Home Prior Books Index
←Prev   Zephaniah 3 as rendered by/in  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

3:1  hvy mrAh vngAlh--h`yr hyvnh
3:2  lA SHm`h bqvl lA lqKHh mvsr byhvh lA btKHh Al Alhyh lA qrbh
3:3  SHryh bqrbh Aryvt SHAgym SHptyh zAby `rb lA grmv lbqr
3:4  nbyAyh pKHzym AnSHy bgdvt khnyh KHllv qdSH KHmsv tvrh
3:5  yhvh TSdyq bqrbh lA y`SHh `vlh bbqr bbqr mSHptv ytn lAvr lA n`dr vlA yvd` `vl bSHt
3:6  hkrty gvym nSHmv pnvtm--hKHrbty KHvTSvtm mbly `vbr nTSdv `ryhm mbly AySH mAyn yvSHb
3:7  Amrty Ak tyrAy Avty tqKHy mvsr vlA ykrt m`vnh kl ASHr pqdty `lyh Akn hSHkymv hSHKHytv kl `lylvtm
3:8  lkn KHkv ly nAm yhvh lyvm qvmy l`d ky mSHpty lAsp gvym lqbTSy mmlkvt lSHpk `lyhm z`my kl KHrvn Apy--ky bASH qnAty tAkl kl hArTS
3:9  ky Az Ahpk Al `mym SHph brvrh lqrA klm bSHm yhvh l`bdv SHkm AKHd
3:10  m`br lnhry kvSH--`try bt pvTSy yvblvn mnKHty
3:11  byvm hhvA lA tbvSHy mkl `lyltyk ASHr pSH`t by ky Az Asyr mqrbk `lyzy gAvtk vlA tvspy lgbhh `vd bhr qdSHy
3:12  vhSHArty bqrbk `m `ny vdl vKHsv bSHm yhvh
3:13  SHAryt ySHrAl lA y`SHv `vlh vlA ydbrv kzb vlA ymTSA bpyhm lSHvn trmyt ky hmh yr`v vrbTSv vAyn mKHryd
3:14  rny bt TSyvn--hry`v ySHrAl SHmKHy v`lzy bkl lb bt yrvSHlm
3:15  hsyr yhvh mSHptyk pnh Aybk mlk ySHrAl yhvh bqrbk lA tyrAy r` `vd
3:16  byvm hhvA yAmr lyrvSHlm Al tyrAy TSyvn Al yrpv ydyk
3:17  yhvh Alhyk bqrbk gbvr yvSHy` ySHySH `lyk bSHmKHh yKHrySH bAhbtv--ygyl `lyk brnh
3:18  nvgy mmv`d Aspty mmk hyv--mSHAt `lyh KHrph
3:19  hnny `SHh At kl m`nyk b`t hhyA vhvSH`ty At hTSl`h vhndKHh AqbTS vSHmtym lthlh vlSHm bkl hArTS bSHtm
3:20  b`t hhyA AbyA Atkm vb`t qbTSy Atkm ky Atn Atkm lSHm vlthlh bkl `my hArTS bSHvby At SHbvtykm l`ynykm Amr yhvh