او هیچ معبودی نیست، نیکوترین نام ها فقط ویژه اوست.
20:9و آیا سرگذشت موسی به تو رسیده است؟
20:10هنگامی که آتشی دید، پس به خانواده اش گفت: درنگ کنید؛ بی تردید من آتشی دیدم [می روم] شاید شعله ای از آن را برایتان بیاورم یا نزد آتش [برای پیدا کردن راه] راهنمایی بیابم.
20:11پس چون به آن آتش رسید، ندا داده شد: ای موسی!
20:12به یقین این منم پروردگار تو، پس کفش خود را از پایت بیفکن؛ زیرا تو در وادی مقدس طوی هستی.
20:13و من تو را [به پیامبری] برگزیدم، پس به آنچه وحی می شود، گوش فرا دار.
20:14همانا! من خدایم که جز من معبودی نیست، پس مرا بپرست و نماز را برای یاد من برپا دار.
20:15بی تردید قیامت که می خواهم زمان وقوعش را پنهان بدارم، آمدنی است، تا هر کس را برابر تلاش و کوششی که می کند، پاداش دهند.
20:16پس مبادا آنکه از هوای نفسش پیروی کرده و [به این سبب] به قیامت ایمان ندارد، تو را [از توجه به آن] باز دارد که هلاک می شوی.
20:17و ای موسی! این [قطعه چوب] در دست راستت چیست؟
20:18گفت: این عصای من است، بر آن تکیه می زنم، و با آن برگ درختان را برای گوسفندانم فرو می ریزم و مرا در آن نیازهای دیگری هم هست.
20:19خدا فرمود: ای موسی! آن را بیفکن.
20:20پس آن را افکند، ناگهان ماری عظیم شد که به سرعت می شتافت.
20:21خدا فرمود: آن را بگیر و مترس که بی درنگ آن را به کیفیت اولش باز می گردانیم.
20:22و دستت را در گریبانت کن تا بدون هیچ عیبی [چون برص و پیسی] سفید و درخشان بیرون آید، [آن] معجزه ای دیگر است.
20:23تا برخی از بزرگ ترین معجزات خود را به تو نشان دهیم.
20:24به سوی فرعون برو؛ زیرا او [در برابر خدا] سرکشی کرده است.
20:25گفت: پروردگارا! سینه ام را [برای تحمل این وظیفه سنگین] گشاده گردان،
20:26و کارم را برایم آسان ساز،
20:27و گِرِهی را [که مانع روان سخن گفتن من است] از زبانم بگشای،
20:28[تا] سخنم را بفهمند،
20:29و از خانواده ام دستیاری برایم قرار ده،
20:30هارون، برادرم را
20:31پشتم را به او محکم کن،
20:32واو را در کارم شریک گردان،
20:33تا تو را [در میان مشرکان از داشتن شریک] بسیار و فراوان تنزیه کنیم،
20:34وبسیار به یادت باشیم،
20:35بی تردید تو به ما بینایی.
20:36خدا فرمود: ای موسی! به یقین خواسته ات به تو عطا شد.
20:37و بی تردید یک بار دیگر هم به تو احسان کردیم.
20:38آن زمان که به مادرت آنچه را که باید الهام می شد، الهام کردیم؛
20:39که او را در صندوق بگذار، پس او را به دریا بینداز تا دریا او را به ساحل اندازد، تا دشمن من و دشمن او، وی را برگیرد. و محبوبیّتی از سوی خود بر تو انداختیم تا [همگان به تو علاقه و محبت ورزند و آنچه را انجام دادم برای این بود که] با مراقبت کامل من پرورش یابی [و ساخته شوی.]
20:40