Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Kauthar Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
108:1بی تردید ما به تو خیر فراوان [که برکت در نسل است و از فاطمه ریشه می گیرد] عطا کردیم.
108:2پس [به شکرانه آن] برای پروردگارت نماز بخوان و شتر قربانی کن.
108:3یقیناً دشمن [که به] تو [زخم زبان می زند] خود بدون تبار و نسل [و بریده از همه خیرات و برکات] است.Share this Surah Translation on Facebook...