Home Prior Books Index
←Prev   Colossians 3 as rendered by/in  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

3:1  Ei oun sunegerthete to Khristo, ta ano zeteite, ou o Khristos estin en dexia tou theou kathemenos*
3:2  ta ano phroneite, me ta epi tes ges,
3:3  apethanete gar, kai e zoe umon kekruptai sun to Khristo en to theo*
3:4  otan o Khristos phanerothe, e zoe rumon, tote kai umeis sun auto phanerothesesthe en doxe.
3:5  Nekrosate oun ta rmele ta epi tes ges, porneian, akatharsian, pathos, epithumian kaken, kai ten pleonexian etis estin eidololatria,
3:6  di' a erkhetai e orge tou theou [?]epi tous uious tes apeitheias[?]*
3:7  en ois kai umeis periepatesate pote ote ezete en rtoutois*
3:8  nuni de apothesthe kai umeis ta panta, orgen, thumon, kakian, blasphemian, aiskhrologian ek tou stomatos umon*
3:9  me pseudesthe eis allelous* apekdusamenoi ton palaion anthropon sun tais praxesin autou,
3:10  kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon eis epignosin kat' eikona tou ktisantos auton,
3:11  opou ouk eni Ellen kai Ioudaios, peritome kai akrobustia, barbaros, Skuthes, doulos, eleutheros, alla rta panta kai en pasin Khristos.
3:12  Endusasthe oun os eklektoi tou theou, agioi kai egapemenoi, splagkhna oiktirmou, khrestoteta, tapeinophrosunen, prauteta, makrothumian,
3:13  anekhomenoi allelon kai kharizomenoi eautois ean tis pros tina ekhe momphen* kathos kai o rkurios ekharisato umin outos kai umeis*
3:14  epi pasin de toutois ten agapen, ro estin sundesmos tes teleiotetos.
3:15  kai e eirene tou rKhristou brabeueto en tais kardiais umon, eis en kai eklethete en eni somati* kai eukharistoi ginesthe.
3:16  o logos tou Khristou enoikeito en umin plousios en pase sophia* didaskontes kai nouthetountes eautous rpsalmois, rumnois, odais pneumatikais ren khariti, adontes en [?]tais kardiais[?] umon to rtheo*
3:17  kai pan [?]o ti[?] rean poiete en logo e en ergo, panta en onomati kuriou Iesou, eukharistountes to rtheo patri di' autou.
3:18  Ai gunaikes, upotassesthe rtois andrasin, os aneken en kurio.
3:19  oi andres, agapate tas gunaikas kai me pikrainesthe pros autas.
3:20  Ta tekna, upakouete tois goneusin kata panta, touto gar [?]euareston estin[?] en kurio.
3:21  oi pateres, me erethizete ta tekna umon, ina me athumosin.
3:22  oi douloi, upakouete kata panta tois kata sarka kuriois, me en rophthalmodouliais, os anthropareskoi, all' en aploteti kardias, phoboumenoi ton rkurion.
3:23  ro ean poiete, ek psukhes ergazesthe, os to kurio kai ouk anthropois,
3:24  eidotes oti apo kuriou rapolempsesthe ten antapodosin tes kleronomias* rto kurio Khristo douleuete*
3:25  o rgar adikon komisetai o edikesen, kai ouk estin prosopolempsia.