Home Prior Books Index
←Prev   Colossians 1 as rendered by/in  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

1:1  Paulos apostolos [?]Khristou Iesou[?] dia thelematos theou kai Timotheos o adelphos
1:2  tois en rKolossais agiois kai pistois adelphois en Khristo* kharis umin kai eirene apo theou patros remon.
1:3  Eukharistoumen to rtheo patri tou kuriou emon Iesou Khristou pantote rperi umon proseukhomenoi,
1:4  akousantes ten pistin umon en Khristo Iesou kai ten agapen [?]en ekhete[?] eis pantas tous agious
1:5  dia ten elpida ten apokeimenen umin en tois ouranois, en proekousate en to logo tes aletheias tou euaggeliou
1:6  tou parontos eis umas, kathos kai en panti to rkosmo estin karpophoroumenon kai auxanomenon kathos kai en umin, aph' es emeras ekousate kai epegnote ten kharin tou theou en aletheia*
1:7  rkathos emathete apo Epaphra tou agapetou sundoulou emon, os estin pistos uper remon diakonos tou Khristou,
1:8  o kai delosas emin ten umon agapen en pneumati.
1:9  Dia touto kai emeis, aph' es emeras ekousamen, ou pauometha uper umon proseukhomenoi kai aitoumenoi ina plerothete ten epignosin tou thelematos autou en pase sophia kai sunesei pneumatike,
1:10  rperipatesai axios tou kuriou eis pasan areskeian en panti ergo agatho karpophorountes kai auxanomenoi [?]te epignosei[?] tou theou,
1:11  en pase dunamei dunamoumenoi kata to kratos tes doxes autou eis pasan upomonen kai makrothumian meta kharas,
1:12  eukharistountes to patri to ikanosanti rumas eis ten merida tou klerou ton agion en to photi,
1:13  os errusato emas ek tes exousias tou skotous kai metestesen eis ten basileian tou uiou tes agapes autou,
1:14  en o ekhomen ten apolutrosin, ten aphesin ton amartion*
1:15  os estin eikon tou theou tou aoratou, prototokos pases ktiseos,
1:16  oti en auto ektisthe ta rpanta en tois ouranois rkai epi tes ges, ta orata kai ta aorata, eite thronoi eite kuriotetes eite arkhai eite exousiai* ta panta di' autou kai eis auton ektistai*
1:17  kai autos estin pro panton kai ta panta en auto sunesteken,
1:18  kai autos estin e kephale tou somatos tes ekklesias* os restin arkhe, prototokos ek ton nekron, ina genetai en pasin autos proteuon,
1:19  oti en auto eudokesen pan to pleroma katoikesai
1:20  kai di' autou apokatallaxai ta panta eis auton, eirenopoiesas dia tou aimatos tou staurou autou, [?][di' autou][?] eite ta epi tes ges eite ta ren tois ouranois*
1:21  kai umas pote ontas apellotriomenous kai ekhthrous te dianoia en tois ergois tois ponerois--
1:22  nuni de rapokatellagete en to somati tes sarkos autou dia tou thanatou-- parastesai umas agious kai amomous kai anegkletous katenopion autou,
1:23  ei ge epimenete te pistei tethemeliomenoi kai edraioi kai me metakinoumenoi apo tes elpidos tou euaggeliou ou ekousate, tou kerukhthentos en rpase ktisei te upo ton ouranon, ou egenomen ego Paulos diakonos.
1:24  Nun khairo en tois pathemasin uper umon, kai antanaplero ta usteremata ton thlipseon tou Khristou en te sarki mou uper tou somatos autou, o estin e ekklesia,
1:25  es egenomen ego diakonos kata ten oikonomian tou theou ten dotheisan moi eis umas plerosai ton logon tou theou,
1:26  to musterion to apokekrummenon apo ton aionon kai apo ton geneon,-- rnun de ephanerothe tois agiois autou,
1:27  ois ethelesen o theos gnorisai ti to ploutos tes doxes tou musteriou toutou en tois ethnesin, ro estin Khristos en umin, e elpis tes doxes*
1:28  on emeis kataggellomen nouthetountes panta anthropon kai didaskontes panta anthropon en pase sophia, ina parastesomen panta anthropon teleion en rKhristo*
1:29  eis o kai kopio agonizomenos kata ten energeian autou ten energoumenen en emoi en dunamei.