Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Hud Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
11:1Alif. Lam. Ra. Knjiga - u
11:2\"Obo
11:3I: \"Tra
11:4Allahu je povratak va
11:5Besumnje! Oni uistinu svijaju grudi svoje dase sakriju od Njega. Uistinu, kad se prekrivajuodje
11:6I nema ni jedne
11:7I On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju u
11:8A ako im odlo
11:9I ako damo da
11:10A ako damo da on iskusi blagonaklonost, nakon
11:11Izuzev onih koji poka
11:12Pa mo
11:13Zar govore: \"Izmi
11:14Pa ako vam se ne odazovu, tad znajte da jeobjavljen znanjem Allahovim, i da nema boga semNjega. Pa jeste li vi muslimani?
11:15Ko
11:16To su oni koji
11:17Pa da li je, ko je na dokazu jasnom odGospodara njegovog - a u
11:18A ko je nepravedniji od onog ko izmi
11:19Onima koji odvra
11:20Takvi ne
11:21Takvi
11:22Nema sumnje da
11:23Uistinu, oni koji vjeruju i rade dobra djela,i budu skru
11:24Primjer (ovih) dviju skupina, je kao slijepcai gluhog, i onog koji vidi i onog koji
11:25I doista smo poslali Nuha narodu njegovom:\"Uistinu! Ja sam vam opominja
11:26Da obo
11:27Tad reko
11:28Re
11:29\"I o narode moj! Ne tra
11:30\"I o narode moj! Ko
11:31I ne ka
11:32Reko
11:33Re
11:34I ne
11:35Zar govore: \"Izmi
11:36I bi objavljeno Nuhu: \"Niko ne
11:37I gradi la
11:38I gradio je la
11:39Pa zna
11:40Dok, kad do
11:41I re
11:42I ona je plovila s njima na talasu kao brda.I zovnu Nuh sina svog - a bio je odvojen: \"O sin
11:43(Sin) re
11:44I bi re
11:45I zovnu Nuh Gospodara svog, pa re
11:46Re
11:47Re
11:48Bi re
11:49To su neke vijesti nevidljivog koje tiobjavljujemo. Nisi ih znao ti niti narod tvoj prijeovoga. Zato se strpi. Uistinu, ishod je zabogobojazne.
11:50I Adu, brata njihovog Huda. Re
11:51O narode moj! Ne tra
11:52\"I o narode moj! Tra
11:53Reko
11:54Ka
11:55Mimo Njega. Pa prevarite me svi, zatim mi neodga
11:56Uistinu! Ja se pouzdavam u Allaha, Gospodarasvog i Gospodara va
11:57Pa ako se okrenete, pa doista sam vamdostavio ono s
11:58I po
11:59A to je bio Ad. Nijekali su ajete Gospodarasvog i suprotstavljali se poslanicima Njegovim, islijedili naredbu svakog tiranina svojeglavog.
11:60I bili su slije
11:61I Semudu, brata njihovog Saliha. Re
11:62Reko
11:63Re
11:64I o narode moj! Ova deva Allahova za vas jeznak. Zato je pustite da se hrani po zemljiAllahovoj, i ne doti
11:65Tad je rani
11:66Pa po
11:67I spopade one koji su
11:68Kao da nisu boravili u njima. Besumnje!Uistinu! Semud - (oni) nisu vjerovali u Gospodaranjihovog. Daleko neka je Semud!
11:69A doista su izaslanici Na
11:70Pa po
11:71A
11:72Re
11:73Reko
11:74Pa po
11:75Uistinu, Ibrahim je bio blag, osje
11:76O Ibrahime! Okani se ovog. Uistinu, to je ve
11:77I po
11:78I do
11:79Reko
11:80Re
11:81Reko
11:82Pa po
11:83Obilje
11:84I Medjenu, brata njihovog,
11:85\"I o narode moj! Ispunjavajte mjeru i vagupravedno i ne zakidajte ljudima stvari njihove. I ne
11:86Ono
11:87Reko
11:88Re
11:89\"I o narode moj! Ne skrivite vi nikako (zbog)neslaganja sa mnom, da vas ne pogodi sli
11:90I tra
11:91Reko
11:92Re
11:93\"I o narode moj! Radite prema mo
11:94I po
11:95Kao da nisu boravili u njima. Pa daleko nekaje Medjen, kao
11:96A doista, poslali smo Musaa sa znacima Na
11:97Faraonu i uglednicima njegovim, pa suslijedili naredbu faraonovu, a nije naredba faraonovabila ispravna.
11:98Predvodi
11:99I slije
11:100To je iz vijesti gradova koje kazujemo tebi.Neki od njih stoje, a (neki) su poko
11:101I nismo im u
11:102A takvo je grabljenje Gospodara tvog, kaddograbi (stanovni
11:103Uistinu, u tome je znak za onog ko se bojikazne Ahireta. To je Dan kojem
11:104A odga
11:105Na dan kad do
11:106Pa
11:107Vje
11:108A
11:109Zato ne budi u sumnji zbog onog
11:110I doista, dali smo Musau Knjigu, pa je do
11:111I doista
11:112Zato budi prav kao
11:113I ne oslanjajte se na one koji
11:114I obavljaj salat na dva kraja dana idolaskom no
11:115I strpi se. Pa uistinu, Allah ne
11:116Pa za
11:117A ne
11:118A da je htio Gospodar tvoj, sigurno biu
11:119Izuzev kome se smiluje Gospodar tvoj; a raditoga ih je stvorio. I ispuni
11:120I sve (
11:121I reci onima koji ne vjeruju: \"Radite premamo
11:122I o
11:123A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje iNjemu se vraShare this Surah Translation on Facebook...