Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Kahf Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
18:1Hvaljen neka je Allah, koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego
18:2ispravnu, da teškom kaznom, koju će On dati, opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje,
18:3u kojoj će vječno boraviti,
18:4i da opomene one koji govore: \"Allah je Sebi uzeo sina.\
18:5O tome oni ništa ne znaju, a ni preci njihovi. Kako krupna riječ izlazi iz usta njihovih! Oni ne govore drugo do neistinu!
18:6Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj neće da povjeruju?
18:7Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati,
18:8a Mi ćemo nju i golom ledinom učiniti.
18:9Misliš li ti da su samo stanovnici pećine, čija su imena na ploči napisana, bili čudo među čudima Našim?
18:10Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo: \"Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost\
18:11,"Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina.
18:12Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili.
18:13Ispričaćemo ti povijest njihovu – onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im ubjeđenje još više učvrstili.
18:14Osnažili smo bili njihova srca kad su se digli i rekli: \"Gospodar naš – Gospodar je nebesa i Zemlje, mi se nećemo pored Njega drugom bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili.
18:15Narod ovaj naš je mimo Njega druge bogove prihvatio, zašto jasan dokaz nije donio o tome da se treba njima klanjati? A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu iznosi neistinu?
18:16Kad napustite njih i one kojima, umjesto Allahu, robuju, sklonite se u pećinu, Gospodar vaš će vas milošću Svojom obasuti i za vas će ono što će vam korisno biti pripremiti.\
18:17I ti si mogao vidjeti kako Sunce, kada se rađa – obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi – zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinoj. To je dokaz Allahove moći! – Kome Allah ukaže na Pravi put, on će Pravim putem ići, a koga u zabludi ostavi, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga na Pravi put uputiti.
18:18I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženih prednjih šapa, na ulazu je ležao; da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio.
18:19I Mi smo ih, isto tako, probudili da bi jedni druge pitali. \"Koliko ste ovdje ostali?\" – upita jedan od njih. – \"Ostali smo dan ili dio dana\" – odgovoriše. – \"Gospodar vaš najbolje zna koliko ste ostali\" – rekoše. – \"Pošaljite jednog od vas s ovim srebrenjacima vašim u grad, pa nek vidi u koga je najčistije jelo i neka vam od njega donese hrane i neka bude ljubazan i neka nikome ne govori ništa o vama,
18:20jer, ako oni doznaju za vas, kamenovaće vas ili će vas na silu u svoju vjeru obratiti, i tada nikada nećete ono što želite postići!\
18:21I Mi smo, isto tako, učinili da oni za njih saznaju, da bi se uvjerili da je istinito Allahovo obećanje i da u Čas oživljenja nema nikakve sumnje, kada su se između sebe o njima raspravljali, i rekli: \"Sagradite na ulazu u nju zgradu, Gospodar njihov najbolje zna ko su oni.\" A onda oni do čijih se riječi najviše držalo rekoše: \"Napravićemo na ulazu u nju bogomolju!\
18:22Neki će reći: \"Bila su trojica, pas njihov je bio četvrti\", a neki će govoriti: \"Bila su peterica, pas njihov je bio šesti\", nagađajući ono što ne znaju, dok će neki reći: \"Bila su sedmerica, a pas njihov bio je osmi.\" Reci: \"Gospodaru mome je dobro poznat njihov broj, samo malo njih to zna. Zato ne raspravljaj o njima osim površno, i ne pitaj o njima od njih nikoga!\
18:23I nikako za bilo šta ne reci: \"Uradiću to sigurno sutra!\" – ne dodavši:
18:24\"Ako Bog da!\" A kada zaboraviš, sjeti se Gospodara svoga i reci: \"Gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga.\
18:25A oni su ostali u pećini svojoj tri stotine i još devet godina.
