Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Isra` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
17:1Slavljen neka je Onaj koji je no
17:2I dali smo Musau Knjigu i u
17:3Potomci su onog koga smo nosili s Nuhom.Uistinu, on je bio rob zahvalan.
17:4I odredili smo sinovima Israilovim u Knjizi:\"Sigurno
17:5Pa kad do
17:6Zatim smo vam dali povrat na njih, i pomoglivas imecima i sinovima, i u
17:7Ako
17:8Mo
17:9Uistinu, ovaj Kur'an upu
17:10I da oni koji ne vjeruju u Ahiret -pripremili smo za njih kaznu bolnu.
17:11I priziva
17:12I u
17:13I svakom
17:14\
17:15Ko se upu
17:16A kad
17:17I koliko smo uni
17:18Ko
17:19A ko
17:20Svakom pru
17:21Pogledaj kako smo ih odlikovali jedne naddrugima, a sigurno je Ahiret ve
17:22Ne stavljaj uz Allaha boga drugog, pa dasjedne
17:23A odredio je Gospodar tvoj, da ne obo
17:24I spusti im krilo poniznosti iz milosti, ireci: \"Gospodaru moj! Smiluj se njima dvoma, kao
17:25Gospodar va
17:26I daj bli
17:27Uistinu! Rasipnici su bra
17:28A ako se okrene
17:29I ne
17:30Uistinu, Gospodar tvoj pru
17:31I ne ubijajte djecu svoju iz straha odsiroma
17:32I ne pribli
17:33I ne ubijte du
17:34I ne pribli
17:35I ispunjavajte mjeru kad mjerite, vagajtemjerilom ispravnim. To je dobro i najljep
17:36I ne slijedi ono o
17:37I ne hodaj po Zemlji likuju
17:38Sve to je zlo kod Gospodara tvog, pokudno je.
17:39To je od onog
17:40Pa zar je vas odlikovao Gospodar va
17:41I doista, izlo
17:42Reci: \"Da su uz Njega bogovi kao
17:43Slavljen neka je On i Uzvi
17:44Slavi Ga sedam nebesa i Zemlja i ko je unjima; i nema nijedne stvari, a da ne slavi sa hvalomNjegovom. Me
17:45I kad u
17:46I stavljamo na srca njihova prekriva
17:47Mi smo Najbolji znalac onog
17:48Vidi kako za tebe navode primjere pa lutaju,te ne mogu da na
17:49I govore: \"Zar
17:50Reci: \"Budite kamenje ili gvo
17:51Ili stvorenje od onog
17:52Na Dan kad vas pozove, tad
17:53I reci robovima Mojim (da) govore ono
17:54Gospodar va
17:55I Gospodar tvoj je Najbolji znalac onog ko jena nebesima i Zemlji. A doista smo odlikovalivjerovjesnike jedne nad drugima, i dali smo DawuduZebur.
17:56Reci: \"Prizivajte one koje ste dr
17:57Takvi koje oni prizivaju, tra
17:58I nema nijednog naselja, a da ga Mi ne
17:59A sprje
17:60I kad ti rekosmo: \"Uistinu, Gospodar tvojobuhvata
17:61I kad rekosmo melecima: \"Padnite na sed
17:62Re
17:63(Allah) re
17:64I podbodi koga mo
17:65Uistinu! Robovi Moji - ne
17:66Gospodar va
17:67I kad vas dotakne nevolja u moru, i
17:68Pa zar ste sigurni da ne
17:69Ili ste sigurni da vas ne
17:70A uistinu, ukazali smo
17:71Na Dan kad pozovemo sve ljude s imamomnjihovim - pa kome se da knjiga njegova u desnicunjegovu, pa takvi
17:72A ko je na ovom (svijetu) slijepac, pa on
17:73I skoro da te ba
17:74I da te nismo u
17:75Tad bismo doista dali da ti iskusi
17:76I zamalo da te doista prepla
17:77Sunnet onog kog smo poslali prije tebe odposlanika Na
17:78Obavljaj salat sa naginjanjem Sunca (zapadu),do mraka no
17:79A od no
17:80I reci: \"Gospodaru moj! Daj mi da u
17:81I reci: \"Do
17:82I objavljujemo od Kur'ana ono
17:83I kad obdarimo
17:84Reci: \"Svako radi na svoj na
17:85I pitaju te o Duhu. Reci: \"Duh je po naredbiGospodara mog, a vama je od znanja dato samo malo.\
17:86A da ho
17:87Osim milosti Gospodara tvog. Uistinu! DobrotaNjegova je prema tebi velika.
17:88Reci: \"Kad bi se sakupilo
17:89A doista smo
17:90I reko
17:91Ili imadne
17:92Ili da
17:93Ili ti imadne
17:94A sprje
17:95Reci: \"Da su na Zemlji meleci koji hodesmireno, sigurno bismo im spustili s neba melekaposlanikom.\
17:96Reci: \"Dovoljan je Allah svjedok izme
17:97A koga uputi Allah, tad je on upu
17:98To je pla
17:99Zar ne vide da je Allah, Koji je stvorionebesa i Zemlju, kadar da stvori sli
17:100Reci: \"Da vi vladate riznicama milostiGospodara mog, tad biste se sigurno suzdr
17:101I doista, dali smo Musau devet znakova,dokaza jasnih - ta pitaj sinove Israilove - kad imdo
17:102Re
17:103Tad je
17:104I rekli smo poslije njega sinovimaIsrailovim: \"Nastanite zemlju! Pa kad do
17:105A s Istinom smo ga spustili i s Istinom jesi
17:106A Kur'an - razdijelili smo ga, da ga u
17:107Reci: \"Vjerovali (vi) u njega ili nevjerovali! Uistinu, oni kojima je dato znanje prijenjega, kad im se u
17:108I govore: 'Slava neka je Gospodaru na
17:109I padaju na brade pla
17:110Reci: \"Prizivajte Allaha\", ili \"PrizivajteMilostivog.\" Kako god zovete - pa Njegova imena sunajljep
17:111I reci: \"Hvala neka je Allahu Koji nije uzeodijete i Koji nema ortaka u vlasti i Koji nemazaShare this Surah Translation on Facebook...