Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ar-Ra`d Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
13:1Alif. Lam. Mim. Ra. To su znaci Kitaba; a ono
13:2Allah je Taj koji je podigao nebesa bezstubova koje vidite, zatim se postavio na Ar
13:3I On je Taj koji je rasprostro Zemlju ina
13:4I na Zemlji su predjeli susjedni, i ba
13:5A ako se
13:6I po
13:7I govore oni koji ne vjeruju: \"Za
13:8Allah zna
13:9Znalac nevidljivog i vidljivog, Veliki,Preuzvi
13:10Isti je od vas onaj ko skriva govor i ko gaogla
13:11Ima on uzastopne (meleke) ispred sebe i izasebe,
13:12On je Taj koji vam pokazuje munju, strah inadu, i stvara oblake te
13:13I slavi (Ga) grmljavina sa hvalom Njegovom, imeleci iz strahopo
13:14Njemu je priziv istinski. A oni kojeprizivaju mimo Njega, ne odgovaraju im ni
13:15I Allahu pada na sed
13:16Reci: \"Ko je Gospodar nebesa i Zemlje?\" Reci:\"Allah!\" Reci: \"Pa zar uzimate mimo Njega za
13:17Spu
13:18Onima koji se odazovu Gospodaru svom, bi
13:19Pa zar je onaj ko zna da je ono
13:20Oni koji ispunjavaju zavjet Allahu i ne kr
13:21I oni koji sastavljaju ono
13:22I oni koji trpe tra
13:23Ba
13:24\"Selamun alejkum, zato
13:25A oni koji kr
13:26Allah pru
13:27A oni koji ne vjeruju, govore: \
13:28One koji vjeruju, i one
13:29Oni koji vjeruju i
13:30Tako smo tebe poslali u zajednicu prije kojesu ve
13:31A da je da se Kur'anom pokrenu planine ilinjime rasje
13:32I doista su poslanici prije tebe biliismijavani, pa sam pu
13:33Pa da li je On Taj koji stoji nad svakomdu
13:34Ima
13:35Primjer D
13:36A oni kojima smo dali Knjigu, raduju se onom
13:37I tako smo ga objavili kao Sud na arapskom; aako bi slijedio strasti njihove, nakon
13:38I doista, slali smo poslanike prije tebe idavali im
13:39Bri
13:40I ako ti poka
13:41Zar ne vide da Mi dolazimo Zemlji, umanjuju
13:42I doista su spletkarili oni prije njih; paAllahovo je svo planiranje. Zna
13:43I govore oni koji ne vjeruju: \"Nisiizaslanik!\" Reci: \"Dovoljan je Allah svjedok izmeShare this Surah Translation on Facebook...