Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nahl Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
16:1Ono što je Allah odredio – dogodiće se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!
16:2On šalje meleke s Objavom, po volji Svojoj, onim robovima Svojim kojima hoće: \"Opominjite da nema boga osim Mene i bojte Me se!\
16:3On je mudro nebesa i Zemlju stvorio; neka je On vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!
16:4On stvara čovjeka od kapi sjemena, a on odjednom – otvoreni protivnik!
16:5I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite;
16:6ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite,
16:7a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli – Gospodar vaš je, uistinu, blag i milostiv –
16:8i konje, i mazge, i magarce – da ih jašete, i kao ukras – a stvoriće i ono što ne znate.
16:9Allahovo je da ukaže na Pravi put, a ima ih i krivih; a da On hoće, sve bi vas uputio.
16:10On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojim stoku napasate;
16:11On čini da vam pomoću nje raste žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi – to je, zaista, dokaz za ljude koji razmišljaju;
16:12On čini da se noći i danom koristite, i Suncem i Mjesecom, a zvijezde su volji Njegovoj potčinjene – to su, uistinu, dokazi za ljude koji pameti imaju –
16:13i svim onim raznobojnim što vam na Zemlji stvara – to je, doista, dokaz ljudima koji pouku primaju.
16:14On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite – ti vidiš lađe kako ga sijeku da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili.
16:15On je po Zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate,
16:16i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju.
16:17Pa da li je onda Onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara?! Urazumite se!
16:18Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je –
16:19Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite.
16:20A oni kojima se oni, umjesto Allahu, klanjaju – ništa ne stvaraju; oni su sami stvoreni;
16:21tvari su, nisu živi i ne znaju kada će biti oživljeni.
16:22Vaš Bog je – jedan Bog! Srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju poriču, oni se ohološću razmeću,
16:23nema sumnje da Allah zna i ono što oni taje, a i ono što javno iznose; On doista ne voli one koji se ohole.
16:24A kada ih neko upita: \"Šta to Gospodar vaš objavljuje?\" – oni odgovaraju: \"Naroda drevnih izmišljotine!\
16:25da bi na Sudnjem danu nosili čitavo breme svoje i dio bremena onih koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zabludu doveli. A grozno je to što će oni nositi!
16:26I oni prije njih su spletke pleli, pa je Allah iz temelja zgrade njihove porušio, i krov se na njih srušio – stigla ih je kazna odakle nisu očekivali.
16:27A na Sudnjem danu On će ih osramotiti i upitati: \"Gdje su oni koje ste Meni ravnim smatrali, oni zbog kojih ste se prepirali?\" Oni koji su razumni reći će: \"Danas će bruka i muka nevjernike stići
16:28kojima su meleki duše uzeli u času kad su nevjernici bili.\" I oni će se pokoriti i reći: \"Mi nismo nikakvo zlo činili!\" – \"Jeste! Allah, doista, dobro zna ono što ste radili,
16:29zato ulazite na kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati!\" O kako će prebivalište onih koji su se oholili – grozno biti!
16:30A onima koji su se Allaha bojali reći će se: \"Šta je objavljivao Gospodar vaš?\" – \"Dobro!\" – odgovoriće. Oni koji čine dobra djela imaće još na ovome svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je, sigurno, još bolji. O kako će boravište onih koji su se Allaha bojali – divno biti:
16:31edenski perivoji u koje će ući, kroz koje će rijeke teći, i u kojima će sve što zažele imati. Tako će Allah one koji Ga se budu bojali nagraditi,
16:32one kojima će meleki duše uzeti – a oni čisti, i kojima će govoriti: \"Mir vama! Uđite u Džennet zbog onoga što ste činili!\
16:33Zar mnogobošci čekaju da im dođu meleki, ili da dođe kazna Gospodara tvoga? Tako su postupali i onī prije njih; Allah nije bio nepravedan prema njima, oni su sami prema sebi bili nepravedni,
16:34i stigla ih je kazna za ružna djela koja su činili, i sa svih strana ih je snašlo ono čemu su se rugali.
16:35Oni koji Njemu druge smatraju ravnim govore: \"Da je Allah htio, ne bismo se ni mi ni preci naši, pored Allaha, nikome klanjali i ne bismo, bez Njegove volje, ništa zabranjenim smatrali.\" Tako su isto i onī prije njih postupali. A zar su poslanici bili dužni što drugo već da jasno obznane?
