Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Baqarah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
2:1Alif. Lam. Mim.
2:2Taj Kitab, u kojeg nema sumnje, Uputa je za bogobojazne,
2:3One koji vjeruju u nevidljivo i obavljaju salat i od onog
2:4I one koji vjeruju u ono
2:5Takvi su na Uputi od Gospodara njihovog, i ti takvi su uspje
2:6Uistinu! Oni koji ne vjeruju - isto im je opominjao ih ili ih ne opominjao - (oni)ne
2:7Zape
2:8I od ljudi je ko govori: \"Vjerujemo u Allaha i u Dan posljednji\", a oni nisuvjernici,
2:9(Misle da) varaju Allaha i one koji vjeruju - a ne varaju, izuzev du
2:10U srcima njihovim je bolest. Pa - pove
2:11A kad im se ka
2:12Uistinu oni, oni su mufsidi, ali ne opa
2:13I kad im se ka
2:14I kad sretnu one koji vjeruju, govore: \"Vjerujemo!\" - a kad se osame sa
2:15Allah se ruga njima i pu
2:16Takvi su oni koji su kupili zabludu za Uputu; pa ne profitira trgovina njihova inisu upu
2:17Primjer njihov je kao primjer onog ko potpali vatru, pa po
2:18Gluhi, nijemi, slijepi su pa se ne povra
2:19Ili kao ki
2:20Gotovo da munja oduzme vidove njihove. Kad god im bljesne, po
2:21O ljudi! Obo
2:22Koji je za vas u
2:23A ako ste u sumnji o onom
2:24Pa ako ne u
2:25I obraduj one koji vjeruju i
2:26Uistinu! Allah se ne stidi da navede primjer (kao)
2:27Oni koji kr
2:28Kako ne vjerujete u Allaha, a bili ste mrtvi, pa vas je o
2:29On je Taj koji je stvorio za vas sve
2:30I kad re
2:31I pou
2:32Reko
2:33Re
2:34I kad rekosmo melecima: \"U
2:35I rekosmo: \"O Ademe! Nastani se ti i
2:36Tad u
2:37Tad primi Adem od Gospodara svog rije
2:38Rekosmo: \"Si
2:39A oni koji ne budu vjerovali i poricali ajete Na
2:40O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje kojom sam vas obdario i ispunitezavjet Meni, ispuni
2:41I vjerujte u ono
2:42I ne presvla
2:43I obavljajte salat i dajite zekat, i
2:44Zar nare
2:45I tra
2:46Koji znaju da
2:47O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje kojom sam vas obdario i da sam Jaodlikovao vas nad svjetovima,
2:48I bojte se Dana (kad) ne
2:49I kad vas spasismo od ljudstva faraonovog: izlagali su vas najgoroj kazni, klalisinove va
2:50I kad rastavismo za vas more, pa vas spasismo, a potopismo ljudstvo faraonovo i vigledaste;
2:51I kad odredismo Musau
2:52Zatim smo vam oprostili poslije toga, da biste vi zahvaljivali.
2:53I kad dadosmo Musau Knjigu i Furkan, da biste se vi uputili;
2:54I kad re
2:55I kad rekoste: \"O Musa! Ne
2:56Zatim smo vas podigli poslije smrti va
2:57I zasjenili smo vas oblakom (bijelim), i spustili na vas mennu i prepelice. \"Jediteod dobrih stvari kojima smo vas opskrbili.\" I nisu u
2:58I kad rekosmo: \"U
2:59Tad su zamijenili oni koji su
2:60I kad zatra
2:61I kad rekoste: \"O Musa! Ne
2:62Uistinu! Oni koji vjeruju i koji su jevreji i kr
2:63I kad uzesmo zavjet va
2:64Zatim ste se okrenuli poslije toga. Pa da nije dobrote Allahove prema vama i milostiNjegove, sigurno biste bili od gubitnika.
