Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Hud Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
11:1Elif Lām Rā. Ovo je Knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznajućeg,
11:2da se samo Allahu klanjate – ja sam vam od Njega, da opominjem i da radosne vijesti kazujem,
11:3da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnoga časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete – pa, ja se, zaista, bojim za vas patnje na Velikom danu.
11:4Allahu ćete se vratiti, a On sve može!
11:5Eto, oni grudi svoje okreću sa željom da se od Njega sakriju. A i kad se u ruho svoje umotavaju, On zna ono što skrivaju i ono što pokazuju – On, uistinu, zna misli svačije.
11:6Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.
11:7On je u šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju stvorio – a Njegov prijesto je iznad vode bio – da bi vas iskušao koji će od vas bolje postupati. Ako ti rekneš: \"Poslije smrti bićete doista oživljeni\", nevjernici će, sigurno, reći: \"Ovo nije ništa drugo do očita varka!\
11:8Ako im Mi kaznu do roka određenog odgodimo, oni će, sigurno, reći: \"Zašto je zadržava?\" A onoga dana kad im dođe, neće biti od njih otklonjena i sa svih strana biće okruženi onim čemu su se rugali.
11:9Ako čovjeku milost Našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik.
11:10A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga zadesila, on će, sigurno, reći: \"Nevolje su me napustile!\" On je doista umišljen i razmetljiv,
11:11a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika.
11:12Nemoj ti ništa od onoga što ti se objavljuje izostaviti, što tišti grudi tvoje, zato da oni ne bi rekli: \"Zašto mu nije poslano kakvo blago, ili, zašto s njim nije došao melek?\" Tvoje je da opominješ, a o svemu se samo Allah brine.
11:13Zar oni da govore: \"On ga izmišlja!\" Reci: \"Pa sačinite vi deset Kur'anu sličnih, izmišljenih sura, i koga god hoćete, od onih u koje pored Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite!\
11:14A ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje samo s Allahovim znanjem i da nema boga osim Njega – zato muslimani postanite!
11:15Onima koji žele život na ovome svijetu i ljepote njegove – Mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti.
11:16Njih će na onome svijetu samo vatra peći; tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na Zemlji radili i biće uzaludno sve što su učinili.
11:17Zar je onaj koji želi samo ovaj svijet kao onaj kome je jasno ko je Gospodar njegov, na što se nadovezuje Kur'an kao svjedok Njegov, i još prije njega Knjiga Musaova, putovođa i milost? To su oni koji vjeruju u nj. A onima koji su se protiv njega urotili vatra će boravište biti. Zato ti nikako ne sumnjaj u nj, on je zaista istina od Gospodara tvoga, ali većina ljudi neće da vjeruje.
11:18Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmišlja laži? Oni će pred Gospodara svoga biti dovedeni, a svjedoci će reći: \"Ovi su izmišljali laži o Gospodaru svome!\" Neka Allahovo prokletstvo stigne mnogobošce,
11:19koji od Allahova puta odvraćaju i krivim ga prikazuju; oni i u onaj svijet ne vjeruju.
11:20Oni na Zemlji ne mogu Allahu umaći, niti, osim Allaha, drugog zaštitnika imaju. Njima će patnja biti umnogostručena, jer nisu htjeli ni čuti ni bilo šta vidjeti,
11:21oni su sami sebe upropastili – a neće im biti ni onih koje su izmišljali –
11:22oni će, zbilja, na onome svijetu biti sasvim izgubljeni.
11:23Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili i koji Gospodaru svome budu odani biće stanovnici Dženneta, u njemu će vječno boraviti.
11:24Ove dvije vrste su kao slijep i gluh i kao onaj koji vidi i čuje. A mogu li se oni uporediti? Pa zašto ne razmislite?
11:25I Nuha poslasmo narodu njegovu. \"Ja sam tu\" – govorio je on – \"da vas otvoreno opominjem,
11:26da se ne klanjate nikome drugom osim Allahu; ja se, zaista, plašim za vas patnje na Nesnosnom danu.\
11:27Glavešine naroda njegova, oni koji nisu vjerovali, rekoše: \"Koliko mi vidimo, ti si čovjek kao i mi, a vidimo i da te bez ikakva razmišljanja slijede samo oni koji su niko i ništa među nama; ne vidimo da ste vi imalo od nas bolji, štaviše, mislimo da ste lažljivci.\
11:28\"O narode moj\" – govorio je on – \"da vidimo! Ako je meni jasno ko je Gospodar moj i ako mi je On od Sebe dao vjerovjesništvo, a vi ste slijepi za to, zar da vas silimo da to protiv volje vaše priznate?
