Home Prior Books Index
←Prev   Colossians 4 as rendered by/in  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

4:1  oi kurioi, to dikaion kai ten isoteta tois doulois parekhesthe, eidotes oti kai umeis ekhete kurion en rourano.
4:2  Te proseukhe proskartereite, gregorountes en aute en eukharistia,
4:3  proseukhomenoi ama kai peri emon, ina o theos anoixe emin thuran tou logou, lalesai to musterion tou Khristou, di' o kai dedemai,
4:4  ina phaneroso auto os dei me lalesai.
4:5  En sophia peripateite pros tous exo, ton kairon exagorazomenoi.
4:6  o logos umon pantote en khariti, alati ertumenos, eidenai pos dei umas eni ekasto apokrinesthai.
4:7  Ta kat' eme panta gnorisei umin Tukhikos o agapetos adelphos kai pistos diakonos kai sundoulos en kurio,
4:8  on epempsa pros umas eis auto touto ina rgnote ta peri remon kai parakalese tas kardias umon,
4:9  sun Onesimo to pisto kai agapeto adelpho, os estin ex umon* panta umin gnorisousin ta ode.
4:10  Aspazetai umas Aristarkhos o sunaikhmalotos mou, kai Markos o anepsios Barnaba (peri ou elabete entolas, ean elthe pros umas dexasthe auton),
4:11  kai Iesous o legomenos Ioustos, oi ontes ek peritomes, outoi monoi sunergoi eis ten basileian tou theou, oitines egenethesan moi paregoria.
4:12  aspazetai umas Epaphras o ex umon, doulos rKhristou, pantote agonizomenos uper umon en tais proseukhais, ina rstathete teleioi kai rpeplerophoremenoi en panti thelemati tou theou.
4:13  marturo gar auto oti ekhei [?]polun ponon[?] uper umon kai ton en Laodikeia kai ton en Ierapolei.
4:14  aspazetai umas Loukas o iatros o agapetos kai Demas.
4:15  aspasasthe tous en Laodikeia adelphous kai [?]Numphan kai ten kat' oikon autes[?] ekklesian.
4:16  kai otan anagnosthe par' umin e epistole, poiesate ina kai en te rLaodikeon ekklesia anagnosthe, kai ten ek Laodikeias ina kai umeis anagnote.
4:17  kai eipate Arkhippo* Blepe ten diakonian en parelabes en kurio, ina auten plerois.
4:18  O aspasmos te eme kheiri Paulou. mnemoneuete mou ton desmon. e kharis meth' rumon.