Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Yunus Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
10:1Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba mudrog.
10:2Zar je
10:3Uistinu! Gospodar va
10:4Njemu je povratak svih vas! Obe
10:5On je Taj koji je u
10:6Uistinu! U izmjeni no
10:7Uistinu! Oni koji se ne nadaju susretu Na
10:8Tim takvima
10:9Uistinu! Oni koji vjeruju i rade dobra djela,upu
10:10Priziv njihov u njima
10:11A da Allah ubrzava ljudima zlo, njihovimubrzavanjem dobrog, sigurno bi im se svr
10:12A kad
10:13A doista smo prije vas uni
10:14Potom smo u
10:15A kad im se u
10:16Reci: \"Da je htio Allah, ne bih vam ga u
10:17Pa ko je nepravedniji od onog ko izmi
10:18I obo
10:19I bili su ljudi samo jedna zajednica, pa suse razi
10:20I govore: \"Za
10:21I kad damo da ljudi okuse milost nakonnevolje koja ih je dotakla, gle!, imaju oni spletkuprotiv znakova Na
10:22On je Taj koji vam daje da se kre
10:23Pa po
10:24Doista, primjer
10:25A Allah poziva ku
10:26Za one koji
10:27A koji steknu zla djela, pla
10:28A na Dan kad ih sve saberemo, zatim reknemoonima koji su pridru
10:29\"Pa dovoljan je Allah svjedok izme
10:30Tu
10:31Reci: \"Ko vas opskrbljuje s neba i Zemlje?Ili ko vlada sluhom i vidovima, i ko izvodi
10:32Pa to je Allah, Gospodar va
10:33Tako se obistinjuje Rije
10:34Reci: \"Da li je neko od ortaka va
10:35Reci: \"Da li je neko od ortaka va
10:36A ve
10:37I nije bilo (mogu
10:38Zar govore: \"Izmi
10:39Naprotiv, pori
10:40I izme
10:41Pa ako te poreknu, tad reci: \"Meni djelomoje, a vama djelo va
10:42I od njih je ko te slu
10:43I od njih je ko te gleda. Pa zar ti da uputi
10:44Uistinu! Allah ne
10:45A na Dan kad ih sakupimo, bi
10:46Ili ti pokazali dio onog
10:47A svaka umma imala je poslanika. Pa kad do
10:48I govore: \"Kad
10:49Reci: \"Ne vladam
10:50Reci: \"Jeste li vidjeli, ako vam do
10:51Zar
10:52Zatim
10:53I tra
10:54A da ima svaka du
10:55Besumnje! Uistinu je Allahovo
10:56On o
10:57O ljudi! Doista vam je do
10:58Reci: \"U blagodati Allahovoj i milostiNjegovoj - pa tome neka se raduju. To je bolje odonog
10:59Reci: \"Jeste li vidjeli
10:60A kakvo
10:61I ne
10:62Besumnje! Uistinu, prijatelji Allahovi su(oni), nad kojima nema straha, niti
10:63Oni koji vjeruju i boje (Ga) se!
10:64Za njih su radosne vijesti u
10:65I neka te ne
10:66Besumnje! Uistinu, Allahov je ko je unebesima i ko je na Zemlji! A oni koji prizivaju(druge) mimo Allaha, ne slijede (te) ortake; slijedesamo pretpostavku i oni jedino naga
10:67On je Taj koji je za vas na
10:68Govore: \"Allah je uzeo dijete.\" Slava neka jeNjemu! On je Neovisni! Njegovo je
10:69Reci: \"Uistinu, oni koji izmi
10:70U
10:71Izrecituj im vijest Nuhovu, kad re
10:72Pa ako se odvratite, pa nisam tra
10:73Tad su ga porekli, pa smo spasili njega ionog ko je bio s njim u la
10:74Zatim smo poslije njega slali poslanikenarodu njihovom, pa su im donosili dokaze jasne, tenisu (htjeli) da vjeruju u ono
10:75Zatim smo poslije njih poslali Musaa i Harunafaraonu i velikanima njegovim, sa znakovima Na
10:76Pa po
10:77Musa re
10:78Reko
10:79I re
10:80Pa po
10:81Pa po
10:82I utvrdi
10:83Tad su Musau vjerovali samo potomci narodanjegovog, zbog straha od faraona i uglednikanjihovih, da ih ne progoni. A uistinu! Faraon je biovisok na zemlji, i uistinu, on je bio od onih kojipretjeruju.
10:84I re
10:85Tad reko
10:86I izbavi nas milo
10:87I objavismo Musau i bratu njegovom:\"Sagradite narodu svom u Egiptu ku
10:88I re
10:89Re
10:90I provedosmo sinove Israilove preko mora, paih je slijedio faraon i vojske njegove nasiljem iplahovito
10:91Zar sad! A doista nisi poslu
10:92Zato
10:93I doista smo smjestili sinove Israilovesmje
10:94Pa ako si u sumnji o onom
10:95I ne budi nikako od onih koji pori
10:96Uistinu! Oni na kojima se obistinila Rije
10:97Makar im do
10:98Pa za
10:99A da ho
10:100A nije za du
10:101Reci: \"Pogledajte
10:102Pa da li o
10:103Zatim smo spasavali poslanike Na
10:104Reci: \"O ljudi! Ako ste u sumnji o vjerimojoj - pa ne obo
10:105\"I stani licem svojim vjeri pravoj, i nebudi nikako od mu
10:106I ne prizivaj mimo Allaha ono
10:107A ako te dotakne Allah nevoljom, tad nemaotklonitelja njenog, osim Njega; a ako ti
10:108Reci: \"O ljudi! Doista vam je do
10:109I slijediShare this Surah Translation on Facebook...