11:29O narode moj! Za ovo ja od vas ne tražim blaga, Allah će mene nagraditi. I ja neću otjerati vjernike, oni će pred Gospodara svoga izići; ali, ja vidim da ste vi narod koji ne zna.
11:30O narode moj! Ko bi me od Allaha odbranio kad bih ih ja otjerao? Zašto se ne urazumite?
11:31Ja vam ne kažem: 'U mene su Allahove riznice' – niti: 'Meni je poznata budućnost' – niti kažem: 'Ja sam melek' – a ne govorim ni o onima koje vaše oči s prezirom gledaju: 'Allah im nikakvo dobro neće dati' – ta Allah dobro zna šta je u dušama njihovim – jer bih se tada ogriješio.\
11:32\"O Nuhu\" – rekoše oni – \"ti si želio da se s nama raspravljaš i dugo si se raspravljao. Daj neka se ostvari ono što nam prijetiš, ako istinu govoriš!\
11:33\"To će vam učiniti samo Allah ako bude htio\" – reče on – \"i vi nećete moći umaći.
11:34Ako vas Allah hoće ostaviti u zabludi, neće vam savjet moj koristiti, ma koliko vas ja želio savjetovati. On je Gospodar vaš i Njemu ćete se vratiti.\
11:35Zar ovi da govore: \"On ga izmišlja!\" Reci: \"Ako ga izmišljam, grijeh će pasti na mene, a ja nemam ništa s tim što vi iznosite klevete.\
11:36I Nuhu bî objavljeno: \"Osim onih koji su već vjernici, niko više iz naroda tvoga neće vjernik postati, zato se ne žalosti zbog onoga što oni stalno čine,
11:37i gradi lađu pred Nama i po Našem nadahnuću, i ne obraćaj Mi se više zbog nevjernika – oni će, sigurno, biti potopljeni!\
11:38I on je gradio lađu. I kad god bi pored njega prolazile glavešine naroda njegova, rugale bi mu se. \"Ako se vi rugate nama\" – govorio je on – \"rugaćemo se i mi vama, onako kako se vi rugate,
11:39i saznaćete, zaista, koga će snaći sramna kazna i ko će u vječnoj muci biti.\
11:40I kad je zapovijed Naša pala i voda s površine Zemlje pokuljala, Mi smo rekli: \"Ukrcaj u lađu od svake životinjske vrste po jedan par, i čeljad svoju – osim onih o kojima je bilo govora – i vjernike!\" – a malo je bilo onih koji su s njim vjerovali.
11:41I on reče: \"Ukrcajte se u nju, u ime Allaha, neka plovi i neka pristane! Gospodar moj, uistinu, prašta i samilostan je.\
11:42I ona ih je ponijela na valovima velikim kao brda i Nuh zovnu sina svoga koji se nalazio podaleko: \"O sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima!\" –
11:43a on reče: \"Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi.\" – \"Niko danas Allahove kazne neće pošteđen biti, osim onoga kome se On smilovao!\" – reče Nuh, i val ih razdvoji, i on potopljen bî.
11:44I bî rečeno: \"O Zemljo, gutaj vodu svoju, a ti, o nebo, prestani!\" I voda se povuče i ispuni se odredba, a lađa pristade na planini El-Džudi, i bî rečeno: \"Daleko nek je narod nevjernički!\
11:45A Nuh je bio zamolio Gospodara svoga i rekao: \"Gospodaru moj, sin moj je čeljade moje, a obećanje Tvoje je zaista istinito i Ti si od mudrih najmudriji!\
11:46\"O Nuhu, on nije čeljade tvoje\" – rekao je On – \"jer radi ono što ne valja, zato Me ne moli za ono što ne znaš! Savjetujem ti da neznalica ne budeš.\
11:47\"Gospodaru moj\" – reče – \"Tebi se ja utječem da Te više nikad ne zamolim za ono što ne znam! Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, biću izgubljen.\
11:48\"O Nuhu\" – bî rečeno – \"iskrcaj se, s pozdravom Našim i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi od ovih koji su s tobom! Biće naroda kojima ćemo davati da uživaju, a koje će poslije snaći Naša kazna nesnosna!\
11:49To su nepoznate vijesti koje ti Mi objavljujemo; ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga o tome ništa znali. Zato budi strpljiv, ishod će, zaista, u korist čestitih biti.
