Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Fatihah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
1:1به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1:2ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.
1:3(خداوندی که) بخشنده و بخشایشگر است (و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته).
1:4(خداوندی که) مالک روز جزاست.
1:5(پروردگارا!) تنها تو را می‌پرستیم؛ و تنها از تو یاری می‌جوییم.
1:6ما را به راه راست هدایت کن...
1:7راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختی؛ نه کسانی که بر آنان غضب کرده‌ای؛ و نه گمراهان.Share this Surah Translation on Facebook...