18:26Reci: \"Allah najbolje zna koliko su ostali; tajne nebesa i Zemlje jedino On zna. Kako On sve vidi, kako On sve čuje! Oni nemaju drugog zaštitnika osim Njega, a On ne uzima nikoga u odlukama Svojim kao ortaka.\
18:27Kazuj iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može izmijeniti riječi Njegove, pa ni ti; osim kod Njega, nećeš naći utočišta nikakva.
18:28Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti
18:29i reci: \"Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće – neka ne vjeruje!\" Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!
18:30One koji budu vjerovali i dobra djela činili – Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio –
18:31čekaju sigurno edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblačiti, na divanima će u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li boravišta!
18:32I navedi im kao primjer dva čovjeka; jednom od njih smo dva vrta lozom zasađena dali i palmama ih opasali, a između njih njive postavili.
18:33Oba vrta su davala svoj plod, ničega nije manjkalo, a kroz sredinu njihovu smo rijeku proveli.
18:34On je i drugog imetka imao. I reče drugu svome, dok je s njim razgovarao: \"Od tebe sam bogatiji i jačeg sam roda!\
18:35I uđe u vrt svoj nezahvalan Gospodaru svome na blagodatima, govoreći: \"Ne mislim da će ovaj ikada propasti,
18:36i ne mislim da će ikada Smak svijeta doći; a ako budem vraćen Gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći.\
18:37I reče mu drug njegov, dok je s njim razgovarao: \"Zar ne vjeruješ u Onoga koji te je od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena, i najzad te potpunim čovjekom učinio?
18:38Što se mene tiče, On, Allah, moj je Gospodar i ja Gospodaru svome ne smatram ravnim nikoga.
18:39A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao: 'Mašallah! – moć je samo u Allaha!' Ako vidiš da je u mene manje blaga i manje roda nego u tebe,
18:40pa – Gospodar moj može mi bolji vrt od tvoga dati, a na tvoj nepogodu s neba poslati, pa da osvane samo klizava ledina, bez ičega,
18:41ili da mu voda u ponor ode pa da je ne mogneš pronaći nikada.\
18:42I propadoše plodovi njegovi i on poče kršiti ruke svoje žaleći za onim što je na njega utrošio – a loza se bijaše povaljala po podupiračima svojim – i govoraše: \"Kamo sreće da Gospodaru svome nisam smatrao ravnim nikoga!\
18:43I nije imao ko bi mu mogao pomoći, osim Allaha; a sam sebi nije mogao pomoći.
18:44Tada može pomoći samo Allah, Istiniti, On daje najbolju nagradu i čini da se sve na najbolji način okonča.
18:45Navedi im kao primjer da je život na ovome svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo, ipak postane suho, i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve može!
18:46Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati.
18:47A na Dan kada planine uklonimo, i kad vidiš Zemlju ogoljenu – a njih smo već sakupili, nijednog nismo izostavili –
18:48pred Gospodarom tvojim biće oni u redove poredani: \"Došli ste Nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti.\
18:49I Knjiga će biti postavljena i vidjećete grješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. \"Teško nama\" – govoriće – \"kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!\" – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.
18:50A kad smo rekli melekima: \"Poklonite se Ademu!\" – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijest Gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šejtan loša zamjena nevjernicima!
18:51Ja nisam uzimao njih za svjedoke prilikom stvaranja nebesa i Zemlje ni neke od njih prilikom stvaranja drugih i za pomagače nisam uzimao one koji na krivi put upućuju.
18:52A na Dan kad On rekne: \"Pozovite one za koje ste tvrdili da su ortaci Moji!\" – i kad ih pozovu, oni im se neće odazvati i Mi ćemo učiniti da iskuse patnju zbog njihovih ranijih veza,
18:53i grješnici će ugledati vatru i uvjeriće se da će u nju pasti, i da im iz nje neće povratka biti.
18:54U ovom Kur'anu Mi na razne načine objašnjavamo ljudima svakovrsne primjere, ali je čovjek, više nego iko, spreman raspravljati.
