Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Falaq Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
113:1بگو: به پروردگار سپیده دم پناه می برم،
113:2از زیان مخلوقاتی که [با انحرافشان از قوانین الهی به انسان] ضرر می رسانند،
113:3و از زیان شب هنگامی که با تاریکی اش درآید [که در آن تاریکی انواع حیوانات موذی و انسان های فاسق و فاجر برای ضربه زدن به انسان در کمین اند]
113:4و از زیان زنان دمنده [که افسون و جادو] در گره ها [می دمند و با این کار شیطانی در زندگی فرد، خانواده و جامعه خسارت به بار می آورند]
113:5و از زیان حسود، زمانی که حسد می ورزد.Share this Surah Translation on Facebook...