2:65I doista ste znali one izme
2:66Pa smo u
2:67I kad re
2:68Reko
2:69Reko
2:70Reko
2:71Re
2:72I kad ubiste du
2:73Tad rekosmo: \"Udarite ga dijelom njenim!\" Eto tako o
2:74Zatim su otvrdla srca va
2:75Pa zar
2:76I kad sretnu one koji vjeruju, ka
2:77A zar ne znaju da Allah zna
2:78I od njih (ima) neukih, ne znaju Knjigu, jedino
2:79Zato te
2:80I govore: \"Ne
2:81Svakako! Ko stekne zlodjelo i opkoli ga pogre
2:82A oni koji vjeruju i rade dobra djela, takvi
2:83I kad uzesmo zavjet sinova Israilovih: \"Ne obo
2:84I kad uzesmo zavjet va
2:85Zatim ste se vi takvi ubijali i protjerali grupu vas iz ku
2:86Takvi su oni koji su kupili
2:87I doista smo dali Musau Knjigu i slali iza njega poslanike. I dali smo Isau, sinuMerjeminu, dokaze jasne i pomogli ga Ruhul-kudusom. Zar se niste, kad god bi vam poslanikdonio ono
2:88I reko
2:89Pa po
2:90Jadno je ono za
2:91I kad im se ka
2:92I doista vam je do
2:93I kad uzesmo zavjet va
2:94Reci: \"Ako je za vas ku
2:95A ne
2:96I sigurno
2:97Reci: \"Ko je neprijatelj D
2:98Ko je neprijatelj Allahu i melecima Njegovim i poslanicima Njegovim i D
2:99I doista smo ti objavili ajete jasne, a u njih ne
2:100Zar! Kad god sklope sporazum, odbaci ga skupina izme
2:101I po
2:102I slijede
2:103A da su oni vjerovali i bojali se, sigurno bi nagrada od Allaha bila bolja, kad biznali!
2:104O vi koji vjerujete! Ne govorite: \"Ra'ina!\" - a govorite \"Unzurna!\" i slu
2:105Ne vole oni koji ne vjeruju izme
2:106Ne uklonimo nijedan znak, niti ga u
2:107Zar ne zna
2:108Zar
2:109Voljeli bi mnogi od sljedbenika Knjige da vas povrate nakon vjerovanja va
2:110I obavljajte salat i dajite zekat; a
2:111I govore: \"U
2:112Svakako! Ko preda lice svoje Allahu i on bude dobro
2:113I ka
2:114A ko je nepravedniji od onog ko zabranjuje mesd
2:115A Allahov je istok i zapad; pa kud god se okrenete, pa tamo je lice Allahovo.Uistinu! Allah je Sveobuhvatni, Znalac.
2:116I govore: \"Uzeo je Allah dijete.\" Slava neka je Njemu! Naprotiv, Njegovo je
2:117Za
2:118I govore oni koji ne znaju: \"Za
2:119Uistinu! Mi smo poslali tebe s Istinom, (kao) donosioca radosnih vijesti iopominja
2:120I ne
2:121Oni kojima smo dali Knjigu, u
2:122O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario i da sam Ja bioodlikovao vas nad svjetovima.
2:123I bojte se Dana kad ne
2:124I kad je ku
2:125I kad smo u
2:126I kad re
2:127I kad je podizao Ibrahim temelje Ku
2:128Gospodaru na
2:129Gospodaru na
2:130A ko ne
2:131Kad re
2:132I nalo
2:133Zar ste bili svjedoci kad do
2:134Taj narod je ve
2:135I govore: \"Budite jevreji ili kr
2:136Recite: \"Vjerujemo u Allaha i ono
2:137Pa ako budu vjerovali u sli
2:138Bojenje Allahovo!, a ko je bolji od Allaha bojenjem? A mi smo Njegovi obo
2:139Reci: \"Zar raspravljate s nama o Allahu, a On je na
2:140Zar govorite: \"Uistinu, Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i plemena, bili su jevrejiili kr
2:141Ta zajednica je ve
2:142Budale izme
2:143I tako smo vas u
2:144Doista vidimo okretanje tvog lica nebu. Pa sigurno
2:145I kad bi donio onima kojima je data Knjiga svaki znak, ne bi slijedili kiblu tvoju.A ne
2:146Oni kojima smo dali Knjigu prepoznaju ga kao
2:147Istina je od Gospodara tvog, zato nikako ne budi od sumnjivaca.
