Home Prior Books Index
←Prev   1 Thessalonians 1 as rendered by/in  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

1:1  Paulos kai Silouanos kai Timotheos te ekklesia Thessalonikeon en theo patri kai kurio Iesou Khristo* kharis umin kai reirene.
1:2  Eukharistoumen to theo pantote peri panton umon rmneian poioumenoi epi ton proseukhon emon, adialeiptos
1:3  mnemoneuontes umon tou ergou tes pisteos kai tou kopou tes agapes kai tes upomones tes elpidos tou kuriou emon Iesou Khristou emprosthen tou theou kai patros emon,
1:4  eidotes, adelphoi egapemenoi upo rtheou, ten eklogen umon,
1:5  oti to euaggelion emon ouk egenethe eis umas en logo monon alla kai en dunamei kai en pneumati agio rkai plerophoria polle, kathos oidate oioi egenethemen ren umin di' umas*
1:6  kai umeis mimetai emon egenethete kai tou kuriou, dexamenoi ton logon en thlipsei polle meta kharas pneumatos agiou,
1:7  oste genesthai umas rtupon pasin tois pisteuousin en te Makedonia kai ren te AkhaIa.
1:8  aph' umon gar exekhetai o logos tou kuriou ou monon en te Makedonia rkai AkhaIa, rall' en panti topo e pistis umon e pros ton theon exeleluthen, oste me khreian [?]ekhein emas[?] lalein ti*
1:9  autoi gar peri emon apaggellousin opoian eisodon eskhomen pros umas, kai pos epestrepsate pros ton theon apo ton eidolon douleuein theo zonti kai alethino,
1:10  kai anamenein ton uion autou ek ton ouranon, on egeiren ek ton nekron, Iesoun ton Ruomenon emas rek tes orges tes erkhomenes.