11:50\"I Adu – brata njihova Huda. \"O narode moj\" – govorio je on – \"Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, vi samo neistine iznosite.
11:51O narode moj, ja ne tražim od vas nagrade za ovo; mene će nagraditi Onaj koji me je stvorio! Zašto se ne opametite?
11:52O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte Mu se, a On će vam slati kišu obilnu i daće vam još veću snagu, uz onu koju imate, i ne odlazite kao mnogobošci!\
11:53\"O Hude\" – govorili su oni – \"nisi nam nikakav dokaz donio, i mi na samu tvoju riječ nećemo napustiti božanstva naša, mi tebi ne vjerujemo.
11:54Mi kažemo samo to da te je neko božanstvo naše zlom pogodilo.\" \"Ja pozivam Allaha za svjedoka\" – reče on – \"a i vi posvjedočite da ja nemam ništa s tim što vi druge Njemu ravnim smatrate,
11:55pored Njega; i zato svi zajedno protiv mene lukavstvo smislite i nimalo mi vremena ne dajte,
11:56ja se uzdam u Allaha, u moga i vašega Gospodara! Nema nijednog živog bića koje nije u vlasti Njegovoj; Gospodar moj zaista postupa pravedno.
11:57Pa ako okrenete leđa – a ja sam vam saopćio ono što vam je po meni poslano – Gospodar moj će umjesto vas narod drugi dovesti, i vi Mu ničim nećete nauditi; Gospodar moj zaista bdi nad svim.\
11:58I kad je došla kazna Naša, Mi smo, milošću Našom, Huda i vjernike s njim spasili i patnje surove ih poštedjeli.
11:59Eto, to je bio Ad, on je dokaze Gospodara svoga poricao i bio neposlušan poslanicima svojim, i pristajao uz svakog silnika, inadžiju.
11:60I prokletstvo je na ovome svijetu stalno bilo s njim, a biće i na Sudnjem danu. Ad, doista, nije vjerovao u Gospodara svoga; daleko neka je Ad, narod Hudov!
11:61I Semudu – brata njihova Saliha. \"O narode moj\" – govorio je on – \"klanjate se samo Allahu, vi drugog boga osim Njega nemate! On vas od Zemlje stvara i daje vam da živite na njoj! Zato Ga molite da vam oprosti, i pokajte Mu se, jer Gospodar moj je, zaista, blizu i odaziva se.\
11:62\"O, Salihu\" – govorili su oni – \"ti si među nama prije ovoga cijenjen bio. Zašto nam braniš da se klanjamo onome čemu su se preci naši klanjali? Mi uveliko sumnjamo u ono čemu nas ti pozivaš.\
11:63\"O, narode moj\" – govorio je on – \"da vidimo: ako je meni jasno ko je Gospodar moj i ako mi je On sâm vjerovjesništvo dao, pa ko će me od Allaha odbraniti ako Ga ne budem slušao, ta vi biste samo uvećali propast moju.
11:64O narode moj, evo ova Allahova kamila je znamenje za vas, pa pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne činite joj nikakvo zlo, da vas ne bi zadesila kazna bliska.\
11:65Ali, oni je zaklaše, pa on reče: \"Živjećete u zemlji svojoj još samo tri dana, to je istinita prijetnja.\
11:66I kad je došla kazna Naša, Mi smo, milošću Našom, Saliha i vjernike s njim spasili od sramote toga dana – Gospodar tvoj je, uistinu, moćan i silan –
11:67a one koji su činili zlo pogodio je strašan glas i oni su u zemlji svojoj osvanuli mrtvi, nepomični,
11:68kao da na njoj nikad nisu ni postojali. Semud, doista, u Gospodara svoga nije vjerovao; daleko neka je Semud!
11:69I Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. \"Mir!\" – rekoše; – \"Mir!\" – odgovori on, i ubrzo im donese pečeno tele.