2:148Za svakog ima smjer kojem se on okre
2:149I odakle god iza
2:150I otkud god iza
2:151Kao
2:152Zato se sjetite Mene, sjeti
2:153O vi koji vjerujete! Tra
2:154I ne recite za onog ko je ubijen na putu Allahovom: \"Mrtvi su!\" Naprotiv,
2:155A sigurno
2:156Koji, kad ih zadesi nesre
2:157Nad tim takvima su salawati Gospodara njihovog i milost, a ti takvi - oni suupu
2:158Uistinu! Safa i Merwa su od znakova Allahovih. Zato ko hodo
2:159Uistinu, oni koji skrivaju
2:160Izuzev onih koji se kaju i popravljaju i obejane - pa to su ti kojima opra
2:161Uistinu, oni koji ne vjeruju i umru, a oni budu nevjernici, na tim takvima jeprokletstvo Allahovo, i meleka i ljudi svih.
2:162Vje
2:163A va
2:164Uistinu! U stvaranju nebesa i Zemlje, i promjeni no
2:165I od ljudi je ko uzima mimo Allaha takmace (Njemu), vole ih kao voljenjem Allaha. Akoji vjeruju, ja
2:166Kad se odreknu oni koji su bili slije
2:167I reknu oni koji su slijedili: \"Da nam je povratak, pa da ih se odreknemo kao
2:168O ljudi! Jedite od onog
2:169Samo vam nare
2:170I kad im se ka
2:171A primjer onih koji ne vjeruju je kao primjer onog ko vi
2:172O vi koji vjerujete! Jedite od dobrih stvari kojima smo vas opskrbili, izahvaljujte Allahu, ako Njega obo
2:173Jedino vam zabranjuje le
2:174Uistinu, oni koji skrivaju
2:175Takvi su oni koji su kupili zabludu s Uputom i kaznu oprostom. Pa kako su strpljivioni nad vatrom?
2:176To zato
2:177Nije
2:178O vi koji vjerujete! Propisuje vam se odmazda za ubojstvo: slobodan za slobodnog,rob za roba i
2:179A vama je u odmazdi
2:180Propisuje vam se: kad se pribli
2:181Pa ko je zamijeni nakon
2:182A ko se boji skretanja ili grijeha oporu
2:183O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao
2:184Odre
2:185Mjesec ramadan je taj u kojem je spu
2:186A kad te upitaju robovi Moji o Meni, pa uistinu sam Ja blizu! Odazivam se dowimolitelja kad Me priziva. Zato neka Mi se odazovu i neka vjeruju u Mene, da bi oni bili naputu ispravnom.