16:36Mi smo svakom narodu poslanika poslali: \"Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!\" I bilo je među njima onih kojima je Allah na Pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi; zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.
16:37Ma koliko ti želio da oni budu na Pravome putu, Allah neće ukazati na Pravi put onome koga je u zabludi ostavio i njima niko neće pomoći.
16:38Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom: \"Allah neće oživiti onoga koji umre!\" A hoće, to je Njegovo obećanje koje će se, doista, ispuniti – samo što većina ljudi ne zna –
16:39da bi im objasnio ono oko čega su se razilazili i da bi saznali oni koji nisu vjerovali da su lašci bili.
16:40Ako nešto hoćemo, Mi samo za to reknemo: \"Budi!\" – i ono bude.
16:41One koji se isele Allaha radi, nakon što su bili progonjeni, Mi ćemo još na ovome svijetu na lijepo mjesto smjestiti; a nagrada na onome svijetu biće još veća – kad bi oni samo znali! –
16:42onima koji budu trpjeli i u Gospodara svoga se uzdali.
16:43Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im – pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate –
16:44jasne dokaze i knjige. A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili.
16:45A zar su sigurni oni koji ružne podmuklosti snuju – da ih Allah neće u zemlju utjerati ili da im neće, odakle ne mogu ni pomisliti, kazna doći,
16:46ili da ih neće na putovanjima njihovim kazniti – oni neće umaći! –
16:47ili da ih neće malo-pomalo kažnjavati? Ali, Gospodar vaš je doista blag i milostiv.
16:48Zar oni ne vide da sve ono što je Allah stvorio sad desno, sad lijevo pruža sjene svoje Allahu poslušno i da je ono pokorno?
16:49Allahu se klanja sve živo na nebesima i na Zemlji, u prvom redu meleki, i oni se ne ohole,
16:50boje se Gospodara svoga, koji vlada njima, i čine ono što im se naredi.
16:51Allah kaže: \"Dvojici bogova se ne klanjajte! – samo je jedan Bog – i samo se Mene bojte!\
16:52Sve što je na nebesima i na Zemlji Njegovo je i Njemu treba uvijek poslušan biti. Zar nekog drugog, osim Allaha, da se bojite?
16:53Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas nevolja kakva zadesi, opet od Njega glasno pomoć tražite.
16:54I kad vam On poslije nevolju otkloni, neki od vas isti čas Gospodara svoga s drugim izjednači
16:55da bi nezahvalnost pokazali prema onome što smo im Mi dali. Pa uživajte, ali, zbilja, znaćete!
16:56Mnogobošci onima koji ništa ne znaju ostavljaju dio hrane koju im Mi dajemo. Allaha mi, bićete, sigurno, pitani zato što stalno laži izmišljate.
16:57Oni Allahu kćeri pripisuju – hvaljen neka je On! – a sebi ono što priželjkuju.
16:58I kad se nekome od njih javi da mu se rodila kći, lice mu potamni i postaje potišten,
16:59krije se od ljudi zbog nesreće koja mu je dojavljena; da li ovako prezren da je zadrži ili da je u zemlju zarovi? Kako ružno oni prosuđuju!
16:60Oni koji u onaj svijet ne vjeruju hrđavih su osobina, a Allah ima svojstva najuzvišenija; On je silan i mudar.
16:61Kad bi Allah ljude zbog grijehova njihovih kažnjavao, ništa živo na Zemlji ne bi ostavio, ali, On ih do roka određenog ostavlja, i kad rok njihov dođe, ni za tren ga jedan ne mogu ni odgoditi ni ubrzati.
16:62Oni Allahu pripisuju ono prema čemu sami odvratnost osjećaju i njihovi jezici govore laž da njih čeka najljepša nagrada; a njih, nema sumnje, vatra čeka; oni će se u nju prvi potjerati.
16:63Allaha Nam, Mi smo i prije tebe narodima poslanike slali, ali im je šejtan lijepim predstavljao postupke njihove i on je sada drug njihov, njih čeka patnja nesnosna.
16:64Mi tebi objavljujemo Knjigu da bi im objasnio ono oko čega se razilaze, i da bude vjernicima uputa i milost.
16:65Allah vodu s neba spušta i njome život mrtvoj zemlji vraća! To je, zaista, dokaz za ljude koji hoće da čuju.
