Home Prior Books Index
←Prev   Philippians 4 as rendered by/in  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

4:1  oste, adelphoi mou agapetoi kai epipothetoi, khara kai stephanos mou, outos stekete en kurio, agapetoi.
4:2  Euodian parakalo kai Suntukhen parakalo to auto phronein en kurio.
4:3  nai eroto kai se, [?]gnesie suzuge[?], sullambanou autais, aitines en to euaggelio sunethlesan moi meta kai Klementos kai ton loipon sunergon mou, on ta onomata en biblo zoes.
4:4  Khairete en kurio pantote* palin ero, khairete.
4:5  to epieikes umon gnostheto pasin anthropois. o kurios eggus*
4:6  meden merimnate, all' en panti te proseukhe kai te deesei met' eukharistias ta aitemata umon gnorizestho pros ton theon*
4:7  kai e eirene tou theou e uperekhousa panta noun phrouresei tas kardias umon kai ta noemata umon en Khristo Iesou.
4:8  To loipon, adelphoi, osa estin alethe, osa semna, osa dikaia, osa agna, osa prosphile, osa euphema, ei tis arete kai ei tis epainos, tauta logizesthe*
4:9  a kai emathete kai parelabete kai ekousate kai eidete en emoi, tauta prassete* kai o theos tes eirenes estai meth' umon.
4:10  Ekharen de en kurio megalos oti ede pote anethalete to uper emou phronein, eph' o kai ephroneite ekaireisthe de.
4:11  oukh oti kath' usteresin lego, ego gar emathon en ois eimi autarkes einai*
4:12  oida kai tapeinousthai, oida kai perisseuein* en panti kai en pasin memuemai, kai khortazesthai kai peinan, kai perisseuein kai ustereisthai*
4:13  panta iskhuo en to endunamounti rme.
4:14  plen kalos epoiesate sugkoinonesantes mou te thlipsei.
4:15  Oidate de kai umeis, Philippesioi, oti en arkhe tou euaggeliou, ote exelthon apo Makedonias, oudemia moi ekklesia ekoinonesen eis logon doseos kai lempseos ei me umeis monoi,
4:16  oti kai en Thessalonike kai apax kai dis eis ten khreian moi epempsate.
4:17  oukh oti epizeto to doma, alla epizeto ton karpon ton pleonazonta eis logon umon.
4:18  apekho de panta kai perisseuo* pepleromai dexamenos para Epaphroditou ta par' umon, osmen euodias, thusian dekten, euareston to theo.
4:19  o de theos mou plerosei pasan khreian umon kata [?]to ploutos[?] autou en doxe en Khristo Iesou.
4:20  to de theo kai patri emon e doxa eis tous aionas ton aionon* amen.
4:21  Aspasasthe panta agion en Khristo Iesou. aspazontai umas oi sun emoi adelphoi.
4:22  aspazontai umas pantes oi agioi, malista de oi ek tes Kaisaros oikias.
4:23  e kharis tou kuriou Iesou Khristou meta [?]tou pneumatos[?] rumon.