Home Prior Books Index
←Prev   Zephaniah 3 as rendered by/in  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

3:1  הוי מראה ונגאלה--העיר היונה
3:2  לא שמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אל אלהיה לא קרבה
3:3  שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר
3:4  נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו קדש חמסו תורה
3:5  יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת
3:6  הכרתי גוים נשמו פנותם--החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב
3:7  אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת מעונה כל אשר פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם
3:8  לכן חכו לי נאם יהוה ליום קומי לעד כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי--כי באש קנאתי תאכל כל הארץ
3:9  כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד
3:10  מעבר לנהרי כוש--עתרי בת פוצי יובלון מנחתי
3:11  ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא תוספי לגבהה עוד בהר קדשי
3:12  והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה
3:13  שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית כי המה ירעו ורבצו ואין מחריד
3:14  רני בת ציון--הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת ירושלם
3:15  הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא תיראי רע עוד
3:16  ביום ההוא יאמר לירושלם אל תיראי ציון אל ירפו ידיך
3:17  יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו--יגיל עליך ברנה
3:18  נוגי ממועד אספתי ממך היו--משאת עליה חרפה
3:19  הנני עשה את כל מעניך בעת ההיא והושעתי את הצלעה והנדחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל הארץ בשתם
3:20  בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר יהוה