11:70A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zebnja od njih. \"Ti se ne boj!\" – rekoše oni – \"mi smo Lutovu narodu poslani.\
11:71A žena njegova stajaše tu, i Mi je obradovasmo Ishakom, a poslije Ishaka Jakubom, i ona se osmjehnu.
11:72\"Jadna ja!\" – reče – \"zar da rodim ovako stara, a i ovaj moj muž je star. Ovo je zaista nešto neobično!\
11:73\"Zar se čudiš Allahovoj moći?\" – rekoše oni – \"Allahova milost i Njegovi blagoslovi su na vama, obitelji vjerovjesničkoj. On je dostojan hvale i On je plemenit!\
11:74I pošto Ibrahima prođe strah i dođe mu radosna vijest, on se poče raspravljati sa Našim izaslanicima o narodu Lutovu;
11:75Ibrahim je zaista bio dobrodušan, sažaljiv i odan.
11:76\"O Ibrahime, prođi se toga, naređenje od Gospodara tvoga je stiglo; njih će stići patnja, sigurno!\
11:77I kad izaslanici Naši dođoše Lutu, on se zbog njih nađe u neprilici i bî mu teško pri duši, pa reče: \"Ovo je mučan dan!\
11:78I narod njegov pohrli njemu – a i prije su radili sramotna djela. \"O narode moj\" – reče on – \"eto mojih kćeri, one su vam čistije! Bojte se Allaha i pred gostima mojim me ne sramotite! Zar među vama nema razumna čovjeka?\
11:79\"Ti znaš da nam nisu potrebne tvoje kćeri\" – rekoše oni – \"ti doista znaš šta mi hoćemo.\
11:80\"Ah, da ja samo imam moć\" – reče on – \"ili da se mogu osloniti na nekog snažnog!\
11:81A meleki rekoše: \"O Lute, mi smo izaslanici Gospodara tvoga, oni tebi ne mogu nauditi. Ti kreni sa čeljadi svojom u gluho doba noći bez žene svoje, nju će zadesiti isto što i njih, i neka se niko od vas ne obazire! – Rok im je praskozorje, a zar praskozorje nije blizu?\
11:82I kada pade naredba Naša, Mi sve prevrnusmo, ono što je bilo gore – bî dolje, i na njih spustismo kao kišu grumenje od pečena blata, koje je neprekidno sipalo,
11:83obilježeno od Gospodara tvoga – a ono nije daleko ni od jednog nasilnika.
11:84I Medjenu – brata njihova Šuajba. \"O narode moj\" – govorio je on – \"Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, i krivo na litru i na kantaru ne mjerite. Vidim da u obilju živite i bojim se da vas jednog dana ne zadesi kazna, pa da svi nastradate.
11:85O narode moj! Pravo mjerite i na litru i na kantaru i ne zakidajte ljudima stvari njihove i ne činite zlo po Zemlji praveći nered.
11:86Bolje vam je ono što Allah ostavlja kao dozvoljeno, ako hoćete da budete vjernici; a ja nisam vaš čuvar.\
11:87\"O Šuajbe\" – govorili su oni – \"da li vjera tvoja traži od tebe da napustimo ono čemu su se preci naši klanjali ili da ne postupamo sa imanjima našim onako kako nam je volja? E baš si 'pametan' i 'razuman'!\
11:88\"O narode moj\" – govorio je on – \"shvatite da je meni jasno ko je Gospodar moj i da mi je On dao svega u obilju. Ja ne želim činiti ono što vama zabranjujem; jedino želim učiniti dobro koliko mogu, a uspjeh moj zavisi samo od Allaha; u Njega se uzdam i Njemu se obraćam.
11:89O narode moj, neka vas neslaganje sa mnom nikako ne dovede do toga da vas zadesi ono što je zadesilo Nuhov narod ili Hudov narod ili Salihov narod. A i Lutov narod nije mnogo prije vas živio.
11:90I tražite oprost od Gospodara svoga, i onda Mu se pokajte! – Gospodar moj je, uistinu, samilostan i pun ljubavi.\
11:91\"O Šuajbe\" – rekoše oni – \"mi ne razumijemo mnogo toga što ti govoriš, a vidimo da si ti među nama jadan; da nije roda tvoga, mi bismo te kamenovali, ti nisi nama drag.\
11:92\"O narode moj\" – reče on – \"zar vam je rod moj draži od Allaha, koga sasvim odbacujete? Gospodar moj dobro zna ono što vi radite!
