Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Yunus Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
10:1Elif Lām Rā. Ovo su ajeti mudre Knjige.
10:2Zašto je čudno ljudima što Mi objavljujemo jednom između njih: \"Opominji ljude! A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospodara njihova!\" Nevjernici govore: \"Ovaj je zaista pravi čarobnjak!\
10:3Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju za šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda – upravljajući Aršom, svemirom zagospodario. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja Njegova. Eto to vam je Allah, Gospodar vaš, pa se Njemu klanjajte! Zašto ne razmislite?
10:4Njemu ćete se svi vratiti – Allahovo je istinito obećanje – On doista iz ničega stvara, On će poslije to ponoviti, da bi pravedno nagradio one koji budu vjerovali i dobra djela činili. A one koji ne budu vjerovali čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili.
10:5On je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio da biste znali broj godina i računanje. – Allah je to mudro stvorio. – On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.
10:6U smjeni noći i dana i u onom što je Allah na nebesima i na Zemlji stvorio zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje.
10:7Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni –
10:8prebivalište njihovo biće Džehennem, zbog onoga što su radili.
10:9One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva,
10:10molitva njihova biće u njima: \"Hvaljen neka si, Allahu!\", pozdrav njihov: \"Mir vama!\", a njihova posljednja molitva: \"Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!\
10:11Da Allah ljudima daje zlo onako brzo kao što im se odaziva kad traže dobro, oni bi, uistinu, stradali. A Mi ipak ostavljamo da u zabludi svojoj lutaju oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati.
10:12Kada čovjeka snađe nevolja, on Nam se moli: ili ležeći, ili sjedeći, ili stojeći. A čim mu nevolju otklonimo, on nastavlja, kao da Nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade.
10:13Mi smo drevne narode prije vas uništavali zato što nisu povjerovali kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Oni nisu htjeli vjerovati. Tako Mi kažnjavamo narod nevjernički.
10:14Zatim smo vas poslije njih namjesnicima na Zemlji učinili, da bismo vidjeli kako ćete postupati.
10:15A kad im se kazuju ajeti Naši, koji su jasni, onda govore oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati: \"Donesi ti kakav drugi Kur'an ili ga izmijeni!\" – Reci: \"Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam, ja slijedim samo ono što mi se objavljuje, ja se bojim – ako budem neposlušan svome Gospodaru – patnje na Velikom danu.\
10:16Reci: \"Da Allah nije htio, ja vam ga ne bih kazivao niti bi vas On s njim upoznao. Ta ja sam prije poslanstva dugo među vama boravio – zar ne shvaćate?\
10:17Pa ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi ili koji Njegove dokaze smatra neistinitim?! Mnogobošci doista neće uspjeti.
10:18Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: \"Ovo su naši zagovornici kod Allaha.\" Reci: \"Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji nešto, a On zna da ne postoji!\" Neka je slavljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!
10:19Ljudi su jednu zajednicu sačinjavali, a onda su se jedan drugome suprotstavili. A da nije Riječi ranije izrečene od Gospodara tvoga, ovima bi već bilo presuđeno o onome oko čega se razilaze.
10:20Oni govore: \"Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje jedno čudo?\" Ti reci: \"Samo Allah zna što će biti, pa pričekajte, i ja ću s vama čekati.\
10:21A kada Mi dopustimo ljudima da osjete milost, poslije nevolje koja ih snađe, oni opet u dokaze Naše neće da vjeruju. Reci: \"Allah je brži u kažnjavanju, izaslanici Naši ono što vi ispletkarite doista zapisuju.\
10:22On vam omogućava da kopnom i morem putujete. Pa kad ste u lađama i kad one uz blag povjetarac zaplove s putnicima, te se oni obraduju tome, naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana, i oni se uvjere da će nastradati, iskreno se mole Allahu: \"Ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni!\
10:23A kad ih On izbavi, oni odjednom bez ikakva osnova čine nered na Zemlji! O ljudi, nepravda koju činite da biste u životu na ovome svijetu uživali – samo vama šteti; Nama ćete se poslije vratiti i Mi ćemo vas o onom što ste radili obavijestiti!