16:66Vi imate pouku i u stoci: \"Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi – ukusno onima koji ga piju.
16:67A od plodova palmi i loze pripremate piće i hranu prijatnu. To je, doista, dokaz onima koji pameti imaju.\
16:68Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: \"Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi,
16:69zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!\" Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.
16:70Allah vas stvara i poslije vam duše uzima; ima vas koji duboku starost doživite, pa brzo zaboravite ono što saznate. Allah je, zaista, Sveznajući i Svemoćni.
16:71Allah opskrbljujući vas daje jednima više nego drugima. Ali oni kojima je dato više ne daju onima koji su u njihovoj vlasti, a potrebe su im jednake. Zašto nisu na Allahovim blagodatima zahvalni?
16:72Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke, i ukusna jela vam daje. Pa zašto u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poriču
16:73i klanjaju se, pored Allaha, onima koji nisu u stanju da im bilo kakvu hranu daju, ni iz nebesa ni iz zemlje, i koji ništa ne mogu!
16:74Zato ne navodite Allahu slične! Allah doista zna, a vi ne znate.
16:75Allah navodi kao primjer roba u tuđem vlasništvu koji ništa nema i onoga koga smo Mi bogato obdarili i koji udjeljuje iz toga, i tajno i javno – zar su oni jednaki? Neka je hvaljen Allah! Ali većina njih ne zna.
16:76Allah vam navodi kao primjer dvojicu ljudi od kojih je jedan gluhonijem, koji ništa nema i koji je na teretu gospodaru svome – kud god ga pošalje, nikakva dobra ne donese. Da li je on ravan onome koji traži da se pravedno postupa, a i sam je na Pravome putu?
16:77Allah zna tajne nebesa i Zemlje! A Smak svijeta će u tren oka doći, ili još brže, jer je Allah, uistinu, Svemoćni!
16:78Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni.
16:79Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete, njih samo Allah drži. To su, zaista, dokazi ljudima koji budu vjerovali.
16:80Allah vam daje da u kućama svojim stanujete i daje vam od koža stoke šatore koje lahko nosite kad na put idete i kad konačite, a od vune njihove i dlake njihove i kostrijeti njihove prostirku i korisne stvari, sve dok se ne istroše.
16:81Od onoga što je stvorio – Allah vam hlad daje i skloništa u brdima vam daje i odjeću koja vas čuva od vrućine; daje vam i oklope koji vas u borbi štite; i tako vam upotpunjava blagodat Svoju da biste bili poslušni.
16:82A ako oni okrenu glave, pa ti si dužan samo da jasno objavljuješ.
16:83Oni priznaju da je blagodat od Allaha, pa je poslije poriču – većina njih su nevjernici.
16:84A na Dan kada od svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, nevjernicima neće biti dopušteno, niti će se od njih tražiti da se Allahu umiljavaju.
16:85Kad oni koji nisu vjerovali dožive patnju, ona im se neće ni ublažiti ni odložiti.
16:86A kad oni koji su Njemu druge ravnim smatrali – božanstva svoja ugledaju i reknu: \"Gospodaru naš, ovo su božanstva naša; njima smo se klanjali, a ne Tebi\" – božanstva će im dobaciti: \"Vi ste, uistinu, lažljivci!\
16:87I oni će se toga dana Allahu pokoriti, i propast će ono što su potvarali.
16:88One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvraćali Mi ćemo dvostrukom kaznom kazniti zato što su pravili smutnju.
16:89A šta će biti onog Dana kad protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, od njega samog, i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih! Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju.
16:90Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, i razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.
16:91I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite.
16:92I ne budite kao onā koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela, i ne služite se zakletvama svojim da biste jedni druge prevarili samo zato što je jedno pleme mnogobrojnije od drugog. Allah vas time samo iskušava, a na Sudnjem danu će vam, doista, objasniti ono oko čega ste se razilazili.
16:93Da Allah hoće, učinio bi vas sljedbenicima jedne vjere, ali, On u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na Pravi put ukazuje onome kome On hoće; i vi ćete doista odgovarati za ono što ste radili.
16:94I ne služite se zakletvama svojim zato da biste jedni druge varali, da se ne bi pokliznula noga koja čvrsto stoji, i da ne biste nesreću iskusili zato što ste od Allahova puta odvraćali; a patnja velika vas još čeka.
