Home Prior Books Index
←Prev   Zephaniah 1 as rendered by/in  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

1:1  dbr yhvh ASHr hyh Al TSpnyh bn kvSHy bn gdlyh bn Amryh bn KHzqyh--bymy yASHyhv bn Amvn mlk yhvdh
1:2  Asp Asp kl m`l pny hAdmh--nAm yhvh
1:3  Asp Adm vbhmh Asp `vp hSHmym vdgy hym vhmkSHlvt At hrSH`ym vhkrty At hAdm m`l pny hAdmh--nAm yhvh
1:4  vntyty ydy `l yhvdh v`l kl yvSHby yrvSHlm vhkrty mn hmqvm hzh At SHAr hb`l--At SHm hkmrym `m hkhnym
1:5  vAt hmSHtKHvym `l hggvt lTSbA hSHmym vAt hmSHtKHvym hnSHb`ym lyhvh vhnSHb`ym bmlkm
1:6  vAt hnsvgym mAKHry yhvh vASHr lA bqSHv At yhvh vlA drSHhv
1:7  hs mpny Adny yhvh ky qrvb yvm yhvh ky hkyn yhvh zbKH hqdySH qrAyv
1:8  vhyh byvm zbKH yhvh vpqdty `l hSHrym v`l bny hmlk--v`l kl hlbSHym mlbvSH nkry
1:9  vpqdty `l kl hdvlg `l hmptn--byvm hhvA hmmlAym byt Adnyhm KHms vmrmh
1:10  vhyh byvm hhvA nAm yhvh qvl TS`qh mSH`r hdgym vyllh mn hmSHnh vSHbr gdvl mhgb`vt
1:11  hylylv ySHby hmktSH ky ndmh kl `m kn`n nkrtv kl ntyly ksp
1:12  vhyh b`t hhyA AKHpSH At yrvSHlm bnrvt vpqdty `l hAnSHym hqpAym `l SHmryhm hAmrym blbbm lA yytyb yhvh vlA yr`
1:13  vhyh KHylm lmSHsh vbtyhm lSHmmh vbnv btym vlA ySHbv vnt`v krmym vlA ySHtv At yynm
1:14  qrvb yvm yhvh hgdvl qrvb vmhr mAd qvl yvm yhvh mr TSrKH SHm gbvr
1:15  yvm `brh hyvm hhvA yvm TSrh vmTSvqh yvm SHAh vmSHvAh yvm KHSHk vAplh yvm `nn v`rpl
1:16  yvm SHvpr vtrv`h `l h`rym hbTSrvt v`l hpnvt hgbhvt
1:17  vhTSrty lAdm vhlkv k`vrym--ky lyhvh KHtAv vSHpk dmm k`pr vlKHmm kgllym
1:18  gm kspm gm zhbm lA yvkl lhTSylm byvm `brt yhvh vbASH qnAtv tAkl kl hArTS ky klh Ak nbhlh y`SHh At kl ySHby hArTS