10:24Život na ovome svijetu je sličan bilju zemaljskom na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovijed Naša, noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije ničeg nije ni bilo. Eto, tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli.
10:25Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.
10:26One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti.
10:27A one koji čine nevaljala djela čeka kazna srazmjerna onom što su počinili; njih će potištenost prekrivati, niko ih od Allaha neće zaštititi, lica će im biti tamna kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći; stanovnici vatre će oni biti, i u njoj će vječno boraviti!
10:28A na Dan kad ih sve sakupimo, reći ćemo onima koji su Allahu druge ravnim smatrali: \"Stanite, i vi i božanstva vaša!\" – pa ćemo ih razdvojiti; a božanstva njihova će reći: \"Niste se vi nama klanjali,
10:29Allah je dovoljan svjedok i nama i vama, mi doista nismo znali da ste vi nama robovali.\
10:30Tu će svako saznati ono što je prije uradio – biće vraćeni Allahu, svome istinskom Gospodaru, a neće im biti onih koje su izmišljali.
10:31Upitaj: \"Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim?\" – \"Allah!\" – reći će oni – a ti reci: \"Pa zašto Ga se onda ne bojite?\
10:32To vam je Allah, Gospodar vaš istinski! Zar poslije istine ima išta osim zablude? Pa kuda se onda odmećete?
10:33Tako će se obistiniti riječ Gospodara tvoga da vjerovati neće oni koji u grijehu žive.
10:34Reci: \"Može li ijedno vaše božanstvo stvarati iz ničega, zatim to ponovo učiniti?\" Reci: \"Allah stvara iz ničega, zatim će to ponovo učiniti!\" Pa kuda se onda odmećete?
10:35Reci: \"Može li ijedno vaše božanstvo uputiti na Pravi put?\", i odgovori: \"Samo Allah upućuje na Pravi put!\" Pa da li je onda dostojniji da se poštiva onaj koji na Pravi put upućuje ili onaj koji ni sam nije na Pravome putu, osim ako ga drugi na Pravi put ne uputi? Šta vam je, kako rasuđujete?!
10:36Većina njih slijedi samo pretpostavke; ali pretpostavke nisu nimalo od koristi Istini; Allah uistinu dobro zna ono što oni rade.
10:37Ovaj Kur'an nije izmišljen, od Allaha je – on potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise; u njega nema sumnje, od Gospodara svjetova je!
10:38A oni govore: \"On ga izmišlja!\" Reci: \"Pa, dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena, i koga god hoćete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite.\
10:39Oni poriču prije nego što temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni tumačenje njegovo; tako su isto oni prije njih poricali, pa pogledaj kako su nasilnici završili!
10:40Ima ih koji u nj vjeruju, a ima ih koji ne vjeruju u nj. A Gospodar tvoj dobro poznaje smutljivce.
10:41I ako te oni budu u laž utjerivali, ti reci: \"Meni – moja, a vama – vaša djela; vi nećete odgovarati za ono što ja radim, a ja neću odgovarati za ono što vi radite.\
10:42Ima ih koji dolaze da te slušaju. A možeš li ti učiniti da te čuju gluhi, koji ni pameti nemaju?
10:43A ima ih koji te posmatraju. A možeš li ti uputiti na Pravi put slijepe, koji ni razuma nemaju?
10:44Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti, ljudi je sami sebi čine.
10:45A na Dan kada ih on sakupi učiniće im se da su boravili samo jedan čas u danu, i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu Pravim putem išli biće izgubljeni.
10:46Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti dušu uzmemo, Nama će se oni vratiti, i tada će Allah biti svjedok za ono što su činili.
10:47Svaki narod je imao poslanika. I kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno.
10:48Oni govore: \"Kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?\
10:49Reci: \"Sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti; biva onako kako Allah hoće! Svaki narod ima konac, i kad konac njegov dođe – ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati.\
10:50Reci: \"Kažite vi meni: ako će vas kazna Njegova noću ili danju zadesiti, zašto je onda požuruju mnogobošci?