2:187Dopu
2:188I ne jedite imetke va
2:189Pitaju te o mla
2:190I borite se na putu Allahovom protiv onih koji se bore protiv vas, a neprekora
2:191I ubijajte ih gdje god ih na
2:192Pa ako prestanu, pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
2:193I borite se protiv njih dok ne bude (vi
2:194Mjesec sveti za mjesec sveti, i svetinje su odmazda. Pa onog ko napadne vas, tadnapadnite (i vi) njega, sli
2:195I tro
2:196I obavljajte had
2:197Had
2:198Nije vam grijeh da tra
2:199Zatim hrlite kud god hrle ljudi, i tra
2:200Pa kad zavr
2:201I od njih je ko govori: \"Gospodaru na
2:202Ti takvi
2:203I spominjite Allaha u danima nabrojanim. Pa ko po
2:204I od ljudi je onaj
2:205I kad se okrene, brza po zemlji, da bi
2:206I kad mu se ka
2:207I izme
2:208O vi koji vjerujete! Stupite u Islam svi i ne slijedite korake
2:209Pa ako posrnete nakon
2:210Da li samo
2:211Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnog znaka dali. A ko izmijeni blagodatAllahovu nakon
2:212Uljep
2:213Bili su ljudi zajednica jedna, pa je slao Allah vjerovjesnike, donosioce radosnihvijesti i opominja
2:214Zar mislite da
2:215Pitaju te
2:216Propisuje vam se borba, a ona ja za vas odvratnost. I mogu
2:217Pitaju te o mjesecu svetom, ratovanju u njemu. Reci: \"Ratovanje u njemu je velik(grijeh) - a odvra
2:218Uistinu, oni koji vjeruju i koji se isele i bore na putu Allahovom - takvi senadaju milosti Allahovoj. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
2:219Pitaju te o alkoholu i kocki. Reci: \"U njima dvoma je grijeh veliki i korist zaljude, a grijeh njihov je ve
2:220O Dunjau i Ahiretu. I pitaju te o siro
2:221I ne
2:222I pitaju te o menstruaciji. Reci: \"To je neprijatnost.\" Zato ostavite
2:223
2:224I ne
2:225Ne
2:226Oni koji se zakunu
2:227A ako se odlu
2:228A raspu
2:229Razvod (mo
2:230Pa ako je razvede (tre
2:231I kad razvedete
2:232I kad razvedete
2:233I majke
2:234A oni od vas koji umru i ostave
2:235I nema vam prestupa u onom
2:236Nije vam grijeh ako razvedete
2:237A ako ih razvedete prije no
2:238
2:239Pa ako se budete bojali, onda pje
2:240A koji umru od vas, i ostave
2:241I za raspu
2:242Tako vam obja
2:243Zar nisi razmislio o onima koji su iza
2:244I borite se na putu Allahovom i znajte da je Allah Onaj koji
2:245Ko je taj ko
2:246Zar nisi vidio velikane sinova Israilovih poslije Musaa, kad reko
2:247I re
2:248I re
2:249Pa po
2:250I po
2:251Tad ih razbi
2:252To su ajeti Allahovi, u
2:253Ti poslanici! Odlikovali smo ih jedne nad drugima. Od njih je onaj s kojim jegovorio Allah; i uzdigao je neke od njih stepenima. I dali smo Isau, sinu Merjeminu, dokazejasne i pomogli ga Ruhul-kudusom. A da je htio Allah, ne bi se oni me
2:254O vi koji vjerujete! Udjeljujte od onog
2:255Allah! Samo je On Bog!
2:256Nema prisiljavanja u vjeru! Doista se jasno razlikuje ispravnost od zablude! Pa kozanije
2:257Allah je Za
2:258Pa zar nisi vidio onog koji se prepirao s Ibrahimom o Gospodaru njegovom!, jer jeAllah dao njemu vlast. Kad re
2:259Ili kao onaj koji je pro
2:260I kad re
2:261Primjer onih koji tro
2:262Oni koji tro
2:263Lijepe rije
2:264O vi koji vjerujete! Ne kvarite sadake svoje prebacivanjem i uvredom, kao onaj kojiudjeljuje imetak svoj da bi vidjeli ljudi, a ne vjeruje u Allaha i Dan posljednji. Paprimjer njegov je kao primjer stijenja - na njemu pra
2:265A primjer onih koji tro
2:266Da li bi volio neko od vas da on ima ba
2:267O vi koji vjerujete! Udjeljujte od dobrih stvari koje ste zaradili i od onog
2:268
2:269Daje mudrost kome ho
2:270I
2:271Ako isti
2:272Nije na tebi upu
2:273(Sadaka je) za fukare koji ograni
2:274Oni koji udjeljuju imetke svoje no
2:275Oni koji jedu kamatu, ne
2:276Bri
2:277Uistinu, oni koji vjeruju i
2:278O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i ostavite
2:279Pa ako (to) ne u
2:280A ako (du
2:281I bojte se Dana u kojem
2:282O vi koji vjerujete! Kad dajete zajam do roka odre
2:283A ako budete na putovanju i ne na
2:284Allahovo je
2:285Vjeruje Poslanik u ono
2:286Ne optereShare this Surah Translation on Facebook...