18:55A ljude, kada im dolazi uputa, odvraća od vjerovanja i od toga da od Gospodara svoga mole oprosta samo to što očekuju sudbinu drevnih naroda ili što čekaju da ih snađe kazna naočigled svega svijeta.
18:56Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju. A nevjernici se raspravljaju, služeći se neistinama, da bi time opovrgli Istinu, i rugaju se dokazima Mojim i Mojim opomenama.
18:57I ima li nepravednijeg od onoga koji, kad se dokazima Gospodara svoga opominje, za njih ne haje, i zaboravlja na posljedice onog što je učinio? Mi na srca njihova pokrivače stavljamo da Kur'an ne shvate, i gluhim ih činimo; i ako ih ti na Pravi put pozoveš, oni, kad su takvi, nikada neće Pravim putem poći.
18:58Gospodar tvoj mnogo prašta i neizmjerno je milostiv; da ih On za ono što zaslužuju kažnjava, odmah bi ih na muke stavio. Ali, njih čeka određeni čas, od koga neće naći utočišta.
18:59A ona sela i gradove smo razorili zato što stanovnici njihovi nisu vjerovali i za propast njihovu tačno vrijeme bismo odredili.
18:60A kada Musa reče momku svome: \"Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću dugo, dugo ići!\
18:61I kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju, zaboraviše na ribu svoju, pa ona u more kliznu.
18:62A kada se udaljiše, Musa reče momku svome: \"Daj nam užinu našu, jer smo se od ovog našeg putovanja umorili.\
18:63\"Vidi!\" – reče on – \"kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu – sâm šejtan je učinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem – mora da je ona skliznula u more; baš čudnovato!\
18:64\"E, to je ono što tražimo!\" – reče Musa, i njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli,
18:65i nađoše jednog Našeg roba kome smo milost Našu darovali i onome što samo Mi znamo naučili.
18:66\"Mogu li da te pratim\" – upita ga Musa – \"ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?\
18:67\"Ti sigurno nećeš moći sa mnom izdržati\" – reče onaj –
18:68\"a i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš?\
18:69\"Vidjećeš da ću strpljiv biti, ako Bog da!\" – reče Musa – \"i da ti se neću ni u čemu protiviti.\
18:70\"Ako ćeš me već pratiti\" – reče onaj – \"onda me ni o čemu ne pitaj dok ti ja o tome prvi ne kažem!\
18:71I njih dvojica krenuše. I kad se u lađu ukrcaše, onaj je probuši. \"Zar je probuši da potopiš one koji na njoj plove? Učinio si, doista, nešto vrlo krupno!\
18:72\"Ne rekoh li ja\" – reče onaj – \"da ti, doista, nećeš moći izdržati sa mnom?\
18:73\"Ne karaj me što sam zaboravio\" – reče – \"i ne čini mi poteškoće u ovome poslu mome!\
18:74I njih dvojica krenuše. I kad sretoše jednog dječaka pa ga onaj ubi, Musa reče: \"Što ubi dijete bezgrješno, koje nije nikoga ubilo! Učinio si, zaista, nešto vrlo ružno!\
18:75\"Ne rekoh li ja tebi\" – reče onaj – \"da ti, doista, nećeš moći izdržati sa mnom?\
18:76\"Ako te i poslije ovoga za bilo šta upitam\" – reče – \"onda se nemoj sa mnom družiti. Eto sam ti se opravdao!\
18:77I njih dvojica krenuše; i kad dođoše do jednog grada, zamoliše stanovnike njegove da ih nahrane, ali oni odbiše da ih ugoste. U gradu njih dvojica naiđoše na jedan zid koji tek što se nije srušio, pa ga onaj prezida i ispravi. \"Mogao si\" – reče Musa – \"uzeti za to nagradu.\
18:78\"Sada se rastajemo ja i ti!\" – reče onaj – \"pa da ti objasnim zbog čega se nisi mogao strpiti.