10:51Zar ćete tek onda kad se dogodi – u nju povjerovati? Zar tek tada, a ranije ste je požurivali?\
10:52Zatim će se reći onima koji su se prema sebi ogriješili: \"Iskusite patnju vječnu; zar se kažnjavate više nego što ste zaslužili?\
10:53Oni te zapitkuju: \"Da li je istina da će ono biti?\" Reci: \"Jest, Gospodara mi moga, zaista je istina i vi nećete moći umaći!\
10:54Kada bi nevjernik imao sve ono što na Zemlji postoji, sve bi on to dao samo da se otkupi. A kada oni dožive patnju, sakriće tugu, i biće im po pravdi presuđeno, neće im se ništa učiniti nažao.
10:55Allahovo je sve što je na nebesima i na Zemlji! Allahova prijetnja će se, sigurno, ispuniti! – Ali većina njih ne zna.
10:56On život i smrt daje i Njemu ćete se vratiti.
10:57O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.
10:58Reci: \"Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.\
10:59Reci: \"Kažite vi meni zašto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenom, a drugu dopuštenom?\" Reci: \"Da li vam je prosuđivanje o tome Allah prepustio ili o Allahu laži iznosite?\
10:60I šta misle oni koji o Allahu iznose laži, šta će na Sudnjem danu biti? Allah je doista neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina njih ne zahvaljuje.
10:61Što god ti važno činio, i što god iz Kur'ana kazivao, i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u Knjizi jasnoj.
10:62I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici,
10:63oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali,
10:64za njih su dobre vijesti i na ovome i na onome svijetu – Allahove riječi niko ne može izmijeniti – to će, zaista, velik uspjeh biti.
10:65Neka te ne žaloste besjede njihove! Uistinu, sva moć pripada Allahu; On sve čuje i sve zna.
10:66U Allahovoj vlasti su svi na nebesima i na Zemlji. A oni koji se pored Allaha božanstvima klanjaju, povode se samo za pretpostavkama i samo uobražavaju.
10:67On vam je dao noć da u njoj počinak imate, i dan da vidite. To su dokazi za ljude koji čuju.
10:68Oni govore: \"Allah je sebi uzeo dijete!\" – Hvaljen neka je On! On ni o kome ovisan nije! Sve što je na nebesima i na Zemlji Njegovo je! Vi za to nikakav dokaz nemate. Zašto o Allahu govorite ono što ne znate!
10:69Reci: \"Oni koji o Allahu laži iznose neće postići ono što žele.\
10:70Uživaće kratko na ovome svijetu, a zatim će se Nama vratiti i Mi ćemo im dati da iskuse nesnosnu patnju zato što nisu vjerovali.
10:71Kaži im povijest o Nuhu! Kad on reče narodu svome: \"O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima – a ja se stalno uzdam u Allaha – onda se, zajedno sa božanstvima svojim, odlučite, i to ne krijte; zatim to nada mnom izvršite i ne odgađajte!
10:72A ako glave okrenete – pa, ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je naređeno da budem musliman.\
10:73Ali, nazvaše ga lašcem, pa Mi u lađi njega i one koji bijahu uz njega spasismo i namjesnicima ih učinismo, a one koji dokaze Naše nisu priznavali potopismo, pa pogledaj kako su završili oni koji se na opomene nisu osvrtali!
10:74Zatim smo, poslije njega, poslanike narodima njihovim slali i oni su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli vjerovati u ono što prije nisu priznavali. Tako Mi pečatimo srca onih koji u zlu prelaze svaku mjeru.
10:75Zatim smo, poslije njih, Musaa i Haruna poslali sa čudima Našim faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili – a bio je to grješan narod:
10:76kad im je od Nas došla Istina, rekli su: \"Ovo je doista prava čarolija!\
10:77\"Zar za istinu koja vam je došla kažete da je čarolija?\" – reče Musa – \"a čarobnjaci neće nikada uspjeti!\
10:78A oni rekoše: \"Zar si došao da nas odvratiš od onoga na čemu smo zatekli pretke naše, da bi vama dvojici pripala vlast na Zemlji? E nećemo mi vama dvojici vjerovati!\
10:79I faraon reče: \"Dovedite mi sve vješte čarobnjake!\
10:80I kad čarobnjaci dođoše, Musa im reče: \"Bacite što imate baciti!\
10:81I kad oni baciše, Musa uzviknu: \"Ono što ste priredili čarolija je! Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvarenjaka uspije,
10:82Allah će Svojom moći istinu utvrditi, makar što će to nevjernicima krivo biti!\
10:83I ne povjerova Musau niko, osim malo njih iz naroda faraonova, iz straha da ih faraon i glavešine njegove ne počnu zlostavljati – a faraon je doista na Zemlji silnik bio i u zlu svaku mjeru prevršio.