16:95I ne zamjenjujte obavezu datu Allahu za nešto što malo vrijedi – ono što je u Allaha – za vas je, da znate, bolje!
16:96Ono što je u vas – prolazno je, a ono što je u Allaha – vječno je. One koji su trpjeli Mi ćemo, sigurno, nagraditi mnogostrukom nagradom za ono što su činili.
16:97Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.
16:98Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog,
16:99on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju;
16:100njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju.
16:101Kada Mi ajet dokinemo drugim – a Allah najbolje zna što objavljuje – oni govore: \"Ti samo izmišljaš!\" A nije tako, nego većina njih ne zna.
16:102Reci: \"Od Gospodara tvoga objavljuje ga melek Džibril kao istinu, da još više učvrsti vjernike u vjerovanju, i da bude putokaz i radosna vijest svim muslimanima.\
16:103Mi dobro znamo da oni govore: \"Poučava ga jedan čovjek!\" Jezik onoga zbog koga oni krivo govore je jezik tuđina, a ovaj Kur'an je na jasnom arapskom jeziku.
16:104Onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze Allah, sigurno, neće ukazati na Pravi put, i njih čeka patnja nesnosna.
16:105Usuđuju se da laži izmišljaju samo oni koji u Allahove riječi ne vjeruju, i oni su pravi lažljivci.
16:106Onoga koji zaniječe Allaha, nakon što je u Njega vjerovao – osim ako bude na to primoran, a srce mu ostane čvrsto u vjeri – čeka Allahova kazna. One kojima se nevjerstvo bude mililo stići će srdžba Allahova i njih čeka patnja velika,
16:107zato što više vole život na ovome nego na onome svijetu, a Allah neće ukazati na Pravi put onima koji neće da vjeruju.
16:108To su oni čija je srca i sluh i vid Allah zapečatio, i oni su zaista nemarni;
16:109oni će, nema sumnje, na onome svijetu biti izgubljeni.
16:110Gospodar tvoj će onima koji se isele, nakon što su zlostavljani bili, pa se onda budu borili i sve strpljivo podnosili – Gospodar tvoj će im, poslije toga, doista, oprostiti i samilostan biti
16:111na Dan u kom će svaki čovjek samo o sebi brinuti, i u kome će se svakom čovjeku za djela njegova puna nagrada ili kazna dati, nepravda im se neće učiniti!
16:112Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah.
16:113I njima je došao poslanik, jedan od njih, ali su ga oni lažljivcem nazvali, i njih je stigla kazna zato što su nepravedni bili.
16:114Hranite se dopuštenim i lijepim jelima koja vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima Njegovim, ako se samo Njemu klanjate.
16:115On vam zabranjuje jedino strv, i krv, i svinjsko meso, i onu stoku koja je zaklana u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da utoli glad – pa, Gospodar tvoj će, zaista, oprostiti i samilostan biti.
16:116I ne govorite neistine jezicima svojim: \"Ovo je dopušteno, a ovo je zabranjeno\", da biste tako o Allahu neistine iznosili. Oni koji o Allahu govore neistine – neće uspjeti,
16:117kratko će uživati, i njih će strašna patnja čekati.
16:118Jevrejima smo zabranili ono o čemu smo ti prije kazivali; Mi njima nismo nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli.
16:119Onima koji urade zlo iz neznanja, pa se kasnije pokaju i poprave, Gospodar tvoj će poslije toga, sigurno, oprostiti i samilostan biti.
16:120Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije druge smatrao Allahu ravnim,
16:121i bio je zahvalan na blagodatima Njegovim; On je njega izabrao i na Pravi put izveo,
16:122i Mi smo mu sačuvali lijep spomen na ovome svijetu, a na onome svijetu će doista biti među onima dobrima.
16:123Poslije smo tebi objavili: \"Slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu, on nije Allahu druge smatrao ravnim!\
16:124Svetkovanje subote je propisano onima koji su imali različita mišljenja o njoj, i Gospodar tvoj će na Sudnjem danu njima presuditi u onome oko čega su se razišli.
16:125Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji su na Pravome putu.
16:126Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno; a ako otrpite, to je, doista, bolje za strpljive.
16:127Strpljiv budi! Ali, strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. I ne tuguj za njima, i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova.
16:128Allah je zaista na strani onih koji se Njega boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.Share this Surah Translation on Facebook...