Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Maryam Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
19:1Kāf Hā Jā Ajīn Sād.
19:2Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau,
19:3kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo,
19:4i rekao: \"Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao.
19:5Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina
19:6da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan.\
19:7\"O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati.\
19:8\"Gospodaru moj\" – reče on – \"kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio?\
19:9\"Eto tako!\" – reče. \"Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio.'\
19:10\"Gospodaru moj\" – reče – \"daj mi neki znak!\" – \"Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti.\
19:11I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje: \"Hvalite Ga ujutro i navečer!\
19:12\"O Jahja, prihvati Knjigu odlučno!\" – a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio
19:13i nježnost i čednost, i čestit je bio
19:14i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan.
19:15I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao!
19:16I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla
19:17i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.
19:18\"Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!\" – uzviknu ona.
19:19\"A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga\" – reče on – \"da ti poklonim dječaka čista!\
19:20\"Kako ću imati dječaka\" – reče ona – \"kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!\
19:21\"To je tako!\" – reče on. \"Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lahko', i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!\
19:22I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.
19:23I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. \"Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!\" – uzviknu ona.
19:24I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: \"Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče.
19:25Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe,
19:26pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: 'Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti.'\
19:27I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. \"O Merjemo\" – rekoše oni – \"učinila si nešto nečuveno!
19:28Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.\
19:29A ona im na njega pokaza. \"Kako da govorimo djetetu u bešici?\" – rekoše.
19:30\"Ja sam Allahov rob\" – ono reče – \"meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti
19:31i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,
19:32i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.
19:33I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!\
19:34To je Isa, sin Merjemin – to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju.
19:35Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: \"Budi!\" – i ono bude.
19:36Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put.
19:37I sljedbenici Knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško onima koji ne vjeruju kada budu na Danu velikom prisutni!
19:38Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti onoga Dana kad pred Nas stanu! A nevjernici su sada u očitoj zabludi!
19:39I opomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali.
19:40Mi ćemo Zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i Nama će se oni vratiti.
19:41Spomeni, u Knjizi, Ibrahima! On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik.
19:42Kada je rekao ocu svome: \"O oče moj, zašto se klanjaš onome koji niti čuje niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti?
19:43O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi; zato mene slijedi, i ja ću te na Pravi put uputiti;
19:44o oče moj, ne klanjaj se šejtanu, šejtan je Milostivome uvijek neposlušan;
19:45o oče moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug\" –
19:46otac njegov je rekao: \"Zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti!\
19:47\"Mir tebi!\" – reče Ibrahim. \"Moliću Gospodara svoga da ti oprosti, jer On je vrlo dobar prema meni.
19:48I napustiću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i klanjaću se Gospodaru svome; nadam se da neću biti nesretan u klanjanju Gospodaru svome.\
19:49I pošto napusti njih i one kojima su se, mimo Allaha, klanjali, Mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima učinismo
19:50i darovasmo im svako dobro i učinismo da budu hvaljeni i po dobru spominjani.
19:51I spomeni u Knjizi Musaa! On je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik.
19:52Mi smo ga s desne strane Tura zovnuli i Sebi ga približili da čuje riječi Naše,
19:53i darovali smo mu milošću Našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna.
19:54I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik,
19:55i tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan.
19:56I spomeni u Knjizi Idrisa! On je bio istinoljubiv i vjerovjesnik,
19:57i Mi smo ga na visoko mjesto digli.
19:58To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali.
19:59A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći;
19:60ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući,
19:61u edenske vrtove koje je Milostivi robovima Svojim obećao zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli – a obećanje Njegovo će se doista ispuniti –
19:62u njima prazne besjede neće slušati, već samo: \"Mir!\" i u njima će i ujutro i navečer opskrbljeni biti.
19:63Daćemo da takav Džennet naslijedi onaj od robova Naših koji se bude grijeha klonio.
19:64\"Mi smo u Džennet ušli samo dobrotom Gospodara tvoga, On je vladar svega, On zna budućnost našu i prošlost našu i ono što je između toga\" – govoriće. Gospodar tvoj ne zaboravlja.
19:65On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan! Znaš li da ime Njegovo ima iko?
19:66Čovjek kaže: \"Zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen?\
19:67A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa?
19:68I tako mi Gospodara tvoga, Mi ćemo i njih i šejtane sakupiti, zatim ćemo ih dovesti da oko Džehennema na koljenima kleče,
19:69a onda ćemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema Milostivome najdrskiji bili,
19:70jer Mi dobro znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore.
19:71I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao!
19:72Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti.
19:73Kad su im se Naši jasni ajeti kazivali, onda su oni koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali: \"Ili smo mi ili vi u boljem položaju i ko ima više pobornika?\
19:74A koliko smo Mi prije njih naroda uništili koji su blagom i izgledom divljenje izazivali!
19:75Reci: \"Onome ko je u zabludi, neka Milostivi dug život dâ!\" – Ali kad takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo Smak svijeta, zbilja će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje –
19:76i Allah će pomoći onima koji su na Pravome putu! A dobra djela koja vječno ostaju – od Gospodara tvoga biće bolje nagrađena i ljepše uzvraćena.
19:77Zar nisi vidio onoga koji u dokaze Naše ne vjeruje i govori: \"Zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca!\
19:78Ili je on budućnost prozreo ili je od Milostivog obećanje primio?
19:79Nijedno! Mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti,
19:80a ono što smo mu dali – naslijediti, i sam samcat će Nam se vratiti.
19:81Oni kao zagovornike nekakva božanstva, a ne Allaha, uzimaju.
19:82A ne valja tako! Božanstva ta će poreći da su im se klanjali, i biće im protivnici.
19:83Zar ne vidiš da Mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju?
19:84Zato ne traži da što prije stradaju, Mi im polako dane odbrajamo!
19:85Onoga Dana kada čestitē kao uzvanike pred Milostivim sakupimo,
19:86a kad u Džehennem žedne grješnike potjeramo,
19:87niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga kome Milostivi dopusti.
19:88Oni govore: \"Milostivi je uzeo dijete!\" –
19:89Vi, doista, nešto odvratno govorite!
19:90Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe
19:91što Milostivom pripisuju dijete.
19:92Nezamislivo je da Milostivi ima dijete –
19:93ta svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti utočište!
19:94On ih je sve zapamtio i tačno izbrojio,
19:95i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.
19:96One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će, sigurno, voljenim učiniti.
19:97Mi smo Kur'an učinili lahkim, na tvome jeziku, da bi njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a inadžije nepopustljive opomenuo.
19:98A koliko smo samo naroda prije njih uništili! Da li ijednog od njih vidiš i da li i najslabiji glas njihov čuješ?Share this Surah Translation on Facebook...