10:84I Musa reče: \"O narode moj, ako u Allaha vjerujete, u Njega se pouzdajte ako ste muslimani!\
10:85\"U Allaha se uzdamo!\" – rekoše oni. \"Gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine,
10:86i spasi nas, milošću Svojom, od naroda koji ne vjeruje!\
10:87I Mi objavismo Musau i bratu njegovu: \"U Misiru svome narodu kuće izgradite i bogomoljama ih učinite i u njima molitvu obavljajte! A ti obraduj vjernike!\
10:88I Musa reče: \"Gospodaru naš! Ti si dao faraonu i glavešinama njegovim bogatstva da u raskoši žive na ovome svijetu, pa oni, Gospodaru naš, zavode s puta Tvoga! Gospodaru naš, uništi bogatstva njihova i zapečati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne dožive patnju nesnosnu!\
10:89\"Uslišena je molba vaša!\" – reče On – \"a vas dvojica na Pravome putu ostanite i nikako se za neznalicama ne povodite!\
10:90I Mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: \"Ja vjerujem da nema boga osim Onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam!\
10:91\"Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?!
10:92Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe\" – ali mnogi ljudi su ravnodušni prema Našim poukama.
10:93I Mi smo sinove Israilove u lijep predjel naselili i ukusnom hranom ih opskrbili, i tek kad im je došlo pravo saznanje, oni su se u mišljenju razišli. A Gospodar tvoj će im, sigurno, na Sudnjem danu presuditi u onom u čemu su se razilazili.
10:94Ako sumnjaš u ono što ti objavljujemo, upitaj one koji čitaju Knjigu, prije tebe objavljenu. Tebi Istina od Gospodara tvoga dolazi, i nikako ne budi od onih koji su u sumnji.
10:95I ne budi nikako od onih koji Allahove dokaze ne priznaju, da ne bi bio izgubljen.
10:96A oni na kojima se ispuni Riječ Gospodara tvoga zaista neće vjerovati,
10:97makar im došli svi dokazi, sve dok ne dožive patnju bolnu.
10:98Zašto nije bilo nijednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje njegovo koristilo, osim naroda Junusova, kome smo, kada je povjerovao, sramnu patnju u životu na ovome svijetu otklonili i život mu još neko vrijeme produžili?
10:99Da Gospodar tvoj hoće, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici?
10:100Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove volje; a On kažnjava one koji neće da razmisle.
10:101Reci: \"Posmatrajte ono što je na nebesima i na Zemlji!\" – A ni od kakve koristi neće biti dokazi i opomene narodu koji neće da vjeruje.
10:102Zar oni čekaju da ih snađe nešto slično onome što je snašlo one koji su prije njih bili i nestali? Reci: \"Pa čekajte, i ja ću s vama čekati!\
10:103Poslije smo spasavali poslanike Naše i one koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je Naša da spasimo vjernike.
10:104Reci: \"O ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere – pa, ja se neću klanjati onima kojima se, mimo Allaha, vi klanjate, već ću se klanjati Allahu, koji će vam duše uzeti. Meni je naređeno da budem vjernik\
10:105,"i: \"Predaj se pravoj vjeri, i nikako ne budi kumirima poklonik,
10:106i, pored Allaha, ne moli se onome ko ti ne može ni koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio bio bi, uistinu, nevjernik.
10:107Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro – pa, niko ne može blagodat Njegovu spriječiti; On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova Svojih; On prašta i milostiv je.\
10:108Reci: \"O ljudi, Istina vam dolazi od Gospodara vašeg, i onaj ko se uputi Pravim putem – uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stranputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik.\
10:109Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, On je sudija najbolji!Share this Surah Translation on Facebook...