18:79Što se one lađe tiče – ona je vlasništvo siromaha koji rade na moru, i ja sam je oštetio jer je pred njima bio jedan vladar koji je svaku ispravnu lađu otimao;
18:80što se onoga dječaka tiče – roditelji njegovi su vjernici, pa smo se pobojali da ih on neće na nasilje i nevjerovanje navratiti,
18:81a mi želimo da im Gospodar njihov, umjesto njega, dâ boljeg i čestitijeg od njega, i milostivijeg;
18:82a što se onoga zida tiče – on je dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek i Gospodar tvoj želi, iz milosti Svoje, da oni odrastu i izvade blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje!\
18:83I pitaju te o Zulkarnejnu. Reci: \"Kazaću vam o njemu neke vijesti.\
18:84Mi smo mu dali vlast na Zemlji i omogućili mu da izvrši ono što želi.
18:85I on pođe.
18:86Kad stiže do mjesta gdje Sunce zalazi, učini mu se kao da zalazi u jedan mutan izvor i nađe u blizini njegovoj jedan narod. \"O Zulkarnejne\" – rekosmo Mi – \"ili ćeš ih kazniti ili ćeš s njima lijepo postupiti?\
18:87\"Onoga ko ostane mnogobožac\" – reče – \"kaznićemo, a poslije će se svome Gospodaru vratiti, pa će ga i On teškom mukom mučiti.
18:88A onome ko bude vjerovao i dobra djela činio – nagrada najljepša, i s njim ćemo blago postupiti.\
18:89I on opet pođe.
18:90I kad stiže do mjesta gdje Sunce izlazi, on nađe da ono izlazi iznad jednog naroda kome Mi nismo dali da se od njega bilo čime zakloni.
18:91I on postupi s njima isto onako kako je s onima prije postupio.
18:92I on pođe.
18:93Kad stiže između dvije planine, nađe ispred njih narod koji je jedva govor razumijevao.
18:94\"O Zulkarnejne\" – rekoše oni – \"Jedžudž i Medžudž čine nered po Zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi.\
18:95\"Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao\" – reče on. \"Nego, samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih zid podići.
18:96Donesite mi velike komade gvožđa!\" I kad on izravna dvije strane brda, reče: \"Pūšite!\" A kad ga usija, reče: \"Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem.\
18:97I tako oni nisu mogli ni da ga pređu niti su ga mogli prokopati.
18:98\"Ovo je blagodat Gospodara moga!\" – reče on. \"A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni, On će ga sa zemljom sravniti, a prijetnja Gospodara moga će se, sigurno, ispuniti.\
18:99I Mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugima. I puhnuće se u rog, pa ćemo ih sve sakupiti,
18:100i toga dana ćemo nevjernicima Džehennem jasno pokazati,
18:101onima čije su oči bile koprenom zastrte, da o dokazima Mojim razmisle, onima koji nisu htjeli ništa čuti.
18:102Zar nevjernici misle da pored Mene mogu za bogove uzimati robove Moje? Mi smo, doista, za prebivalište nevjernicima pripremili Džehennem.
18:103Reci: \"Hoćete li da vam kažemo čija djela neće nikako priznata biti,
18:104čiji će trud u životu na ovome svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade?
18:105To su oni koji u dokaze Gospodara svoga ne budu vjerovali i koji budu poricali da će pred Njega izići; zbog toga će trud njihov uzaludan biti i na Sudnjem danu im nikakva značaja nećemo dati.
18:106Njima će kazna Džehennem biti, zato što su nevjernici bili i što su se dokazima Mojim i poslanicima Mojim rugali.\
18:107Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili – džennetske bašče će prebivalište biti,
18:108vječno će u njima boraviti i neće poželjeti da ih nečim drugim zamijene.
18:109Reci: \"Kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim.\
18:110Reci: \"Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!\"Share this Surah Translation on Facebook...