Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Kahf Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
18:1Hvala Allahu, Onom koji robu Svom objavljujeKnjigu - a nije u
18:2Ispravnu, da opominje silom
18:3U kojoj
18:4I (da) upozori one koji govore: \"Allah je uzeodijete.\
18:5Nemaju oni niti o
18:6Pa mo
18:7Uistinu! Mi smo ono
18:8I uistinu, Mi smo Ti koji
18:9Ili misli
18:10Kad se mladi
18:11Tad smo udarili na u
18:12Zatim smo ih podigli, da znamo koja od dvijestranke je bolja za prora
18:13Mi ti pri
18:14I utvrdili smo srca njihova, kad ustado
18:15Ovi na
18:16I kad napustite njih i ono
18:17I vidi
18:18I smatra
18:19I tako smo ih podigli, da se me
18:20Uistinu
18:21I tako smo upoznali o njima, da znaju da jeobe
18:22Govorit
18:23I nikako ne reci ni za koju stvar: \"Uistinu,u
18:24Bez: \"In
18:25I ostali su u pe
18:26Reci: \"Allah je Najbolji znalac tog
18:27I recitiraj
18:28I strpi du
18:29I reci: \"Istina je od Gospodara va
18:30Uistinu! Onima koji vjeruju i
18:31Ti takvi
18:32I navedi im primjer dvojice ljudi: Na
18:33Obje ba
18:34I imao je on plodove; pa re
18:35I u
18:36I ne mislim da
18:37Drug njegov mu re
18:38Me
18:39A za
18:40Pa mo
18:41Ili osvanuti voda njena porinuta, pa je ne
18:42I bijahu opasani plodovi njegovi. Tad po
18:43I nije za njega bilo grupe koja
18:44Ondje je za
18:45I navedi im primjer
18:46Bogatstvo i sinovi su ukras
18:47A na Dan kad pokrenemo brda i vidi
18:48I budu izvedeni pred Gospodara tvog uredovima: \"Doista ste nam do
18:49I postavi
18:50I kad rekosmo melecima: \"Padnite na sed
18:51Nisam u
18:52A na Dan kad rekne: \"Pozovite ortake Moje -koje ste smatrali.\" Tad
18:53I vidje
18:54I doista smo izlo
18:55A zadr
18:56I ne
18:57A ko je nepravedniji od onog ko je opomenutajetima Gospodara svog, pa se okrene od njih izaboravi
18:58A Gospodar tvoj je Oprosnik, Vlasnik milosti.Da ih
18:59A to su gradovi - uni
18:60I kad re
18:61Pa po
18:62Pa po
18:63Re
18:64(Musa) re
18:65Tad na
18:66Musa mu re
18:67(Hidr) re
18:68I kako da se strpi
18:69(Musa) re
18:70(Hidr) re
18:71Tad odo
18:72(Hidr) re
18:73(Musa) re
18:74Pa odo
18:75(Hidr) re
18:76(Musa) re
18:77Tad odo
18:78(Hidr) re
18:79
18:80A
18:81Pa smo
18:82A
18:83I pitaju te o Zul-karnejnu. Reci:\"Izrecitova
18:84Uistinu, Mi smo ga u
18:85Pa je slijedio put.
18:86Dok, kad sti
18:87Re
18:88A
18:89Zatim je slijedio put,
18:90Dok - kad sti
18:91Tako! I doista smo ono
18:92Zatim je slijedio put.
18:93Dok - kad sti
18:94Reko
18:95Re
18:96Dajte mi komade gvo
18:97Tad nisu mogli da ga pre
18:98(Zul-karnejn) re
18:99I ostavi
18:100I izlo
18:101Onima
18:102Pa zar misle oni koji ne vjeruju, da (mogu)uzeti robove Moje mimo Mene za
18:103Reci: \"Ho
18:104Oni koji zalutaju trudom svojim u
18:105Takvi su oni koji ne vjeruju u ajeteGospodara svog i susret s Njim. Zato
18:106To je pla
18:107Uistinu! Oni koji vjeruju i rade dobradjela, ima
18:108Vje
18:109Reci: \"Kad bi more bilo tinta za rije
18:110Reci: \"Ja sam samo smrtnik sliShare this Surah Translation on Facebook...