11:93O narode moj, činite sve što možete, a činiću i ja. Vi ćete, sigurno, saznati koga će kazna stići koja će ga osramotiti i ko je lažac. Pa, čekajte i ja ću s vama čekati!\
11:94I kada je pala naredba Naša, Mi smo, iz milosti Naše, Šuajba i vjernike s njim spasili, a one koji su zlo činili pogodio je užasan glas i oni su u zemlji svojoj mrtvi, nepomični osvanuli,
11:95kao da na njoj nikada nisu ni postojali. Daleko bio Medjen kao i Semud!
11:96I Musaa smo poslali sa znamenjima Našim i dokazom jasnim
11:97faraonu i glavešinama njegovim, ali se oni povedoše za faraonovim naređenjem, a njegovo naređenje nije bilo razumno.
11:98Na Sudnjem danu on će svoj narod predvoditi i u vatru ga uvesti, a užasno je mjesto u koje će doveden biti!
11:99Na ovome svijetu ih je pratilo prokletstvo, a pratiće ih i na onom; strašan će biti \"dar\" kojim će darivani biti!
11:100To su neke vijesti koje ti o gradovima kazujemo; neki od njih još postoje, a neki su sa zemljom sravnjeni.
11:101Mi nismo prema njima bili nepravedni, već oni sami prema sebi. I kada bi pala naredba Gospodara tvoga, ništa im nisu pomogla božanstva njihova kojima su se, a ne Allahu, klanjali, samo bi im propast njihovu povećala.
11:102Eto, tako Gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Kažnjavanje Njegovo je zaista bolno i strašno.
11:103To je pouka za one koji se plaše patnje na onome svijetu; a to je Dan kada će svi ljudi biti sabrani i to je Dan kada će svi biti prisutni,
11:104a Mi ga odgađamo samo za neko vrijeme.
11:105Onoga dana kad dođe, bez dopuštenja Njegova niko ni riječ neće izustiti, a među njima biće nesretnih i sretnih.
11:106I nesretni će u Džehennem, u njemu će teško izdisati i udisati;
11:107dok je nebesa i Zemlje, u njemu će ostati – osim ako drukčije Gospodar tvoj ne odredi. Gospodar tvoj, zaista, radi ono što želi.
11:108A sretni će u Džennet; dok je nebesa i Zemlje, u njemu će boraviti – osim ako drukčije Gospodar tvoj ne odredi; biće to dar koji će neprekidno trajati.
11:109Zato ne sumnjaj u to šta će biti s onima koji se klanjaju ovima; oni se klanjaju onima kojima su se, još prije, klanjali preci njihovi. Mi ćemo im doista ono što su zaslužili – bez odbitka dati!
11:110I Musau smo Knjigu dali, pa su se o njoj u mišljenju podvojili. I da nije Riječi Gospodara tvoga ranije izrečene, bilo bi s njima svršeno, jer oni u nju sumnjaju mnogo.
11:111I svima njima će Gospodar tvoj prema djelima njihovim platiti, jer On dobro zna ono što su radili.
11:112Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite.
11:113I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći!
11:114I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.
11:115I strpljiv budi! Allah doista neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čine.
11:116A zašto je među narodima prije vas bilo samo malo čestitih, koji su branili da se na Zemlji nered čini, koje smo Mi spasili! A oni koji su zlo radili odavali su se onome u čemu su uživali, i grješnici su postali.
11:117Gospodar tvoj nije nikada nepravedno uništavao sela i gradove ako su stanovnici njihovi bili dobri.
11:118A da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti,
11:119osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje. A zato ih je i stvorio. I ispuniće se riječ Gospodara tvoga: \"Napuniću, zaista, Džehennem džinima i ljudima – zajedno!\
11:120I sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima o poslanicima kazujemo zato su da njima srce tvoje učvrstimo. I u ovima došla ti je prava istina, i pouka, i vjernicima opomena.
11:121I reci onima koji neće da vjeruju: \"Radite što god možete, a i mi ćemo raditi;
11:122i čekajte, i mi ćemo čekati!\
11:123Allah zna tajne nebesa i Zemlje i Njemu se sve vraća, zato se samo Njemu klanjaj i samo se u Njega uzdaj! A Gospodar tvoj motri na ono što radite.Share this Surah Translation on Facebook...