Home Prior Books Index
←Prev   Colossians 2 as rendered by/in  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

2:1  Thelo gar umas eidenai elikon agona ekho ruper umon kai ton en Laodikeia kai osoi oukh eorakan to prosopon mou en sarki,
2:2  ina paraklethosin ai kardiai auton, rsumbibasthentes en agape kai eis [?]pan ploutos[?] tes plerophorias tes suneseos, eis epignosin tou musteriou tou rtheou, Khristou,
2:3  en o eisin pantes oi thesauroi tes sophias rkai gnoseos apokruphoi.
2:4  rtouto lego ina rmedeis umas paralogizetai en pithanologia.
2:5  ei gar kai te sarki apeimi, alla to pneumati sun umin eimi, khairon kai blepon umon ten taxin kai to stereoma tes eis Khriston pisteos umon.
2:6  Os oun parelabete ton Khriston Iesoun ton kurion, en auto peripateite,
2:7  errizomenoi kai epoikodomoumenoi en auto kai rbebaioumenoi te pistei kathos edidakhthete, rperisseuontes en eukharistia.
2:8  Blepete me tis umas estai o sulagogon dia tes philosophias kai kenes apates kata ten paradosin ton anthropon, kata ta stoikheia tou kosmou kai ou kata Khriston*
2:9  oti en auto katoikei pan to pleroma tes theotetos somatikos,
2:10  kai este en auto pepleromenoi, os estin e kephale pases arkhes kai exousias,
2:11  en o kai perietmethete peritome akheiropoieto en te apekdusei tou rsomatos tes sarkos, en te peritome tou Khristou,
2:12  suntaphentes auto en to rbaptismo, en o kai sunegerthete dia tes pisteos tes energeias tou theou tou egeirantos auton rek nekron*
2:13  kai umas nekrous ontas ren tois paraptomasin kai te akrobustia tes sarkos umon, sunezoopoiesen umas sun auto* kharisamenos emin panta ta paraptomata,
2:14  exaleipsas to kath' emon kheirographon tois dogmasin o en upenantion emin, kai auto erken ek tou mesou proselosas auto to stauro*
2:15  apekdusamenos tas arkhas kai tas exousias edeigmatisen en parresia, thriambeusas autous en auto.
2:16  Me oun tis umas krineto en brosei re en posei e en merei eortes e noumenias e sabbaton,
2:17  a estin skia ton mellonton, to de soma rtou Khristou.
2:18  medeis umas katabrabeueto thelon en tapeinophrosune kai threskeia ton aggelon, ra eoraken embateuon, eike phusioumenos upo tou noos tes sarkos autou,
2:19  kai ou kraton ten kephalen, ex ou pan to soma dia ton aphon kai sundesmon epikhoregoumenon kai sumbibazomenon auxei ten auxesin tou theou.
2:20  Ei apethanete sun Khristo apo ton stoikheion tou kosmou, ti os zontes en kosmo dogmatizesthe*
2:21  Me apse mede geuse mede thiges,
2:22  a estin panta eis phthoran te apokhresei, kata ta entalmata kai didaskalias ton anthropon;
2:23  atina estin logon men ekhonta sophias en ethelothreskia kai tapeinophrosune kai apheidia somatos, ouk en time tini pros plesmonen tes sarkos.