Home Prior Books Index
←Prev   Zephaniah 2 as rendered by/in  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

2:1  htqvSHSHv vqvSHv--hgvy lA nksp
2:2  btrm ldt KHq kmTS `br yvm btrm lA ybvA `lykm KHrvn Ap yhvh--btrm lA ybvA `lykm yvm Ap yhvh
2:3  bqSHv At yhvh kl `nvy hArTS ASHr mSHptv p`lv bqSHv TSdq bqSHv `nvh--Avly tstrv byvm Ap yhvh
2:4  ky `zh `zvbh thyh vASHqlvn lSHmmh ASHdvd bTShrym ygrSHvh v`qrvn t`qr
2:5  hvy ySHby KHbl hym--gvy krtym dbr yhvh `lykm kn`n ArTS plSHtym vhAbdtyk mAyn yvSHb
2:6  vhyth KHbl hym nvt krt r`ym--vgdrvt TSAn
2:7  vhyh KHbl lSHAryt byt yhvdh--`lyhm yr`vn bbty ASHqlvn b`rb yrbTSvn--ky ypqdm yhvh Alhyhm vSHb SHbvtm (SHbytm)
2:8  SHm`ty KHrpt mvAb vgdpy bny `mvn--ASHr KHrpv At `my vygdylv `l gbvlm
2:9  lkn KHy Any nAm yhvh TSbAvt Alhy ySHrAl ky mvAb ksdm thyh vbny `mvn k`mrh mmSHq KHrvl vmkrh mlKH vSHmmh `d `vlm SHAryt `my ybzvm vytr gvy ynKHlvm
2:10  zAt lhm tKHt gAvnm ky KHrpv vygdlv `l `m yhvh TSbAvt
2:11  nvrA yhvh `lyhm ky rzh At kl Alhy hArTS vySHtKHvv lv AySH mmqvmv kl Ayy hgvym
2:12  gm Atm kvSHym KHlly KHrby hmh
2:13  vyt ydv `l TSpvn vyAbd At ASHvr vySHm At nynvh lSHmmh TSyh kmdbr
2:14  vrbTSv btvkh `drym kl KHytv gvy--gm qAt gm qpd bkptryh ylynv qvl ySHvrr bKHlvn KHrb bsp ky Arzh `rh
2:15  zAt h`yr h`lyzh hyvSHbt lbtKH hAmrh blbbh Any vApsy `vd Ayk hyth lSHmh mrbTS lKHyh--kl `vbr `lyh ySHrq yny` ydv