Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Falaq Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
113:1بگو: من پناه می‌جویم به خدای فروزنده صبح روشن.
113:2از شرّ مخلوقات (شریر و مردم بد اندیش).
113:3و از شرّ شب تار هنگامی که (از پی آزار) در آید (و حشرات موذی و جنایتکاران و فتنه انگیران را به کمک ظلمتش به ظلم و جور و ستم بر انگیزد).
113:4و از شرّ زنان افسونگر که (به جادو) در گره‌ها بدمند.
113:5و از شرّ حسود بد خواه چون شراره آتش رشک و حسد بر افروزد.Share this Surah Translation on Facebook...